BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 145/2010/TT-BTC

Hà Nội, ngày 23 tháng 9 năm 2010

THÔNG TƯ

SỬAĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 71/2009/TT-BTC NGÀY 07/4/2009 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNGDẪN ĐẶT HÀNG, QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TRONG LĨNH VỰC CUNG ỨNG DỊCH VỤ PHÁT THANH,TRUYỀN HÌNH TRỰC TUYẾN TRÊN INTERNET PHỤC VỤ NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI CỦATỔNG CÔNG TY TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN GIAI ĐOẠN 2008 - 2010.

- Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 07/11/2008 của Chính phủ quy chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnvà cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
- Căn cứ Nghị định số 31/2005/NĐ-CP ngày 11/3/2005 của Chính phủ về sản xuất vàcung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích;
- Căn cứ Quyết định số 256/2006/QĐ-TTg ngày 09/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ banhành Quy chế đấu thầu, đặt hàng, giao kế hoạch thực hiện sản xuất và cung ứngsản phẩm, dịch vụ công ích;
- Căn cứ Quyết định số 133/2007/QĐ-TTg ngày 17/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ vềviệc bổ sung danh mục sản phẩm, dịch vụ công ích ;
- Thực hiện công văn số 5847/VPCP-KGVX ngày 04/9/2008 của Văn phòng Chính phủ vềviệc thí điểm đặt hàng Tổng công ty truyền thông đa phương tiện VTC cung ứng dịchvụ phát thanh, truyền hình trên mạng internet;
- Thực hiện công văn số 918/VPCP-QHQT ngày 09/02/2010 của Văn phòng Chính phủ vềviệc mở rộng kết nối internet dịch vụ phát thanh, truyền hình ra Châu Âu vàChâu Á;
- Căn cứ Quyết định số 1956/2008/QĐ-BTTTT ngày 30/12/2008 của Bộ Thông tin và truyềnthông phê duyệt kế hoạch cung ứng dịch vụ phát thanh, truyền hình trực tuyếntrên internet phục vụ người Việt Nam ở nước ngoài;
- Căn cứ Quyết định số 716/2010/QĐ-BTTTT ngày 20/05/2010 của Bộ Thông tin và truyềnthông về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch cung ứng dịch vụ phát thanh, truyền hìnhtrực tuyến trên internet phục vụ người Việt Nam ở nước ngoài, phê duyệt phươngán kỹ thuật đảm bảo kết nối ra Châu Âu và Châu Á;
Theo đề nghị của Bộ Thông tin và Truyền thông tại công văn số 2288/BTTTT-KHTC ngày21/7/2010. Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 71/2009/TT-BTC ngày 7/4/2009của Bộ Tài chính hướng dẫn việc đặt hàng quản lý tài chính đối với dịch vụ côngích phát thanh, truyền hình trực tuyến trên internet phục vụ người Việt Nam ởnước ngoài của Tổng công ty truyền thông đa phương tiện giai đoạn 2008 - 2010như sau:

Điều 1 .

1. Sửa đổi, bổ sung tiết 1.2điểm 1 mục II như sau:

1.2 Nguyên tắc lập kế hoạch:kinh phí chi trả cho dịch vụ công ích này được xác định trên cơ sở các khoảnchi sau:

a) Chi phí thuê 1 đường truyềndẫn kênh riêng quốc tế STM1 tốc độ 155Mbps đi Mỹ và 2 đường truyền dẫn kênhriêng quốc tế STM1 tốc độ 45Mbps đi Anh và Hàn Quốc;

b) Chi phí thuê cổng kết nối ramạng internet, tủ rack, nguồn điện, thuê máy chủ tại Mỹ, Anh và Hàn Quốc;

c) Khấu hao tài sản cố định đốivới các tài sản trực tiếp sử dụng để cung ứng dịch vụ công ích này.

d) Chi phí điện năng trực tiếpcho vận hành thiết bị, mức được hỗ trợ trên cơ sở chi phí thực tế phát sinhnhưng không vượt quá công suất tiêu thụ điện năng theo thiết kế;

đ) Chi phí kiểm tra, giám sát,đo lường thường xuyên tình hình chất lượng và mức độ sử dụng dịch vụ. Mức chiphí theo chế độ nhà nước quy định và được hỗ trợ theo thực tế nhưng không vượtquá 3% tổng chi phí hỗ trợ cho dịch vụ này.

2. Kinh phí chi trả tại khoản 1Điều này được áp dụng cho năm 2010.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Thông tư này có hiệu lực sau45 ngày kể từ ngày ký.

2. Trong quá trình thực hiện,nếu có vướng mắc đề nghị Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện và các đơn vịcó liên quan tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính nghiên cứu sửa đổi, bổ sung cho phùhợp./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- VP Trung ương Đảng;
- VP Quốc hội;
- VP Chính phủ;
- VP Chủ tịch nước;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- VP Ban chỉ đạo TW về phòng, chống tham nhũng;
- Bộ Thông tin và truyền thông;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Công báo;
- Tổng công ty VTC;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ Tài chính;
- Các Vụ: NSNN, PC, KBTW;
- Lưu VT, Cục TCDN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Hiếu