NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------

Số: 17/2009/TT-NHNN

Hà Nội, ngày 11 tháng 08 năm 2009

THÔNG TƯ

VỀVIỆC HỦY BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 49/2006/QĐ-NHNN NGÀY 29/9/2006 VÀ QĐ SỐ 19/2007/QĐ-NHNN NGÀY 11/5/2007 VỀ QUY CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CỦA NGÂN HÀNG NHÀNƯỚC

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhànước Việt Nam năm 1997 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàngNhà nước Việt Nam năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008;
Căn cứ Nghị định số 96/2008/NĐ-CP ngày 26/8/2008 của Chính phủ quy định chức năng,nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định như sau:

Điều 1. Hủy bỏ Quyết địnhsố 49/2006/QĐ-NHNN ngày 29/9/2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Quychế quản lý tài chính của Ngân hàng Nhà nước và Quyết định số 19/2007/QĐ-NHNNngày 11/5/2007 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý tàichính của Ngân hàng Nhà nước ban hành theo Quyết định số 49/2006/QĐ-NHNN ngày29/9/2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Điều 2. Thông tư có hiệulực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng,Vụ trưởng Vụ Tài chính – Kế toán, Vụ trưởng Vụ Kiểm toán nội bộ, Thủ trưởng cácđơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước và Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh cáctỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

Nơi nhận: - Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp (để kiểm tra);
- Bộ Tài chính;
- Văn phòng Chính phủ (2 bản);
- Ban lãnh đạo NHNN;
- Lưu VP, Vụ PC, Vụ TCKT.

KT. THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Đặng Thanh Bình