BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 172/2009/TT-BTC

Hà Nội, ngày 26 tháng 08 năm 2009

THÔNG TƯ

SỬAĐỔI MỘT SỐ ĐIỂM CỦA THÔNG TƯ SỐ 81/2006/TT-BTC NGÀY 06/09/2006 CỦA BỘ TÀI CHÍNHHƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ KIỂM SOÁT CHI ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP THỰC HIỆNQUYỀN TỰ CHỦ, TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ, TỔ CHỨC BỘ MÁY, BIÊNCHẾ VÀ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu tráchnhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơnvị sự nghiệp công lập;
Để phù hợp với tình hình thực tế, Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điểm củaThông tư số 81/2006/TT-BTC ngày 06/9/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kiểmsoát chi đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện quyền tự chủ, tự chịutrách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính nhưsau:

Điều 1. Sửa đổi gạch đầu dòngthứ 2 và thứ 3 tiết 2.5.2, điểm 2.5, khoản 2 mục II Thông tư số 81/2006/TT-BTC như sau:

- Trong năm, căn cứ vào mứcchênh lệch thu lớn hơn chi hàng quý xác định được; đơn vị lập giấy rút dự toánngân sách nhà nước (thanh toán) để chi trả thu nhập tăng thêm cho cán bộ, côngchức trong đơn vị theo quý gửi Kho bạc Nhà nước. Kho bạc Nhà nước thanh toántheo mức thủ trưởng đơn vị đề nghị đảm bảo trong phạm vi dự toán được giaonhưng tối đa không quá 60% số chênh lệch thu lớn hơn chi đơn vị xác định đượctheo quý và thực hiện hạch toán thực chi mục 6400 (tiểu mục 6404 chi chênh lệchthu nhập thực tế so với lương ngạch bậc, chức vụ).

- Kết thúc năm ngân sách, trướcngày 31/01 năm sau, đơn vị sự nghiệp thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu tráchnhiệm về tài chính tự xác định số chênh lệch thu lớn hơn chi và kinh phí chithu nhập tăng thêm của năm trước theo quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị gửiKho bạc Nhà nước nơi giao dịch đề nghị thanh toán tiếp thu nhập tăng thêm chongười lao động. Trên cơ sở văn bản đề nghị của đơn vị, Kho bạc Nhà nước làm thủtục thanh toán phần chi thu nhập tăng thêm cho đơn vị đảm bảo không vượt quámức thu nhập tăng thêm đối với từng loại đơn vị sự nghiệp quy định tại Nghịđịnh số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ và Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 09/08/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị địnhsố 43/2006/NĐ-CP ngày 25/04/2006 của Chính phủ.

Sau khi quyết toán của đơn vịđược cấp có thẩm quyền phê duyệt:

- Trường hợp số chênh lệch thulớn hơn chi dành để chi trả thu nhập tăng thêm cho người lao động cao hơn sốđơn vị tự xác định, căn cứ vào quy chế chi tiêu nội bộ và đề nghị của đơn vị,Kho bạc Nhà nước thanh toán tiếp phần chi trả thu nhập tăng thêm cho người laođộng của đơn vị và thực hiện hạch toán vào niên độ ngân sách năm sau.

- Trường hợp số chênh lệch thulớn hơn chi dành để chi trả thu nhập tăng thêm cho người lao động thấp hơn sốđơn vị tự xác định thì số đã chi trả thu nhập tăng thêm vượt so với số quyếttoán được cơ quan có thẩm quyền duyệt, đơn vị phải sử dụng Quỹ dự phòng ổn địnhthu nhập (nếu có) để bù đắp, trường hợp sau khi dùng quỹ dự phòng ổn định thunhập để bù đắp vẫn còn thiết hụt thì trừ vào chênh lệch thu lớn hơn chi phầndành để chi trả thu nhập tăng thêm của năm sau, trường hợp năm sau không cóchênh lệch thu lớn hơn chi thì trừ vào quỹ tiền lương của đơn vị.

Điều 2. Sửa đổi gạch đầu dòngthứ 2, điểm 5, mục II của Thông tư số 81/2006/TT-BTC như sau:

- Đối với việc trích lập các quỹcủa đơn vị sự nghiệp thực hiện chế độ tự chủ theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP :Hàng quý, căn cứ vào kết quả tài chính thực hiện trong quý, đơn vị tự xác địnhsố chênh lệch thu lớn hơn chi trong quý gửi Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch đềnghị trích lập các quỹ theo quy định (đối với quý IV được thực hiện trong tháng01 của năm sau để phù hợp với việc quyết toán ngân sách nhà nước các cấp). Căncứ vào Giấy rút dự toán của đơn vị, Kho bạc Nhà nước chuyển tiền từ tài khoảndự toán sang tài khoản tiền gửi các quỹ của đơn vị nhưng tối đa không vượt quá60% số chênh lệch thu lớn hơn chi còn lại trong quý của đơn vị sau khi đã chitrả thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức theo quy định tại điểm 1 của Thôngtư này. Kho bạc Nhà nước hạch toán thực chi mục 7950 (tiểu mục 7951 chi lập quỹdự phòng ổn định thu nhập, tiểu mục 7952 chi lập quỹ phúc lợi, tiểu mục 7953chi lập quỹ khen thưởng và tiểu mục 7954 chi lập quỹ phát triển hoạt động sựnghiệp). Kho bạc Nhà nước không kiểm soát việc sử dụng quỹ của đơn vị. Thủtrưởng đơn vị quyết định việc sử dụng quỹ theo quy chế chi tiêu nội bộ của đơnvị và chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Việc trích lập các quỹ của đơnvị sự nghiệp đối với quý IV được thực hiện trong tháng 01 của năm sau.

- Khi quyết toán của đơn vị đượccơ quan có thẩm quyền duyệt (thẩm định), trường hợp số chênh lệch thu lớn hơnchi dành để trích lập các quỹ cao hơn số đơn vị tự xác định, căn cứ vào quy chếchi tiêu nội bộ và đề nghị của đơn vị, Kho bạc Nhà nước thực hiện trích tiếpcác quỹ cho đơn vị; trường hợp số chênh lệch thu lớn hơn chi dành để trích lậpcác quỹ nhỏ hơn số đơn vị tự xác định thì số đã trích vượt so với số quyết toánđược cơ quan có thẩm quyền duyệt, đơn vị phải sử dụng các quỹ tương ứng để bùđắp, trường hợp sau khi sử dụng các quỹ tương ứng để bù đắp mà vẫn còn thiếuhụt thì trừ vào số chênh lệch thu lớn hơn chi năm sau của đơn vị. Căn cứ vàoquyết định của cơ quan có thẩm quyền và đề nghị của đơn vị, Kho bạc Nhà nướclàm thủ tục thu hồi giảm chi ngân sách nhà nước.

Điều 3. Thông tư này cóhiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký, thay thế Thông tư số 153/2007/TT-BTC ngày 17/12/2007 của Bộ Tài chính sửa đổi một số điểm của Thôngtư số 81/2006/TT-BTC ngày 06/09/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kiểmsoát chi đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện quyền tự chủ, tự chịutrách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính. Nhữngquy định khác tại Thông tư số 81/2006/TT-BTC ngày 06/09/2006 của Bộ Tài chínhhướng dẫn chế độ kiểm soát chi đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiệnquyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biênchế và tài chính vẫn có hiệu lực thi hành.

Trong quá trình thực hiện nếu cóvướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh về Bộ Tài chính để nghiên cứu, sửa đổi,bổ sung cho phù hợp./.

Nơi nhận: - Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- VP TW Đảng và các Ban của Đảng;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Cơ quan TW của các Hội, đoàn thể;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở Tài chính, KBNN, Cục thuế;
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cục Kiểm tra văn bản – Bộ Tư pháp;
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ Tài chính;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, KBNN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Sỹ Danh