BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 173/2009/TT-BTC

Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 2009

THÔNG TƯ

HƯỚNGDẪN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU TẠI CÁC QUYẾT ĐỊNH SỐ 36/2008/QĐ-BTC NGÀY12/6/2008; QUYẾT ĐỊNH SỐ 111/2008/QĐ-BTC NGÀY 01/12/2008, QUYẾT ĐỊNH SỐ 112/2008/QĐ-BTC NGÀY 01/12/2008 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH.

Căn cứ Luật ban hành văn bảnquy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 ngày 03 tháng 06 năm 2008 và các văn bảnhướng dẫn thi hành;
Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005,Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 và các văn bản quyđịnh chi tiết thi hành các Luật này;

Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi,bổ sung một số điều tại Quyết định số 36/2008/QĐ-BTC ngày 12/6/2008 về việc banhành Biểu thuế ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định về chươngtrình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN giai đoạn2008-2013; Quyết định số 111/2008/QĐ-BTC ngày 01/12/2008 về việc ban hành Biểuthuế ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện khu vực mậu dịch tự do ASEAN–Trung Quốc giai đoạn 2009-2011; Quyết định số 112/2008/QĐ-BTC ngày 01/12/2008về việc ban hành Biểu thuế ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện khu vựcmậu dịch tự do ASEAN – Hàn Quốc giai đoạn 2009-2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chínhnhư sau:

Điều 1.Sửa đổi quy địnhvề: “Thời hạn nộp hồ sơ hoàn thuế nhập khẩu nêu trên không muộn hơn ngày15/10/2008” tại Điều 3 Quyết định số 36/2008/QĐ-BTC ngày 12/6/2008 như sau:

“ Đối với các trường hợp hồ sơhoàn thuế nộp sau ngày 15/10/2008 nếu đủ điều kiện quy định tại Quyết định này(trừ điều kiện về thời hạn nộp hồ sơ hoàn thuế) thì được xem xét hoàn thuế theođúng quy định”.

Điều 2.Bổ sung vào Điều4 Quyết định số 111/2008/QĐ-BTC ngày 1/12/2008 như sau:

“ Đối với các trường hợp hồ sơhoàn thuế nộp sau ngày 15/10/2008 nếu hàng hoá nhập khẩu đáp ứng đủ các điềukiện quy định tại Điều 1 và Điều 2 Quyết định số 20/2008/QĐ-BTC ngày 05/5/2008của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế ưu đãi đặc biệt của ViệtNam để thực hiện khu vực mậu dịch tự do ASEAN –Trung Quốc thì được xem xét hoànthuế theo đúng quy định”.

Điều 3.Bổ sung vào Điều5 Quyết định số 112/2008/QĐ-BTC ngày 1/12/2008 như sau:

“ Đối với các trường hợp hồ sơhoàn thuế nộp sau ngày 15/10/2008 nếu hàng hoá nhập khẩu đáp ứng đủ các điềukiện quy định tại Điều 1, Điều 2 và Điều 3 Quyết định số 21/2008/QĐ-BTC ngày05/5/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế ưu đãi đặc biệtcủa Việt Nam để thực hiện khu vực mậu dịch tự do ASEAN – Hàn Quốc thì được xemxét hoàn thuế theo đúng quy định”

Điều 4.Cục Hải quan địaphương có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, xử lý hoàn thuế cho các trườnghợp thuộc đối tượng hoàn thuế nhập khẩu theo quy định tại các quyết định số36/2008/QĐ-BTC ngày 12/6/2008, Quyết định số 20/2008/QĐ-BTC ngày 5/5/2008,Quyết định số 21/2008/QĐ-BTC ngày 05/5/2008 nêu trên của Bộ trưởng Bộ Tài chínhnhưng nộp hồ sơ hoàn thuế muộn hơn ngày 15/10/2008 để hoàn thuế cho doanhnghiệp theo quy định tại Thông tư này.

Điều 5.

1. Thông tư này có hiệu lực kểtừ ngày ký.

2. Các nội dung khác quy địnhtại Quyết định số 36/2008/QĐ-BTC ngày 12/6/2008; Quyết định số 111/2008/QĐ-BTCngày 01/12/2008, Quyết định số 112/2008/QĐ-BTC ngày 01/12/2008 của Bộ trưởng BộTài chính không thay đổi.

3. Trong quá trình thực hiện nếucó vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ Tài chính để nghiên cứu sửa đổi bổ sung chophù hợp./.

Nơi nhận:
-VP TW Đảng và các ban của Đảng;
- VP Quốc Hội, VP Chủ tịch nước, VPCP;
- Viện Kiểm sát NDTC, Toà án NDTC;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND tỉnh,thành phố trực thuộc TW;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Văn phòng ban chỉ đạo TW về phòng chống tham nhũng;
- Công báo;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Website Chính Phủ; Bộ Tài chính;
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;
- Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Tài chính;
- Lưu: VT,TCHQ.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn