BỘ CÔNG THƯƠNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2010

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

Đỗ Hữu Hào