BỘ CÔNG THƯƠNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2013

THÔNG TƯ

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn chai chứa khí dầu mỏ hóa lỏng bằng thép

___________________________

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ -CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chc năng, nhiệm v, quyn hạn và cơ cấu tổ chức ca Bộ Công Thương;

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chun kỹ thuật số 68/2006/QH 11 ngày 21 tháng 7 năm 2006;

Căn c Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa số 05/2007/QH 12 ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Nghị định số 1 27/2007/NĐ-CP ngày01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phm, hàng hóa;

Theo đ nghị của Cc trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp;

Bộ trưng Bộ Công Thương ban hành Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn chai chứa khí dầu m hóa lỏng bằng thép,

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn chai chứa khí dầu mỏ hóa lỏng bằng thép.

Ký hiệu: QCVN 04: 2013/BCT

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành ngày 15 tháng 9 năm 2013.

Điều 3. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

Lê Dương Quang