Dung lượng văn bản này rất lớn => Bạn vui lòng "Tải về" để xem Nội dung.
Tải về
Mục lục Văn bản
 • THÔNG TƯ BAN HÀNH ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT HOẠT ĐỘNG QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ XUNG QUANH, NƯỚC ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường không ...
 • Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06 tháng 6 năm 2014.
 • Điều 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành ...
 • ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT HOẠT ĐỘNG QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ XUNG QUANH, NƯỚC MẶT LỤC ĐỊA, ĐẤT ...
 • Phần 1. QUY ĐỊNH CHUNG
 • 1. Phạm vi điều chỉnh
 • 2. Đối tượng áp dụng
 • 3. Cơ sở xây dựng định mức:
 • 4. Giải thích từ ngữ và khái niệm sử dụng trong định mức:
 • 5. Định mức cho việc đi lại, vận chuyển từ đơn vị quan trắc đến địa bàn quan trắc và trở về sau khi ...
 • 6. Tập định mức này bắt buộc sử dụng để tính đơn giá sản phẩm quan trắc và phân tích môi trường không ...
 • 7. Quy định chữ viết tắt:
 • Phần 2 ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT HOẠT ĐỘNG QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG
 • Chương 1 HOẠT ĐỘNG QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ XUNG QUANH
 • 1. Hoạt động quan trắc môi trường không khí tại hiện trường (1KK)
 • 2. Hoạt động phân tích các thông số môi trường không khí trong phòng thí nghiệm (2KK)
 • Chương 2 HOẠT ĐỘNG QUAN TRẮC TIẾNG ỒN
 • 1. Hoạt động quan trắc tiếng ồn tại hiện trường (1TO)
 • 2. Hoạt động xử lý số liệu tiếng ồn tại phòng thí nghiệm (2TO)
 • Chương 3. HOẠT ĐỘNG QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NƯỚC MẶT LỤC ĐỊA
 • 1. Hoạt động quan trắc môi trường nước mặt lục địa tại hiện trường (1NM)
 • 2. Hoạt động phân tích môi trường nước mặt lục địa trong phòng thí nghiệm (2NM)
 • Chương 4. HOẠT ĐỘNG QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG ĐẤT
 • 1. Hoạt động lấy mẫu đất tại hiện trường (1Đ)
 • 2. Hoạt động phân tích mẫu đất trong phòng thí nghiệm
 • Chương 5 HOẠT ĐỘNG QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT
 • 1. Hoạt động lấy mẫu và quan trắc nhanh môi trường nước dưới đất tại hiện trường (1NN)
 • 2. Hoạt động phân tích mẫu nước dưới đất trong phòng thí nghiệm (2NN)
 • Chương 6 HOẠT ĐỘNG QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NƯỚC MƯA AXIT
 • 1. Hoạt động lấy mẫu và quan trắc nhanh nước mưa axit tại hiện trường (1MA)
 • 2. Hoạt động phân tích nước mưa axit tại phòng thí nghiệm (2MA)
 • Chương 7. HOẠT ĐỘNG QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NƯỚC BIỂN
 • 1. Hoạt động lấy mẫu và quan trắc nhanh nước biển ven bờ (1NB)
 • 2. Hoạt động quan trắc nước biển xa bờ
 • 3. Hoạt động phân tích nước biển trong phòng thí nghiệm (3NB)
 • Chương 8 HOẠT ĐỘNG QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG KHÍ THẢI CÔNG NGHIỆP
 • 1. Hoạt động lấy mẫu và quan trắc nhanh khí thải tại hiện trường (1KT)
 • 2. Hoạt động phân tích khí thải công nghiệp trong phòng thí nghiệm (2KT)
 • Chương 9 HOẠT ĐỘNG QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG PHÓNG XẠ
 • 1. Hoạt động lấy mẫu và quan trắc nhanh phóng xạ tại hiện trường (IPX)
 • 2. Công tác phân tích môi trường phóng xạ trong phòng thí nghiệm