BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 182/2010/TT-BTC

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2010

THÔNG TƯ

SỬAĐỔI MỨC THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI MẶT HÀNG VÀNG TRONG BIỂU THUẾ NHẬP KHẨUƯU ĐÃI

Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuếnhập khẩu ngày 14/6/2005;
Căn cứ Nghị quyết số 295/2007/NQ-UBTVQH12 ngày 28/9/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốchội về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu theo danh mục nhóm hàng chịu thuế vàkhung thuế suất đối với từng nhóm hàng, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mụcnhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất ưu đãi đối với từng nhóm hàng;
Căn cứ Nghị quyết số 830/2009/UBTVQH12 ngày 17/10/2009 của Ủy ban Thường vụ Quốchội về việc sửa đổi Nghị quyết số 295/2007/NQ-UBTVQH12 ngày 28/9/2007 và Nghịquyết số 710/2008/NQ-UBTVQH12 ngày 22/11/2008;
Căn cứ Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ quy định chi tiếtthi hành một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;
Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/02/2003 của Chính phủ quy định về việcphân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng,nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Bộ Tài chính sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi vàng trong Biểu thuế nhậpkhẩu như sau:

Điều 1. Mức thuế suất thuế nhậpkhẩu.

Sửa đổi mức thuếsuất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng vàng thuộc nhóm 7108 quy định tạiPhụ lục II Danh mục mức thuế suất của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo Danh mụcmặt hàng chịu thuế ban hành kèm theo Thông tư số 216/2009/TT-BTC ngày12/11/2009 của Bộ Tài chính thành mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mới quyđịnh tại Danh mục ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 2. Hiệulực thi hành

Thông tư này cóhiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ, các Phó TTCP;
- Văn phòng TW và các ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Văn phòng BCĐTW về phòng, chống tham nhũng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ Tài chính;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, CST (PXNK).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Công nghiệp

DANH MỤC

MỨCTHUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU MẶT HÀNG VÀNG TRONG BIỂU THUẾ XUẤT KHẨU
(Ban hành kèm theo Thông tư số 182/2010/TT-BTC ngày 12/11/2010 của Bộ Tàichính)

Thuộc các nhóm, phân nhóm

Mô tả hàng hóa

Thuế suất (%)

Vàng (kể cả vàng mạ bạch kim) chưa gia công hoặc ở dạng bán thành phẩm, hoặc ở dạng bột

- Không phải dạng tiền tệ:

7108

11

00

00

- - Dạng bột

0

7108

12

- - Dạng chưa gia công khác:

7108

12

10

00

- - - Dạng khối, thỏi hoặc thanh đúc

0

7108

12

90

00

- - - Loại khác

0

7108

13

00

00

- - Dạng bán thành phẩm khác

0

7108

20

00

00

- Dạng tiền tệ

0