NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------

Số: 19/2009/TT-NHNN

Hà Nội, ngày 24 tháng 08 năm 2009

THÔNG TƯ

HƯỚNGDẪN VỀ QUẢN LÝ NGOẠI HỐI ĐỐI VỚI CÁC GIAO DỊCH TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ BẰNG NGOẠITỆ PHÁT HÀNH THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 211/QĐ-TTG NGÀY 13 THÁNG 2 NĂM 2009 CỦA THỦTƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhànước Việt Nam ngày 12 tháng 12 năm 1997 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điềucủa Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 17 tháng 6 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 96/2008/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy địnhchức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước ViệtNam;
Căn cứ Pháp lệnh Ngoại hối ngày 13 tháng 12 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 160/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ quy địnhchi tiết thi hành Pháp lệnh Ngoại hối;
Căn cứ Quyết định số 211/QĐ-TTg ngày 13 tháng 02 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủvề việc phát hành trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ trên thị trường vốn trong nước;
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thi hành về quản lý ngoại hối đối với cácgiao dịch trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ theo Quyết định số 211/QĐ-TTg ngày13 tháng 02 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ của các tổ chức, cá nhân như sau:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh vàđối tượng áp dụng

1. Thông tư này điều chỉnh cácgiao dịch trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ phát hành theo Quyết định số211/QĐ-TTg ngày 13 tháng 02 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Đối tượng áp dụng của Thôngtư này là các tổ chức, cá nhân là người cư trú hoạt động hợp pháp tại Việt Namtham gia giao dịch trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ.

Điều 2. Nguồn ngoại tệ đểthực hiện các giao dịch trái phiếu

1. Tổ chức, cá nhân là người cưtrú chỉ được sử dụng ngoại tệ có trên tài khoản tiền gửi ngoại tệ mở tại các tổchức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối để thực hiện các giao dịch tráiphiếu Chính phủ bằng ngoại tệ.

2. Các tổ chức không được sửdụng nguồn vốn ngân sách hoặc các nguồn vốn hỗ trợ khác của Chính phủ để muatrái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ.

Điều 3. Mở và sử dụng tàikhoản tiền gửi ngoại tệ để thực hiện các giao dịch trái phiếu Chính phủ bằngngoại tệ

1. Trung tâm Lưu ký Chứng khoánvà các thành viên lưu ký mở tài khoản tiền gửi ngoại tệ tại ngân hàng chỉ địnhthanh toán theo các quy định hiện hành về quản lý ngoại hối để thực hiện thanhtoán bù trừ trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ.

2. Tổ chức, cá nhân là người cưtrú chỉ được sử dụng tài khoản tiền gửi ngoại tệ tại các tổ chức tín dụng đượcphép hoạt động ngoại hối theo quy định tại Điều 30 Nghị định số 160/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ để thực hiện các giao dịch trái phiếuChính phủ bằng ngoại tệ. Liên quan đến các giao dịch trái phiếu Chính phủ bằngngoại tệ, tài khoản tiền gửi ngoại tệ được sử dụng để thu, chi như sau:

a) Thu trên tài khoản tiền gửingoại tệ: Thu ngoại tệ từ bán trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ; Nhận tiềnlãi, thanh toán gốc trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ khi đến hạn; Thu từ việcnhận ủy thác đấu thầu trái phiếu và các khoản thu khác liên quan đến hoạt độnggiao dịch trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ.

b) Chi trên tài khoản tiền gửingoại tệ: Chi ngoại tệ để mua trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ; Thanh toán ủythác, phí giao dịch trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ và các khoản chi khácliên quan đến hoạt động giao dịch trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ.

Điều 4. Cầm cố trái phiếu

Tổ chức, cá nhân là người cư trúsở hữu trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ được cầm cố trái phiếu Chính phủ bằngngoại tệ để vay vốn tại các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối theocác quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

1. Thông tư này có hiệu lực thihành kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2009.

2. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng VụQuản lý Ngoại hối, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốcNgân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chủtịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc (Giám đốc) các tổ chức tín dụng đượcphép hoạt động ngoại hối chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

Nơi nhận: - Như Điều 5;
- Văn phòng đại diện tại TPHCM;
- Ban Lãnh đạo NHNN (để b/c);
- Bộ Tài chính (để phối hợp);
- Công báo;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp (để kiểm tra);
- Lưu: VP, Vụ QLNH, Vụ PC.

KT. THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Nguyễn Văn Bình