BỘ CÔNG THƯƠNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2012

THÔNG TƯ

Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Công nghiệp và Thương mại

____________________________

Căn c Nghị định số 189/20 07/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu t chc ca Bộ Công Thương và Nghị định số 44/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ sửa đi, bổ sung Nghị định số 18 9/2007/NĐ-CP ;

Căn cứ Luật Thng kê ngày 26 tháng 6 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 40/2004/NĐ-CP ngày13 tháng 02 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một s điu của Luật Thống kê;

Căn cứ Quyết định số 43/2010/QĐ-TTg ngày 02 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính ph về việc ban hành Hệ thng chỉ tiêu thng kê quc gia;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch;

Bộ trưng Bộ Công Thương ban hành Thông tư ban hành Hệ thng ch tiêu thng kê ngành Công nghiệp và Thương mại.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Hệ thống ch tiêu thng kê ngành Công nghiệp và Thương mại.

H thống chỉ tiêu thống kê ngành Công nghiệp và thương mại là tập hợp các chỉ tiêu thống kê phn ánh tình hình ngành Công nghiệp Thương mại để thu thập thông tin thống kê phục vụ công tác điều hành, quản lý các các cơ quan nhà nước trong việc đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, chính sách, xây dng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội chung của đất nước và của ngành Công nghiệp-Thương mại trong từng thời kỳ; đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê cho các tchức, cá nhân có nhu cầu sử đụng thông tin của ngành Công nghiệp-Thương mại.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Vụ Kế hoạch có trách nhiệm tng hp và chuẩn hóa khái niệm, nội dung, phạm vi, phương pháp tính của từng chỉ tiêu trong Hệ thống ch tiêu thống kê ngành Công nghiệp và Thương mại.

2. Th trưởng các đơn vị thuộc Bộ và các đơn vị liên quan trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình xây dựng khái niệm, nội dung, phạm vi, phương pháp tính và thu thập tổng hp những chỉ tiêu được phân công trong Hệ thống ch tiêu thống kê ngành Công nghiệp và Thương mại cung cấp cho Vụ Kế hoạch để tng hp và công bố.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 09 năm 2012.

Trong quá trình thực hiện Thông tư này, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Công Thương (Vụ Kế hoạch) đề được xử lý kịp thời./.

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

Trần Tuấn Anh