BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/2014/TT-BGTVT

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2014

THÔNG TƯ

SỬAĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 23/2009/TT-BGTVT NGÀY 15/10/2009 CỦABỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI QUY ĐỊNH VỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG AN TOÀN KỸTHUẬT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG XE MÁY CHUYÊN DÙNG, THÔNG TƯ SỐ 44/2012/TT-BGTVT NGÀY 23/10/2012 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIAOTHÔNG VẬN TẢI QUY ĐỊNN VỀ KIỂM TRA CHẤTLƯỢNG AN TOÀN KỸ THUẬT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG XE MÔ TÔ, XE GẮN MÁY NHẬP KHẨU VÀĐỘNG CƠ NHẬP KHẨU SỬ DỤNG ĐỂ SẢN XUẤT, LẮP RÁP XE MÔ TÔ, XE GẮN MÁY VÀ THÔNG TƯSỐ 41/2013/TT-BGTVT NGÀY 05/11/2013 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI QUYĐỊNH VỀ KIỂM TRA CHẤT LƯƠNG AN TOÀN KỸ THUẬT XE ĐẠP ĐIỆN

Căn cứ Luật Giao thông đường bộngày 13 tháng 11 năm 2008:

Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm,hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điềucủa Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

Căn cứ Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thươngmại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, giacông và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài;

Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, quyền hạn và cơ cấutổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoahọc - Công nghệ và Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam,

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tảiban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2009/TT-BGTVT ngày 15/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm tra chấtlượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng (sau đây viếttắt là Thông tư số 23/2009/TT-BGTVT ) Thông tư số 44/2012/TT-BGTVT ngày23/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm tra chất lượngan toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe mô tô, xe gắn máy nhập khẩu và động cơnhập khẩu sử dụng để sản xuất, lắp ráp xe mô tô, xe gắn máy (sau đây viết tắtlà Thông tư số 44/2012/TT-BGTVT) và Thông tư số 41/2013/TT-BGTVT ngày05/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm tra chất lượngan toàn kỹ thuật xe đạp điện (sau đây viết tắt là Thông tư số 41/2013/TT-BGTVT).

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục của Thông tư số23/2009/TT-BGTVT như sau:

1. Sửa đổi khoản 3 Điều 5 như sau:

“3. Khi có nghi vấn về tình trạng sốkhung hoặc số động cơ của xe máy chuyên dùng bị tẩy xóa, đục sửa, đóng lại thìcơ quan kiểm tra chất lượng sẽ trưng cầu giám định tại cơ quan giám định chuyênngành để xử lý cụ thể.”

2. Bổ sung khoản 4 Điều 6 như sau:

“4. Đối với khung gầm máy kéo đã qua sửdụng có gắn động cơ (kể cả khung gầm mới có gắn động cơ đã qua sử dụng hoặckhung gầm đã qua sử dụng có gắn động cơ mới) nhập khẩu hoặc xe máy chuyên dùngcó số khung hoặc số động cơ (trừ số động cơ của mô tơ điện để di chuyển xe máychuyên dùng) bị tẩy xóa, đục sửa, đóng lại thì cơ quan kiểm tra chất lượng xửlý như sau:

a) Dừng các thủ tục kiểm tra, chứngnhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng nhậpkhẩu;

b) Lập biên bản ghi nhận về tìnhtrạng xe máy chuyên dùng vi phạm quy định tại Nghị định số 187/2013/NĐ-CP theomẫu quy định tại Phụ lục XI ban hành kèm theo Thông tư này;

c) Trong thời hạn không quá 03 (ba)ngày làm việc, kể từ ngày có kết luận vi phạm, cơ quan kiểm tra chất lượng cótrách nhiệm thông báo bằng văn bản tới tổ chức, cá nhân nhập khẩu và cơ quanHải quan (nơi làm thủ tục nhập khẩu) để giải quyết theo quy định.”

3. Bổ sung Phụ lục XI vào Thông tư số23/2009/TT-BGTVT tương ứng Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 2. Sửa đổi,bổ sung một số điều và Phụ lục của Thông tư số 44/20 12/TT-BGTVT như sau:

1. Bổ sung điểm c khoản 3 Điều 6 nhưsau:

“c) Đối với xe đã qua sử dụng (trừcác xe nhập khẩu, tạm nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại như quy định tạikhoản 5 Điều 5 của Thông tư này) hoặc xe có số khung hoặc số động cơ bị tẩyxóa, đục sửa, đóng lại thì Cơ quan KTCL xử lý như sau: Dngcác thủ tục kiểm tra, chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môitrường Xe nhập khẩu và lập biên bản ghi nhận về tình trạng xe vi phạm quy địnhtại Nghị định số 187/2013/NĐ-CP theo mẫu quy định tại Phụ lục VI ban hành kèmtheo Thông tư này;

Trong thời hạn không quá 03 (ba) ngàylàm việc, kể từ ngày có biên bản ghi nhận vi phạm, cơ quan KTCL thông báo bằngvăn bản tới tổ chức, cá nhân nhập khẩu và Cơ quan hải quan (nơi làm thủ tụcnhập khẩu) để giải quyết theo quy định.”

2. Bổ sung Phụ lục VI vào Thông tư số44/2012/TT-BGTVT tương ứng Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 3. Sửa đổi,bổ sung một số điều và Phụ lục của Thông tư số41/2013/TT-BGTVT như sau:

1. Bổ sung điểm d khoản 2 Điều 8 nhưsau:

“d) Trường hợp Xe nhập khẩu là loạiđã qua sử dụng, Cơ quan QLCL xử lý như sau: Dng các thủtục kiểm tra, chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe đạpđiện nhập khẩu và lập biên bản ghi nhận về tình trạng Xe nhập khẩu vi phạm quyđịnh tại Nghị định số 187/2013/NĐ-CP theo mẫu quy định tại Phụ lục V ban hànhkèm theo Thông tư này.

Trong thời gian không quá 03 (ba)ngày làm việc, kể từ ngày có biên bản ghi nhận vi phạm, Cơ quan QLCL thông báobằng văn bản tới tổ chức, cá nhân nhập khẩu và Cơ quan hải quan (nơi làm thủtục nhập khẩu) để giải quyết theo quy định.”

2. Bổ sung Phụ lục V vào Thông tư số 41/2013/TT-BGTVT tương ứng Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kểtừ ngày 15 tháng 7 năm 2014.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

1. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanhtra Bộ, các Vụ trưởng thuộc Bộ, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, Thủ trưởngcác cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tưnày.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu cóvướng mắc, các tổ chức, cá nhân có liên quan phản ánh kịp thời về Bộ Giao thôngvận tải để xem xét, giải quyết./.


Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Các Thứ trưởng Bộ GTVT;
- Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (Bộ Tư pháp);
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Công báo;
- Cổng TTĐT Chính phủ;
- Trang Thông tin điện tử Bộ GTVT;
- Báo GT, Tạp chí GTVT;
- Lưu VT, KHCN.

BỘ TRƯỞNG
Đinh La Thăng

PHỤ LỤC I

BỔSUNG PHỤ LỤC XI VÀO THÔNG TƯ SỐ 23/2009/TT-BGTVT NGÀY 15/10/2009 CỦA BỘ TRƯỞNGBỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
(Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2014/TT-BGTVT ngày 28 tháng 5 năm 2014 củaBộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

PHỤ LỤC XI

MẪU BIÊN BẢN GHI NHẬN TÌNH TRẠNG XE MÁY CHUYÊN DÙNGVI PHẠM QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 187/2013/NĐ-CP
(Ban hành kèm theo Thông tư số 23/2009/TT-BGTVT ngày 15 tháng 10 năm 2009của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

BIÊN BẢN GHI NHẬN TÌNH TRẠNG XE MÁY CHUYÊN DÙNG VI PHẠM QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 187/2013/NĐ-CP

Theo đề nghị của:…………………………………………………………………………

Hôm nay, ngày ….. tháng ….. năm …..tại …………………………………………….

………………………………………………………………………………………………

Cục Đăng kiểm Việt Nam đã tiến hànhkiểm tra phương tiện sau:

- Nhãn hiệu / số loại:………………………………………………………………………

- Số khung: ……………………………… Số động cơ:…………………………………

- Số đăng ký kiểm tra: ………………….. Sốtờ khai: ………………………………….

Căn cứ vào kết quả kiểm tra, các giấytờ có liên quan và đối chiếu với quy định hiện hành, Cục Đăng kiểm Việt Namnhận thấy phương tiện nêu trên đã vi phạm quy định tại Nghị định số187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ, cụ thể là:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Biên bản này được lập thành hai (02)bản chính, cơ quan kiểm tra chất lượng giữ một (01) bản và tổ chức, cá nhânnhập khẩu giữ một (01) bản.

Đại diện tổ chức, cá nhân
nhập khẩu

Đại diện cơ quan kiểm tra

PHỤ LỤC II

BỔSUNG PHỤ LỤC VI VÀO THÔNG TƯ SỐ 44/2012/TT-BGTVT NGÀY 23/10/2012 CỦA BỘ TRƯỞNGBỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
(Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2014/TT-BGTVT ngày 28 tháng 5 năm 2014 củaBộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

PHỤ LỤC VI

MẪU BIÊN BẢN GHI NHẬN TÌNH TRẠNG XE MÔ TÔ, XE GẮN MÁYVI PHẠM QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 187/2013/NĐ-CP
(Ban hành kèm theo Thông tư số 44/2012/TT-BGTVT ngày 23 tháng 10 năm 2012
của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

BIÊN BẢN GHI NHẬN TÌNH TRẠNG XE MÔ TÔ,XE GẮN MÁY VI PHẠM QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 187/2013/NĐ-CP

Theo đề nghị của:…………………………………………………………………………

Hôm nay, ngày ….. tháng ….. năm …..tại …………………………………………….

………………………………………………………………………………………………

Cục Đăng kiểm Việt Nam đã tiến hànhkiểm tra phương tiện sau:

- Nhãn hiệu / số loại:………………………………………………………………………

- Số khung: ……………………………… Số động cơ:…………………………………

- Số đăng ký kiểm tra: ………………….. Sốtờ khai: ………………………………….

Căn cứ vào kết quả kiểm tra, các giấytờ có liên quan và đối chiếu với quy định hiện hành, Cục Đăng kiểm Việt Namnhận thấy phương tiện nêu trên đã vi phạm quy định tại Nghị định số187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ, cụ thể là:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Biên bản này được lập thành hai (02)bản chính, cơ quan kiểm tra chất lượng giữ một (01) bản và tổ chức, cá nhânnhập khẩu giữ một (01) bản.

Đại diện tổ chức, cá nhân
nhập khẩu

Đại diện cơ quan kiểm tra

PHỤ LỤC III

BỔSUNG PHỤ LỤC V VÀO THÔNG TƯ SỐ 41/2013/TT-BGTVT NGÀY 05/11/2013 CỦA BỘ TRƯỞNGBỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
(Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2014/TT-BGTVT ngày 28 tháng 5 năm 2014 củaBộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

PHỤ LỤC V

MẪUBIÊN BẢN GHI NHẬN TÌNH TRẠNG XE ĐẠP ĐIỆN VI PHẠM QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ187/2013/NĐ-CP
(Ban hành kèm theo Thông tư số 41/2013/TT-BGTVT ngày 05 tháng 11 năm 2013của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

BIÊNBẢN GHI NHẬN TÌNH TRẠNG XE ĐẠP ĐIỆN VI PHẠM QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ187/2013/NĐ-CP

Theo đề nghị của:…………………………………………………………………………

Hôm nay, ngày ….. tháng ….. năm …..tại …………………………………………….

………………………………………………………………………………………………

Cục Đăng kiểm Việt Nam đã tiến hànhkiểm tra phương tiện sau:

- Nhãn hiệu / số loại:………………………………………………………………………

- Số khung: ……………………………… Số động cơ:…………………………………

- Số đăng ký kiểm tra: ………………….. Sốtờ khai: ………………………………….

Căn cứ vào kết quả kiểm tra, các giấytờ có liên quan và đối chiếu với quy định hiện hành, Cục Đăng kiểm Việt Namnhận thấy phương tiện nêu trên đã vi phạm quy định tại Nghị định số187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ, cụ thể là:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Biên bản này được lập thành hai (02)bản chính, cơ quan kiểm tra chất lượng giữ một (01) bản và tổ chức, cá nhânnhập khẩu giữ một (01) bản.

Đại diện tổ chức, cá nhân
nhập khẩu

Đại diện cơ quan kiểm tra