THÔNG TƯ

CỦA BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI SỐ 20/2008/TT-BLĐTBXH

NGÀY 29 THÁNG 09NĂM 2008

HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BẢOHIỂM XÃ HỘI

VÀ TRỢ CẤP HÀNG THÁNG THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 101/2008/NĐ-CP NGÀY 12 THÁNG 9 NĂM 2008 CỦA CHÍNH PHỦ

Căn cứ Nghị định số101/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợcấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc (sauđây gọi tắt là Nghị định số 101/2008/NĐ-CP ), Bộ Lao động – Thương binh và Xãhội hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàngtháng như sau:

I. ĐỐITƯỢNG ÁP DỤNG

1. Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người laođộng; quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương hưuhàng tháng;

2. Cán bộ xã, phường, thị trấn quy định tại Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2003 và Nghị định số 09/1998/NĐ-CP ngày 23tháng 01 năm 1998 của Chính phủ hưởng lương hưu và trợ cấp hàng tháng;

3. Người hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng; ngườihưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg ngày 04 tháng 8 năm2000 của Thủ tướng Chính phủ; công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hàng tháng.

II. ĐIỀU CHỈNH LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ TRỢ CẤPHÀNG THÁNG

1. Mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàngtháng của các đối tượng quy định tại mục I Thông tư này, đang hưởng lương hưu,trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng trước ngày 01 tháng 10 năm 2008,được điều chỉnh sau:

Mức lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng sau khi điều chỉnh theo Nghị định số 101/2008/NĐ-CP

=

Mức lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng hiện hưởng

x

1,15

Ví dụ 1: Ông A, có mứclương hưu tháng 9/2008 là 1.429.200 đồng/tháng.

Mức lương hưu của ông A từ tháng 10/2008 được điều chỉnh nhưsau:

1.429.200 đồng/tháng x 1,15 = 1.643.580 đồng/tháng

Ví dụ 2: Ông B, cấp bậcĐại úy, có mức lương hưu tháng 9/2008 là 1.876.800 đồng/tháng.

Mức lương hưu của ông B từ tháng 10/2008 được điều chỉnh nhưsau:

1.876.800 đồng/tháng x 1,15 = 2.158.320 đồng/tháng

Ví dụ 3:Ông C là cán bộxã nghỉ việc, hưởng trợ cấp hàng tháng theo quy định tại Nghị định số09/1998/NĐ-CP ngày 23/01/1998 của Chính phủ, có mức trợ cấp tháng 9/2008 là698.400 đồng/tháng.

Mức trợ cấp hàng tháng của ông C từ tháng 10/2008 được điềuchỉnh như sau:

698.400 đồng/tháng x 1,15 = 803.160 đồng/tháng

Ví dụ 4: Ông D, nghỉviệc hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng, có mức trợ cấp tháng 9/2008 là758.400 đồng/tháng.

Mức trợ cấp mất sức lao động của ông D từ tháng 10/2008 đượcđiều chỉnh như sau:

758.400 đồng/tháng x 1,15 = 872.160 đồng/tháng

Ví dụ 5:Bà E, đanghưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg ngày 04/8/2000 củaThủ tướng Chính phủ, mức trợ cấp tháng 9/2008 là 342.374 đồng/tháng

Mức trợ cấp hàng tháng của bà E từ tháng 10/2008 được điềuchỉnh như sau:

342.374 đồng/tháng x 1,15 = 393.730 đồng/tháng

2. Mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàngtháng của các đối tượng quy định tại mục I Thông tư này, hưởng lương hưu, trợcấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng từ ngày 01 tháng 10 năm 2008 cho đếnkhi có quy định mới về điều chỉnh mức lương tối thiểu chung, cũng được điềuchỉnh như quy định tại khoản 1 mục này.

Ví dụ 6: Ông G, nghỉviệc đủ điều kiện hưởng lương hưu từ tháng 11/2008. Mức lương hưu của ông Gđược tính khi chưa điều chỉnh là 1.600.000 đồng/tháng.

Mức lương hưu của ông G từ tháng 11/2008 được điều chỉnh nhưsau:

1.600.000 đồng/tháng x 1,15 = 1.840.000 đồng/tháng

Ví dụ 7: Ông H là côngnhân quốc phòng, nghỉ việc đủ điều kiện hưởng lương hưu từ tháng 10/2008. Mứclương hưu của ông H được tính khi chưa điều chỉnh là 1.700.000 đồng/tháng.

Mức lương hưu của ông H từ tháng 10/2008 được điều chỉnh nhưsau:

1.700.000 đồng/tháng x 1,15 = 1.955.000 đồng/tháng

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp vớiBộ Tài chính, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an kiểm tra tình hình thực hiện theo đúngquy định tại Nghị định số 101/2008/NĐ-CP và Thông tư này.

2. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ươngcó trách nhiệm chỉ đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và các cơ quan chứcnăng có liên quan kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quy định tại Thông tưnày.

3. Bảo hiểm xã hội Việt Nam có trách nhiệm triển khai thựchiện việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng thángquy định tại Nghị định số 101/2008/NĐ-CP và hướng dẫn tại Thông tư này; lập báocáo theo mẫu đính kèm Thông tư này gửi Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội vàBộ Tài chính vào tháng đầu quý I năm 2009.

4. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngàyđăng Công báo; các quy định tại Thông tư này áp dụng kể từ ngày 01 tháng 10 năm2008.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánhvề Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để nghiên cứu, giải quyết.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC

Huỳnh Thị Nhân

Phụ lục

BIỂU TỔNG HỢPĐỐI TƯỢNG VÀ KINH PHÍ ĐIỀU CHỈNH THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 101/2008/NĐ-CPNGÀY 12/8/2008 CỦA CHÍNH PHỦ ĐỐI VỚI NGƯỜI HƯỞNG CÁC CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘITRƯỚC NGÀY 01/10/2008
(Kèm theo Thông tư số 20/2008/TT-BLĐTBXH ngày 29/9/2008 của Bộ LĐ-TB&XH)

ĐỐI TƯỢNG

Số người hưởng tại thời điểm tháng 10/2008 (Người)

Tổng kinh phí chi trả tháng 10/2008 chưa điều chỉnh
(Triệu đồng)

Tổng kinh phí chi trả tháng 10/2008 đã điều chỉnh theo NĐ 101
(Triệu đồng)

Tổng kinh phí tăng thêm tháng 10/2008 do điều chỉnh theo NĐ 101 (Triệu đồng)

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) = (4) – (3)

(6)

1. Hưu trí:

- Hưu CNVC

Trong đó: NSNN bảo đảm

- Hưu liên doanh

- Hưu thành phần kinh tế khác

- Hưu cán bộ xã theo NĐ 121

- Hưu lực lượng vũ trang.

Trong đó: NSNN bảo đảm

2 Mất sức lao động:

3. Trợ cấp theo QĐ 91:

4. Trợ cấp Công nhân cao su:

5. Trợ cấp Cán bộ xã theo NĐ 09/CP

TỔNG CỘNG


NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)

…………, ngày … tháng … năm 200 …
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)