Mẫu số 1: Ban hành kèm theo Thông tư số 22/2007/TT-BLĐTBXH , ngày 23 tháng 10 năm 2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Tên doanh nghiệp
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


.........., ngày……tháng.. năm ......

Quyết định
Về việc thành lập Hội đồng hoà giải lao động cơ sở


Giám đốc/tổng giám đốc doanh nghiệp

Căn cứ Thông tư số 22/2007/TT-BLĐTBXH ngày 23 tháng 10 năm 2007 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của Hội đồng hòa giải lao động cơ sở và hòa giải viên lao động;
Căn cứ biên bản cuộc họp ngày.....tháng.....năm 200...... giữa đại diện bên người sử dụng lao động và Ban chấp hành Công đoàn cơ sở/Ban chấp hành công đoàn lâm thời;
Quyết định:

Điều 1. Thành lập Hội đồng hòa giải lao động cơ sở của doanh nghiệp ........... gồm các ông, bà có tên sau:

1- Chủ tịch Hội đồng:
- Ông/bà (ghi rõ họ và tên) - Đại diện của bên……. là Chủ tịch Hội đồng nửa nhiệm kỳ đầu, từ ngày….. tháng…..năm 200… đến ngày…... tháng ….. năm 200…..
- Ông/bà (ghi rõ họ và tên) - Đại diện của bên……. là Chủ tịch Hội đồng nửa nhiệm kỳ sau, từ ngày….. tháng…..năm 200… đến ngày…... tháng ….. năm 200…..

2- Thư ký Hội đồng:
- Ông/bà (ghi rõ họ và tên) - Đại diện của bên……. là Thư ký Hội đồng nửa nhiệm kỳ đầu, từ ngày….. tháng…..năm 200… đến ngày…... tháng ….. năm 200…..
- Ông/bà (ghi rõ họ và tên) - Đại diện của bên……. là Chủ tịch Hội đồng nửa nhiệm kỳ sau, từ ngày….. tháng…..năm 200… đến ngày…... tháng ….. năm 200…..

3- Thành viên Hội đồng gồm:
- Ông/bà (ghi rõ họ và tên) - Đại diện của bên ……………;
- Ông/bà (ghi rõ họ và tên) - Đại diện của bên ……………;
.....................................................................................................................................

Điều 2. Nhiệm kỳ của Hội đồng hòa giải
Nhiệm kỳ của Hội đồng hòa giải là hai (02) năm (từ ngày…..tháng….năm 200…. đến ngày…..tháng …..năm 200….).

Điều 3. Nhiệm vụ, quyền hạn của thành viên Hội đồng hòa giải
(Theo quy định tại Khoản 2 và Khoản 3, Mục I của Thông tư số 22/2007/TT-BLĐTBXH ngày 23 tháng 10 năm 2007 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của Hội đồng hòa giải lao động cơ sở và hòa giải viên lao động).

Điều 4. Nhiệm vụ, quyền hạn của thành viên Hội đồng hòa giải
(Theo quy định tại Khoản 4, Mục I của Thông tư số 22/2007/TT-BLĐTBXH ngày 23 tháng 10 năm 2007 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của Hội đồng hòa giải lao động cơ sở và hòa giải viên lao động).

Điều 5. Hiệu lực thi hành
1. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày....... tháng ......năm 200..........
2. Quyết định được công bố công khai tại doanh nghiệp. Người sử dụng lao động, Ban chấp hành công đoàn, những người có tên trong Quyết định có trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Các ông/bà có tên trong Quyết định;
- BCH Công đoàn cơ sở;
- Cơ quan lao động quận (huyện);
- Lưu.
Giám đốc/ tổng giám đốc
(Ký tên, đóng dấu)Mẫu số 2: Ban hành kèm theo Thông tư số 22/2007/TT-BLĐTBXH, ngày 23 tháng 10 năm 2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Tên doanh nghiệp
Hội đồng hòa giải lao động cơ sở


Số: /QĐ-HĐHG
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.........., ngày…….. tháng ….năm ......

Quyết định
Về việc ban hành Quy chế hoạt động
của Hội đồng hoà giải lao động cơ sở


chủ tịch hội đồng hòa giải lao động cơ sở

Căn cứ Thông tư số 22/2007/TT-BLĐTBXH ngày 23 tháng 10 năm 2007 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của Hội đồng hòa giải lao động cơ sở và hòa giải viên lao động;
Căn cứ Quyết định thành lập Hội đồng hòa giải lao động cơ sở của doanh nghiệp......... ngày....... tháng ......... năm 200.......;
Sau khi thống nhất ý kiến của các thành viên của Hội đồng hòa giải,
Quyết định:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Hội đồng hòa giải lao động cơ sở của doanh nghiệp.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông, bà là thành viên của Hội đồng hòa giải và người lao động trong doanh nghiệp có trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

>> Xem thêm:  Đã ly hôn chồng không cho gặp con phải làm như thế nào ? Quyền nuôi con khi ly hôn ?

Nơi nhận:
- Các thành viên HĐ hòa giải;
- BCH Công đoàn cơ sở;
- Người sử dụng lao động;
- Lưu.
Chủ tịch hội đồng
(Ký và ghi rõ họ tên)
Tên doanh nghiệp
Hội đồng hòa giải lao động cơ sở


Số: /QĐ-HĐHG
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.........., ngày…….. tháng ….năm ......

Quychế
Hoạt động của Hội đồng hoà giải lao động cơ sở
(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-HĐHG ngày ... tháng. năm 200.
của Hội đồng hòa giải lao động cơ sở)

Điều 1. Nhiệm vụ của Hội đồng hòa giải.
(Theo quy định tại Khoản 2, Mục I của Thông tư số 22/2007/TT-BLĐTBXH ngày 23 tháng 10 năm 2007 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của Hội đồng hòa giải lao động cơ sở và hòa giải viên lao động).

Điều 2. Trách nhiệm, quyền hạn của Hội đồng hòa giải.
(Theo quy định tại Khoản 3, Mục I của Thông tư số 22/2007/TT-BLĐTBXH ngày 23 tháng 10 năm 2007 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của Hội đồng hòa giải lao động cơ sở và hòa giải viên lao động).

Điều 3. Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng hòa giải.
1. Hội đồng hòa giải hoạt động theo nguyên tắc thỏa thuận và nhất trí.
2. Tôn trọng sự tự nguyện, quyền và lợi ích của hai bên tranh chấp và lợi ích chung của xã hội.
3. Tuân thủ các quy định của pháp luật trong quá trình hòa giải tranh chấp lao động.
4. Việc hòa giải phải được tiến hành công khai, khách quan, công minh, kịp thời.
5. Giúp các bên thương lượng, dàn xếp để nhanh chóng giải quyết vụ tranh chấp lao động.

Điều 4. Trách nhiệm, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng hòa giải.
(Theo quy định tại Điểm a, Khoản 4, Mục I của Thông tư số 22/2007/TT-BLĐTBXH ngày 23 tháng 10 năm 2007 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của Hội đồng hòa giải lao động cơ sở và hòa giải viên lao động).

Điều 5. Quyền hạn, trách nhiệm của Thư ký Hội đồng hòa giải.
(Theo quy định tại Điểm b, Khoản 4, Mục I của Thông tư số 22/2007/TT-BLĐTBXH ngày 23 tháng 10 năm 2007 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của Hội đồng hòa giải lao động cơ sở và hòa giải viên lao động).

Điều 6. Quyền hạn, trách nhiệm của các thành viên khác của Hội đồng hòa giải
(Theo quy định tại Điểm c, Khoản 4, Mục I của Thông tư số 22/2007/TT-BLĐTBXH ngày 23 tháng 10 năm 2007 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của Hội đồng hòa giải lao động cơ sở và hòa giải viên lao động).

Điều 7. Quyền lợi của các thành viên Hội đồng hòa giải.
(Theo quy định tại Điểm d và Điểm đ, Khoản 4, Mục I của Thông tư số 22/2007/TT-BLĐTBXH ngày 23 tháng 10 năm 2007 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của Hội đồng hòa giải lao động cơ sở và hòa giải viên lao động).

………………………………………………………………………………..


Chủ tịch hội đồng
(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu số 3: Ban hành kèm theo Thông tư số 22/2007/TT-BLĐTBXH
ngày 23 tháng 10 năm 2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội


Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
.........., ngày…….. tháng .năm ......
đơn đăng ký tham gia hòa giải viên lao động

Kính gửi: .........................................................................

Tên tôi là (Viết chữ in hoa):.................................... Bí danh: ....................................
Ngày, tháng, năm sinh:........................................... Nam, Nữ:..................................
Trình độ, chuyên môn nghiệp vụ được đào tạo:........................................................
Thời gian làm việc trong lĩnh vực liên quan đến pháp luật hoặc quan hệ lao động.....
.....................................................................................................................................
Nơi công tác hoặc công việc hiện đang đảm nhiệm....................................................
Sau khi nghiên cứu các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động của hòa giải viên lao động trong các vụ tranh chấp lao động, tôi thấy bản thân có đủ tiêu chuẩn, điều kiện và tự nguyện làm đơn này đăng ký tham gia hòa giải viên lao động.
Tôi xin gửi các giấy tờ kèm theo đơn đăng ký này, như sau:
1. Lý lịch trích ngang, gồm các nội dung chủ yếu sau đây: họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; số CMND/Hộ chiếu:...... cấp ngày....... tại ...........................................; tình trạng sức khỏe; trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; thời gian làm việc trong lĩnh vực liên quan đến pháp luật hoặc quan hệ lao động; nơi công tác hoặc công việc hiện đang đảm nhiệm (có xác nhận của cơ quan, đơn vị, tổ chức đang quản lý hoặc Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi cư trú đối với người không làm việc trong các cơ quan, đơn vị, tổ chức);
2. Bản sao bằng cấp hoặc chứng chỉ có xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền về việc được đào tạo, bồi dưỡng về pháp luật hoặc giấy tờ xác nhận đã làm việc ít nhất ba (03) năm liên quan đến lĩnh vực lao động tại doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức (nếu có);
3. Giấy tờ chứng minh đã tham gia các khoá đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ hoà giải hoặc đã từng tham gia một số hoạt động hoà giải do cơ quan lao động, cơ quan tư pháp hoặc Mặt trận tổ quốc xác nhận (nếu có).
Nếu được công nhận là hoà giải viên, tôi xin cam đoan thực hiện đúng các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động hòa giải của hòa giải viên lao động.

Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)
Mẫu số 4: Ban hành kèm theo Thông tư số 22/2007/TT-BLĐTBXH
ngày 23 tháng 10 năm 2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

ủy ban nhân dân
(Quận, huyện, thị xã, thành phố
thuộc tỉnh)


Số: /QĐ-UBND
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


.........., ngày…….. tháng ….năm ......

Quyết định
Về việc công nhận hoà giải viên lao động


Chủ tịch ủy BAN NHÂN DÂN quận (huyện)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Thông tư số 22/2007/TT-BLĐTBXH ngày 23 tháng 10 năm 2007 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của Hội đồng hòa giải lao động cơ sở và hòa giải viên lao động;
Xét đề nghị của Trưởng cơ quan lao động quận/huyện theo Công văn số…. ngày… tháng…. năm….. và hồ sơ đăng ký tham gia hòa giải viên lao động của ông/bà....... (hoặc các ông/bà trong danh sách kèm theo);
Quyết định:

Điều 1. Công nhận hòa giải viên lao động của quận (huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh)...... kể từ ngày...... tháng.........năm.........
Đối với ông/bà: (họ và tên):..........................................................
Ngày, tháng, năm sinh:....................................................................................
Số CMND/Hộ chiếu: ..........cấp ngày................................ tại ........................
(Hoặc các ông/bà theo danh sách đính kèm).

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của hòa giải viên lao động.
(Theo quy định tại Khoản 4, Mục II của Thông tư số 22/2007/TT-BLĐTBXH ngày 23 tháng 10 năm 2007 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của Hội đồng hòa giải lao động cơ sở và hòa giải viên lao động).

Điều 3. Hiệu lực thi hành
1. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
2. Cơ quan lao động cấp huyện và ông/bà (các ông/bà) có tên tại Điều 1 có trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

>> Xem thêm:  Mẫu tờ khai điều chính, bổ sung thông tin đăng ký thuế (Mẫu 08)

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cơ quan lao động quận (huyện);
- Lưu.
Chủ tịch
(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu số 5: Ban hành kèm theo Thông tư số 22/2007/TT-BLĐTBXH ngày 23 tháng 10 năm 2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
ủy ban nhân dân
(Quận, huyện, thị xã, thành phố
thuộc tỉnh)


Số: /QĐ-UBND
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.........., ngày…….. tháng ….năm ......
Quyết định
Về việc miễn nhiệm hoà giải viên lao động

Chủ tịch ủy BAN NHÂN DÂN quận (huyện)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Thông tư số 22/2007/TT-BLĐTBXH ngày 23 tháng 10 năm 2007 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của Hội đồng hòa giải lao động cơ sở và hòa giải viên lao động;
Xét đề nghị của Trưởng cơ quan lao động quận/huyện theo Công văn số…. ngày… tháng…. năm…..;
Quyết định:

Điều 1. Miễn nhiệm nhiệm vụ hoà giải viên lao động với ông/bà: (họ và tên):.........
Ngày, tháng, năm sinh:....................................................................................
Số CMND/Hộ chiếu: ....... cấp ngày ................................. tại ........................
Kể từ ngày...... tháng...... năm..........

Điều 2. Ông/bà....... có trách nhiệm trả lại quyết định công nhận hoà giải viên lao động cho Phòng lao động cấp huyện chậm nhất 15 ngày, kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành và thanh toán các quyền lợi theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Hiệu lực thi hành của Quyết định
1. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
2. Cơ quan lao động cấp huyện và ông/bà có tên tại Điều 1 có trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cơ quan lao động quận (huyện);
- Lưu.
Chủ tịch
(Ký tên, đóng dấu)
Mẫu số 6:Ban hành kèm theo Thông tư số 22/2007/TT-BLĐTBXH, ngày 23 tháng 10 năm 2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội


Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
.........., ngày…….. tháng .năm ......

đơn đề nghị
Hòa giải tranh chấp lao động

Kính gửi: Hội đồng hòa giải lao động cơ sở/cơ quan lao động quận (huyện,...)

1. Họ tên, địa chỉ, chức danh của người làm đơn.
2. Nội dung, tình tiết vụ tranh chấp lao động;
3. Các tài liệu, chứng cứ liên quan đến vụ tranh chấp lao động:
...........................................................................................................................
4. Các yêu cầu, đề nghị Hội đồng hòa giải lao động cơ sở/hòa giải viên lao động giải quyết.
...........................................................................................................................

>> Xem thêm:  Những rủi ro khi vắng mặt không lý do tại tòa án buổi hòa giải và giải quyết việc ly hôn ?

Người lao động/người sử dụng lao động
(Ký và ghi rõ họ tên chức danh)


Mẫu số 7:Ban hành kèm theo Thông tư số 22/2007/TT-BLĐTBXH, ngày 23 tháng 10 năm 2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Hội đồng hòa giải lao động cơ sở (tên doanh nghiệp)/cơ quan lao động(quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh)
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.........., ngày…….. tháng ….năm ......
Biên bản
Hòa giải vụ tranh chấp lao động


1. Ngày, tháng, năm, địa điểm tiến hành phiên họp hòa giải:.....................................

2. Họ tên Chủ tịch, Thư ký Hội đồng hoặc hòa giải viên lao động
- Họ tên các thành viên của Hội đồng có mặt hoà giải:...............................................
- Họ tên, chức danh, địa chỉ những người được Hội đồng tham dự phiên họp Hội đồng:.............

3. Tên, địa chỉ chức danh của đại diện hai bên tranh chấp lao động...........................

4. Nội dung tranh chấp................................................................................................

5. Những tình tiết, chứng cứ, tài liệu liên quan đến vụ tranh chấp lao động...............

6a. Phương án hoà giải của Hội đồng hoặc hòa giải viên đã được hai bên nhất trí, cụ thể:..............................
Hai bên tranh chấp lao động có nghĩa vụ chấp hành các thoả thuận ghi trong biên bản này. (áp dụng cho trường hợp hòa giải thành)

6b. Lý do hòa giải không thành của vụ tranh chấp......................................................
Hai bên tranh chấp lao động có quyền yêu cầu Tòa án nhân dân có thẩm quyền giải quyết vụ tranh chấp (đối với tranh chấp lao động cá nhân) hoặc yêu cầu Chủ tịch nully ban nhân dân cấp huyện giải quyết (đối với vụ tranh chấp lao động tập thể về quyền)/yêu cầu Hội đồng trọng tài lao động giải quyết (đối với vụ tranh chấp lao động tập thể về lợi ích). (áp dụng cho trường hợp hòa giải không thành)

Phiên họp hòa giải kết thúc vào hồi….giờ…. ngày….. tháng…. năm….

Sau khi đọc lại biên bản, những người có mặt đồng ý về nội dung biên bản, không có ý kiến gì khác và cùng ký vào biên bản hoặc có ý kiến khác nhau như sau: …………………………………………………………………………………….

CHủ tịch THƯ ký/hòa giải viên
(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên )


Hai bên tranh chấp lao động
Người lao động hoặc người được ủy quyền Đại diện người sử dụng lao động
(đối với tranh chấp lao động cá nhân) (Ký và ghi rõ họ tên, chức danh)
Hoặc đại diện tập thể lao động
(đối với tranh chấp lao động tập thể)
(Ký và ghi rõ họ tên, chức danh)

>> Xem thêm:  Hướng dẫn giải quyết tranh chấp tài sản chung, tài sản riêng khi ly hôn?