BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 22/2010/TT-BXD

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2010

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG TRONG THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNGTRÌNH

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chứcnăng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình,
Bộ Xây dựng quy định về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình nhưsau:

ChươngI

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh:

Thông tư này quy định về an toànlao động trong thi công xây dựng công trình bao gồm: xây dựng và lắp đặt thiếtbị đối với các công trình xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, di dời, tu bổ, phụchồi; phá dỡ công trình; bảo hành, bảo trì công trình.

2. Đối tượng áp dụng:

Thông tư này áp dụng đối với cáctổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài là chủ đầu tư xây dựng công trình;nhà thầu xây dựng và người lao động tại công trường xây dựng trên lãnh thổ ViệtNam.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Các từ ngữ trong Thông tư này được hiểu như sau:

1. An toànlao động trong thi công xây dựng công trình: là hệ thống các biện pháp về tổchức và quản lý, điều hành trên công trường nhằm cải thiện điều kiện lao độngvà ngăn chặn tai nạn lao động trong thi công xây dựng công trình.

2. Chủ đầu tư xây dựng công trình: là người sở hữu vốnhoặc người được giao quản lý sử dụng vốn để đầu tư xây dựng công trình.

3. Nhà thầu xây dựng là tổ chức, cá nhân hoạt động tưvấn xây dựng, thi công xây dựng có đủ điều kiện năng lực hoạt động xây dựng, nănglực hành nghề xây dựng khi tham gia quan hệ hợp đồng trong hoạt động xây dựng.

4. Tổng thầu xây dựng là nhà thầu ký kết hợp đồng trựctiếp với chủ đầu tư xây dựng công trình để nhận thầu toàn bộ một loại công việchoặc toàn bộ công việc của dự án đầu tư xây dựng công trình.

5. Nhà thầu chính trong hoạt động xây dựng là nhà thầuký kết hợp đồng nhận thầu trực tiếp với chủ đầu tư xây dựng công trình để thựchiện phần việc chính của một loại công việc của dự án đầu tư xây dựng côngtrình.

6. Nhà thầu phụ trong hoạt động xây dựng là nhà thầuký kết hợp đồng với nhà thầu chính hoặc tổng thầu xây dựng để thực hiện một phầncông việc của nhà thầu chính hoặc tổng thầu xây dựng.

7. Công trường xây dựng là mặt bằng thi công xây dựng,trên đó có công trình xây dựng, các công trình phụ trợ và công trình hạ tầng kỹthuật.

Chương II

NHỮNG YÊU CẦU ĐẢM BẢO AN TOÀN TRONG THI CÔNG XÂY DỰNGCÔNG TRÌNH

Điều 3. Yêu cầu chung đối với công trường xây dựng

Công trường xây dựng phải đảm bảo các yêu cầu sau:

1. Tổng mặt bằngcông trường xây dựng phải được thiết kế và phê duyệt theo quy định, phù hợp vớiđịa điểm xây dựng, diện tích mặt bằng công trường, điều kiện khí hậu tự nhiênnơi xây dựng, đảm bảo thuận lợi cho công tác thi công, an toàn cho người, máyvà thiết bị trên công trường và khu vực xung quanh chịu ảnh hưởng của thi côngxây dựng.

2. Vật tư, vậtliệu phải được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp đúng theo thiết kế tổng mặt bằng đượcphê duyệt. Không được để các vật tư, vật liệu và các chướng ngại vật cản trởđường giao thông, đường thoát hiểm, lối ra vào chữa cháy. Kho chứa vật liệu dễcháy, nổ không được bố trí gần nơi thi công và lán trại. Vật liệu thải phải đượcdọn sạch, đổ đúng nơi quy định. Hệ thống thoát nước phải thường xuyên được thôngthoát bảo đảm mặt bằng công trường luôn khô ráo.

3. Trên công trườngphải có biển báo theo quy định tại Điều 74 Luật Xây dựng. Tại cổng chính ra vàophải có sơ đồ tổng mặt bằng công trường, treo nội quy làm việc. Các biện phápđảm bảo an toàn, nội quy về an toàn phải được phổ biến và công khai trên côngtrường xây dựng để mọi người biết và chấp hành; những vị trí nguy hiểm trêncông trường như đường hào, hố móng, hố ga phải có rào chắn, biển cảnh báo vàhướng dẫn đề phòng tai nạn; ban đêm phải có đèn tín hiệu.

4. An toàn vềđiện:

a)Hệ thống lưới điện động lực và lưới điện chiếu sáng trêncông trường phải riêng rẽ; có cầu dao tổng, cầu dao phân đoạn có khả năng cắtđiện một phần hay toàn bộ khu vực thi công;

b) Người lao động,máy và thiết bị thi công trên công trường phải được bảo đảm an toàn về điện.Các thiết bị điện phải được cách điện an toàn trong quá trình thi công xây dựng;

c) Những ngườitham gia thi công xây dựng phải được hướng dẫn về kỹ thuật an toàn điện, biếtsơ cứu người bị điện giật khi xảy ra tai nạn về điện.

5. An toàn vềcháy, nổ:

a) Tổng thầu hoặcchủ đầu tư (trường hợp không có tổng thầu) phải thành lập ban chỉ huy phòngchống cháy, nổ tại công trường, có quy chế hoạt động và phân công, phân cấp cụthể;

b) Phương án phòngchống cháy, nổ phải được thẩm định, phê duyệt theo quy định. Nhà thầu phải tổchức đội phòng chống cháy, nổ, có phân công, phân cấp và kèm theo quy chế hoạtđộng;

c) Trên công trườngphải bố trí các thiết bị chữa cháy cục bộ.Tại các vị trí dễ xảy ra cháy phải có biển báo cấm lửa và lắp đặt các thiết bịchữa cháy và thiết bị báo động, đảm bảo khi xảy ra cháy kịp thời phát hiện đểứng phó;

6. Các yêu cầukhác theo quy định của pháp luật có liên quan;

7. Đối với dựán có vốn đầu tư nước ngoài hoặc những công trình có sự tham gia của nhà thầu nướcngoài thì các quy định về an toàn lao động phải được thể hiện bằng tiếng Việtvà tiếng nước ngoài.

Điều 4. Yêu cầu khi thi công xây dựng

Khi thi công xây dựng phải đảm bảo các yêucầu sau đây:

1. Trước khi khởi công xây dựng phải có thiếtkế biện pháp thi công được duyệt, trong biện pháp thi công phải thể hiện đượccác giải pháp đảm bảo an toàn lao động cho người lao động và máy, thiết bị thicông đối với từng công việc. Trong thiết kế biện pháp thi công phải có thuyếtminh hướng dẫn về kỹ thuật và các chỉ dẫn thực hiện.

2. Thi công xây dựng phải tuân thủ theo thiếtkế được duyệt, tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy trình kỹ thuật. Đối vớinhững công việc có yêu cầu phụ thuộc vào chất lượng của công việc trước đó, thìchỉ được thi công khi công việc trước đó đã được nghiệm thu đảm bảo chất lượngtheo quy định.

3. Biện pháp thi công và các giải pháp về antoàn phải được xem xét định kỳ hoặc đột xuất để điều chỉnh cho phù hợp với thựctrạng của công trường.

4. Tổ chức, cá nhân phải có đủ điều kiện nănglực phù hợp với công việc đảm nhận theo quy định. Những người điều khiển máy,thiết bị thi công và những người thực hiện các công việc có yêu cầu nghiêm ngặtvề an toàn lao động phải được huấn luyện an toàn lao động và có thẻ an toàn laođộng theo quy định;

5. Máy, thiết bị thi công có yêu cầu nghiêmngặt về an toàn lao động phải được kiểm định, đăng ký với cơ quan có thẩm quyềntheo quy định thì mới được phép hoạt động trên công trường. Khi hoạt động, máyvà thiết bị thi công phải tuân thủ quy trình, biện pháp đảm bảo an toàn.

Trường hợp khi hoạt động, thiết bị thi côngvượt khỏi phạm vi mặt bằng công trường thì chủ đầu tư phải phê duyệt biện phápbảo đảm an toàn cho người, máy, thiết bị và công trình trong, ngoài công trườngchịu ảnh hưởng của thi công xây dựng.

Trường hợp do điều kiện thi công, thiết bịphải đặt ở ngoài phạm vi công trường và trong thời gian không hoạt động nếu cácthiết bị thi công vươn ra khỏi phạm vi công trường thì phải được cơ quan có thẩmquyền cho phép theo quy định của địa phương.

6. Những người khi tham gia thi công xây dựngtrên công trường phải được khám sức khỏe, huấn luyện về an toàn và được cấpphát đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân theo quy định của pháp luật về lao động.

Chương III

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CHỦ THỂ ĐỐI VỚI AN TOÀN TRONG THI CÔNGXÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Điều 5. Trách nhiệm của chủ đầu tư xây dựng công trình

Chủ đầu tư xây dựng công trình có trách nhiệm:

1. Thành lập bộ phận chuyên trách hoặc kiêm nhiệm để kiểm traviệc thực hiện các quy định về an toàn lao độngcủa nhà thầu thi công xây dựng trên công trường.

2. Lựa chọn nhà thầu có đủ điều kiện năng lực phù hợp với côngviệc đảm nhận theo quy định của pháp luật về xây dựng.

3. Tạm dừng thi công và yêu cầu nhà thầu khắc phục khi pháthiện dấu hiệu vi phạm quy định về an toàn lao động của nhà thầu. Nếu nhà thầu khôngkhắc phục thì chủ đầu tư phải đình chỉ thi công hoặc chấm dứt hợp đồng.

4. Phối hợp với nhà thầu xử lý, khắc phục khi xảy ra sự cố hoặctai nạn lao động, đồng thời báo cáo với các cơquan chức năng về tình hình an toàn lao động của dự án, công trình theo quy địnhcủa pháp luật về lao động.

Điều 6. Trách nhiệm của nhà thầu thi công xây dựng côngtrình

Nhà thầu thi công xây dựng công trình bao gồm cả tổng thầu,nhà thầu chính và nhà thầu phụ trên công trường có trách nhiệm:

1. Lập và phê duyệt thiết kế biện pháp thi công, trong đó quyđịnh rõ các biện pháp bảo đảm an toàn cho người, máy, thiết bị và công trình.Định kỳ hoặc đột xuất kiểm tra thực tế các diễn biến trên công trường để điềuchỉnh biện pháp thi công, biện pháp an toàn lao động cho phù hợp.

2. Tuyển chọnvà bố trí người lao động kỹ thuật trên công trường đúng chuyên môn được đào tạo,đủ năng lực hành nghề, đủ sức khỏe theo quy định của pháp luật. Đồng thời cung cấp đầy đủ các trang bị phươngtiện bảo vệ cá nhân cho người lao động.

3. Thành lập mạng lưới và bộphận quản lý công tác an toàn lao động trên công trường; đồng thời quy định cụthể công việc thực hiện và trách nhiệm đối với những cá nhân quản lý công tácan toàn lao động trong quá trình thi công.

4. Tổ chức tập huấn và huấn luyện về an toàn cho đội ngũ làmcông tác an toàn và người lao động thuộc quyền quản lý theo quy định.

5. Kiểm tra việc thực hiện các quy định về an toàn lao độngtheo biện pháp đã được phê duyệt, tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật liênquan.

6. Chủ trì, phối hợp với chủ đầu tư khắc phục hậu quả, khaibáo, điều tra, lập biên bản khi xảy ra sự cố công trình xây dựng, tai nạn lao độngtrên công trường.

7. Thực hiện công tác kiểm định, đăng ký(nếu có), bảo dưỡngmáy và thiết bị nhằm đảm bảo an toàn cho người lao động và công trình theo quy định.

Điều 7. Trách nhiệm của Ban quản lý dự án hoặc Tư vấn quản lýdự án và Tư vấn giám sát thi công

Ban quản lý dự án hoặc Tư vấn quản lý dự án và Tư vấn giám sátthi công xây dựng có trách nhiệm:

1. Giám sát việc thực hiện của nhà thầu tuân thủ các biện pháp thi công, biện pháp đảm bảo an toàn đãđược phê duyệt; tuân thủ các quy phạm kỹ thuật an toàn trong thi công xây dựng.

2. Thông báo cho chủ đầu tư những nguy cơ có thể ảnh hưởng đếnan toàn trong quá trình thi công để có các giải pháp xử lý và điều chỉnh biệnpháp thi công cho phù hợp.

3. Kiểm tra, báo cáo chủ đầu tư xử lý vi phạm, dừng thi côngvà yêu cầu khắc phục khi nhà thầu thi công vi phạm các quy định về an toàn trêncông trường.

Điều 8. Quan hệ phối hợp giữa chủ đầu tư, tổng thầu hoặc thầuchính và thầu phụ

1. Trường hợp trên công trường có tổng thầu hoặc thầu chính

Trường hợp trêncông trường có tổng thầu thi công xây dựng, tổng thầu EPC, tổng thầu chìa khóatrao tay hoặc chỉ có nhà thầu chính (sau đây gọi chung là tổng thầu) thì tráchnhiệm và mối quan hệ giữa các chủ thể như sau:

a) Chủ đầu tư tổ chức giám sát việc thực hiện các biện phápan toàn của tổng thầu và kiểm tra việc điều hành, giám sát của tổng thầu đối vớicác nhà thầu phụ trên công trường;

b) Đối với công trường xây dựng có nhiều nhà thầu phụ tham giathi công, thì tổng thầu phải thành lập bộ phận quản lý an toàn chung để kiểm tra,giám sát và quản lý công tác an toàn, vệ sinh môi trường đối với các nhà thầuphụ trên công trường;

c) Tổng thầu chịu trách nhiệm toàn diện về việc điều hành tiếnđộ thi công giữa tổng thầu với các nhà thầu phụ cũng như tiến độ thực hiện giữacác nhà thầu phụ với nhau, không để xảy ra sự chồng chéo trong thực hiện côngviệc giữa các nhà thầu gây ra mất an toàn đối với người lao động, máy, thiết bịvà công trình;

d) Tổng thầu cótrách nhiệm tổ chức kiểm tra việc thực hiện các biện pháp thi công và biện phápan toàn của các nhà thầu phụ. Tổng thầu có quyền tạm dừng hoặc đình chỉ thicông khi nhà thầu phụ vi phạm các quy định về an toàn trên công trường;

đ) Nhà thầu phụ lập và phê duyệt biện pháp thi công và biệnpháp an toàn phần việc do mình thực hiện. Trước khi phê duyệt phải được sự thỏathuận của tổng thầu;

e) Nhà thầu phụ chịu trách nhiệm giám sát thực hiện biện phápan toàn các công việc do mình thực hiện; đồng thời chịu sự điều hành, giám sát,kiểm tra việc thực hiện tiến độ, thực hiện biện pháp thi công cũng như biệnpháp an toàn trên công trường của tổng thầu.

2. Trường hợp trên công trường có nhiều nhà thầu chính

Trường hợp trêncông trường không có tổng thầu thi công xây dựng, tổng thầu EPC hoặc tổng thầuchìa khóa trao tay mà chỉ có các nhà thầu chính thì trách nhiệm và mối quan hệgiữa các chủ thể như sau:

a) Chủ đầu tưtổ chức kiểm tra việc thực hiện các biện pháp an toàn của các nhà thầu chính; kiểmtra việc điều hành, giám sát của các nhà thầu chính đối với các nhà thầu phụtrên công trường;

b) Đối với côngtrường xây dựng có nhiều nhà thầu chính tham gia thi công, thì chủ đầu tư phảithành lập bộ phận quản lý an toàn chung để kiểm tra, giám sát và quản lý côngtác an toàn, vệ sinh môi trường đối với các nhà thầu chính trên công trường;

c) Chủ đầu tưchịu trách nhiệm điều hành tiến độ thi công giữa các nhà thầu chính; nhà thầu chínhchịu trách nhiệm về việc điều hành tiến độ thi công giữa nhà thầu chính với cácnhà thầu phụ cũng như tiến độ thực hiện giữa các nhà thầu phụ với nhau, khôngđể xảy ra sự chồng chéo trong thực hiện công việc giữa các nhà thầu gây ra mấtan toàn đối với người lao động, máy, thiết bị và công trình;

d) Chủ đầu tưcó trách nhiệm tổ chức kiểm tra việc thực hiện các biện pháp thi công và biện phápan toàn của các nhà thầu chính. Chủ đầu tư có quyền tạm dừng hoặc đình chỉ thicông khi nhà thầu chính vi phạm các quy định về an toàn lao động trên công trường;

đ) Nhà thầu chínhcó trách nhiệm lập, phê duyệt biện pháp an toàn những phần việc do mình thựchiện; trước khi phê duyệt phải có sự thỏa thuận của chủ đầu tư;

e) Nhà thầu chínhcó trách nhiệm tổ chức kiểm tra việc thực hiện các biện pháp thi công và biệnpháp an toàn của các nhà thầu phụ. Nhà thầu chính có quyền tạm dừng hoặc đìnhchỉ thi công khi nhà thầu phụ vi phạm các quy định về an toàn trên công trường;

f) Nhà thầu phụlập, phê duyệt biện pháp thi công và biện pháp an toàn những phần việc do mìnhthực hiện; trước khi phê duyệt phải có sự thỏa thuận của nhà thầu chính;

g) Nhà thầu phụchịu trách nhiệm giám sát biện pháp an toàn các công việc do mình thực hiện;đồng thời chịu sự điều hành, giám sát, kiểm tra của nhà thầu chính về việc thựchiện tiến độ, thực hiện biện pháp thi công cũng như biện pháp an toàn trên côngtrường .

Điều 9 . Quyềnvà trách nhiệm của người lao động trên công trường xây dựng

Người lao độngtrên công trường xây dựng có quyền và trách nhiệm sau:

1. Có quyền từchối thực hiện các công việc được giao khi thấy không đảm bảo an toàn lao độngsau khi đã báo cáo với người phụ trách trực tiếp mà vẫn không được khắc phục,xử lý hoặc nhà thầu không cấp đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân theo đúng quyđịnh.

2. Chỉ được nhậnthực hiện những công việc phù hợp với chuyên môn được đào tạo. Chấp hành đầy đủcác quy định, nội quy về an toàn lao động có liên quan đến công việc, nhiệm vụđược giao.

3. Người lao độnglàm các công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thì phải được huấnluyện an toàn lao động và có thẻ an toàn lao động theo quy định.

Điều 10. Tráchnhiệm của người làm công tác an toàn của nhà thầu

1.Ngườilàm công tác an toàn thực hiện chế độ kiểm tra hàng ngày trên công trường theo quyđịnh của nhà thầu. Trong quá trình kiểm tra nếu phát hiện thấy các vi phạm vềan toàn lao động hoặc các nguy cơ xảy ra tai nạn lao động thì tạm dừng thi côngcông việc đó, đồng thời báo cáo trực tiếp nhà thầu để xem xét xử lý hoặc yêucầu người trực tiếp phụ trách bộ phận đó đình chỉ thi công để có các biện phápbảo đảm an toàn cho người và công trình, sau đó báo cáo người chỉ huy công trường.

2. Người làm côngtác an toàn hoặc cán bộ kỹ thuật của nhà thầu phải giám sát liên tục công tácan toàn lao động trong suốt quá trình thi công xây dựng công trình.

Điều 11. Giải quyết sự cố khi xảy ra tai nạn lao động

Khi xảy ra tai nạn lao động do sự cố mất an toàn lao động hoặcdo sự cố công trình phải được giải quyết như sau:

1. Khi xảy ratai nạn lao động do sự cố mất an toàn lao động gây ra:

a) Nhà thầu phảibằng mọi biện pháp sơ, cấp cứu người bị tai nạn lao động, sau đó chuyển ngayđến cơ sở y tế để xử lý;

b) Chủ đầu tư,nhà thầu và các đơn vị có liên quan phải báo cáo kịp thời với các cơ quan quảnlý có liên quan thực hiện việc kiểm tra, thanh tra theo quy định để xác địnhnguyên nhân xảy ra sự cố, tai nạn lao động;

c) Việc khai báo,điều tra, lập biên bản, thống kê, báo cáo; quy trình xử lý sự cố; giải quyếtcác chế độ khi xảy ra tai nạn lao động được thực hiện theo quy định hiện hành;

d) Sau khi lấydấu hiện trường, được sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền và chủ đầu tư, nhàthầu thực hiện việc dọn dẹp nơi xảy ra sự cố và tiếp tục thi công.

2. Khi xảy ratai nạn lao động do sự cố công trình xây dựng:

a) Thực hiện theoquy định tại các điểm a, b, c, khoản 1 Điều này;

b) Sau khi lấydấu hiện trường, được sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền, nhà thầu thực hiệnviệc dọn dẹp nơi xảy ra sự cố; đồng thời kiểm tra, đánh giá mức độ ổn định củacông trình hoặc công việc đang thi công theo quy định, nếu đảm bảo an toàn thìbáo cáo chủ đầu tư cho phép tiếp tục thi công.

ChươngIV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 12 . Trách nhiệm thực hiện

1. Bộ Xây dựng giao cho các đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệmhướng dẫn, kiểm tra công tác an toàn trong thi công xây dựng thuộc phạm vi quảnlý nhà nước của Bộ, bao gồm:

a) Tổ chức tập huấn công tác an toàn lao động cho các nhà thầu,cán bộ an toàn, cán bộ kỹ thuật, cán bộ, kỹ sư trong các ban quản lý dự án, banđiều hành của các dự án;

b) Hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm các qui địnhvề an toàn lao động trong thi công xây dựng;

c) Tạm dừng hoặc đình chỉ thi công, xử lý các tổ chức, cá nhânvi phạm các quy định của Thông tư này;

d) Cập nhật thông tin các nhà thầu vi phạm an toàn trong thicông xây dựng đưa lên "Trang Thông tin về các nhà thầu vi phạm trong hoạtđộng xây dựng" của Bộ Xây dựng.

2. Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ươnggiao cho Sở Xây dựng có trách nhiệm:

a) Tổ chức tập huấn, phổ biến các quy định về an toàn lao độngtrong thi công xây dựng cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn;

b) Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động- Thương binh và xã hộivà các cơ quan liên quan tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạmcác quy định về an toàn lao động trong thi công xây dựng trên địa bàn;

c) Thực hiện báo cáo định kỳ 6 tháng, một năm về tình hình antoàn lao động trong thi công xây dựng tại các công trình trên địa bàn theo quyđịnh của pháp luật lao động gửi về Bộ Xây dựng;

d) Tạm dừng hoặc đình chỉ thi công, xử lý các tổ chức, cá nhânvi phạm các quy định của Thông tư này theo thẩm quyền;

đ) Cung cấp thông tin các nhà thầu vi phạm an toàn lao độngtrong thi công xây dựng về Bộ Xây dựng.

Điều 13. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từngày ký;

2. Trong quá trình thực hiện,nếu có vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân gửi ý kiến về Bộ Xây dựng đểnghiên cứu, giải quyết ./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng (để báo cáo);
- Thủ t­ướng, các PTTg Chính phủ;
- Hội đồng dân tộc và các UB của Quốc hội;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch n­ước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Cục kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp;
- Các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nư­ớc;
- Cơ quan Trung ư­ơng của các đoàn thể;
- Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các Cục, Vụ, Viện, Văn phòng, Thanh tra XD;
- Công báo; website Chính phủ; website Bộ Xây dựng;
- L­ưu: VP, HĐXD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG


Bùi Phạm Khánh