NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/2012/TT-NHNN

Hà Nội, ngày 23 tháng 08 năm 2012

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU1 THÔNG TƯ SỐ 11/2011/TT-NHNN NGÀY 29/4/2011 CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚCVIỆT NAM QUY ĐỊNH VỀ CHẤM DỨT HUY ĐỘNG VÀ CHO VAY VỐN BẰNG VÀNG CỦA TỔ CHỨC TÍNDỤNG

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 96/2008/NĐ-CP ngày 26 tháng8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổchức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 03 tháng 01năm 2012 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiệnkế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012;Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2011 của Chính phủ về những giải phápchủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xãhội;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý Ngoại hối,

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hànhThông tư sửa đổi, bổ sung Điều 1 Thông tư số 11/2011/TT-NHNN ngày 29/4/2011 củaThống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về chấm dứt huy động và cho vayvốn bằng vàng của tổ chức tín dụng (sau đây gọi tắt là Thông tư số11/2011/TT-NHNN ).

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 1Thông tư số 11/2011/TT-NHNN như sau:

"Điều 1. Tổ chức tín dụng không được thực hiệnvay và cho vay vốn bằng vàng đối với khách hàng và các tổ chức tín dụng khác (kểcả các hợp đồng tín dụng đã ký kết nhưng chưa giải ngân hoặc giải ngân chưa hết);không được gửi vàng tại tổ chức tín dụng khác; không được thực hiện các nghiệpvụ ủy thác, đầu tư và các hình thức cấp tín dụng khác bằng vàng; trừ trường hợpđặc biệt, để đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nướcViệt Nam sẽ xem xét, quyết định việc thực hiện vay và cho vay vốn bằng vànggiữa một số tổ chức tín dụng với nhau."

Điều 2. Điều khoản thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày23/8/2012.

2. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, giám sát ngânhàng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Giám đốc Ngânhàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chủ tịch Hộiđồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc (Giám đốc) các tổchức tín dụng và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hànhThông tư này./.

Nơi nhận:
- Như Khoản 2 Điều 2;
- Văn phòng Chính phủ;
- Ban lãnh đạo NHNN;
- Bộ Tư pháp (để kiểm tra);
- Công báo;
- Lưu: VP, Vụ PC, Vụ QLNH.

KT. THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Lê Minh Hưng