BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 27/2012/TT-BLĐTBXH

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2012

THÔNG TƯ

BANHÀNH DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ, TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀCHO CÁC NGHỀ: HƯỚNG DẪN DU LỊCH; QUẢN TRỊ LỮ HÀNH; NGHIỆP VỤ NHÀ HÀNG - QUẢNTRỊ NHÀ HÀNG; KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN; QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN; QUẢN TRỊ KHURESORT; QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH; LẬP TRÌNH MÁY TÍNH

Căn cứ Luật Dạy nghề ngày 29tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng,nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởngtổng cục Dạy nghề;

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thươngbinh và Xã hội ban hành Thông tư quy định về danh mục thiết bị dạy nghề trìnhđộ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề cho các nghề: Hướng dẫn du lịch; Quảntrị lữ hành; Nghiệp vụ nhà hàng - Quản trị nhà hàng; Kỹ thuật chế biến món ăn;Quản trị khách sạn; Quản trị khu Resort; Quản trị mạng máy tính; Lập trình máytính như sau:

Điều 1. Ban hành kèm theoThông tư này danh mục thiết bị dạy nghề trình độ trung cấp nghề, trình độ caođẳng nghề các nghề: Hướng dẫn du lịch; Quản trị lữ hành; Nghiệp vụ nhà hàng -Quản trị nhà hàng; Kỹ thuật chế biến món ăn; Quản trị khách sạn; Quản trị khuResort; Quản trị mạng máy tính; Lập trình máy tính, để áp dụng đối với trườngtrung cấp nghề, trường cao đẳng nghề, trường trung cấp chuyên nghiệp, trườngcao đẳng và trường đại học có đăng ký hoạt động dạy các nghề trên.

Điều 2. Thông tư này có hiệulực từ ngày 26 tháng 12 năm 2012.

Điều 3. Các Bộ, cơ quanngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Tổ chức Chính trị - Xã hội và Ủy ban nhândân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng cục Dạy nghề, các trườngtrung cấp nghề, trường cao đẳng nghề, trường trung cấp chuyên nghiệp, trườngcao đẳng và trường đại học có đăng ký hoạt động dạy các nghề trên và các đơn vịcó liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện, nếu cóvướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đểnghiên cứu, giải quyết./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Kiểm toán nhà nước;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- HĐND, UBND, Sở LĐTBXH, Sở Tài chính các tỉnh; Thành phố trực thuộc Trung ương;
- Website của Chính phủ;
- Website Bộ LĐTBXH;
- Công báo;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, TCDN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Phi

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN