BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28/2013/TT-BNNPTNT

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2013

THÔNG TƯ

BAN HÀNH DANH MỤCTHUỐC THÚ Y ĐƯỢC PHÉP LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM; DANH MỤC VẮC XIN, CHẾ PHẨMSINH HỌC, VI SINH VẬT, HÓA CHẤT DÙNG TRONG THÚ Y ĐƯỢC PHÉP LƯU HÀNH TẠI VIỆTNAM

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệmvụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ vềviệc sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chínhphủ;

Căn cứ Pháp lệnh Thú y ngày29/4/2004;

Căn cứ Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/03/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một sốđiều của Pháp lệnh Thú y;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thúy;

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn ban hành Danh mục thuốc thú y được phép lưu hành tại Việt Nam; Danhmục vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y đượcphép lưu hành tại Việt Nam.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này:

1. Danh mục thuốc thú y được phéplưu hành tại Việt Nam, Phụ lục 1.

2. Danh mục vắc xin, chế phẩm sinhhọc, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y được phép lưu hành tại Việt Nam,Phụ lục 2.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

1. Thôngtư này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 7 năm 2013.

2. Thông tư này thay thế các Thông tư sau:

a) Thông tư số 31/2011/TT-BNNPTNT ngày 21/4/2011 của Bộ Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Danh mục thuốc thú y đượcphép lưu hành tại Việt Nam;

b) Thông tư số 32/2011/TT-BNNPTNT ngày 21/4/2011 của Bộ Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Danh mục vắc xin, chế phẩmsinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y được phép lưu hành tạiViệt Nam;

c) Thông tư số 77/2011/TT-BNNPTNT ngày 04/11/2011 của BộNông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Ban hành Danh mục bổ sung thuốc thúy, vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y được phéplưu hành tại Việt Nam;

d) Thông tư số 15/2012/TT-BNNPTNT ngày 30/3/2012 của Bộ Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Danh mục bổ sung thuốc thú y,chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y được phép lưu hànhtại Việt Nam;

đ) Thông tư số 58/2012/TT-BNNPTNT ngày 07/11/2012 của BộNông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Danh mục bổ sung thuốcthú y, vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y đượcphép lưu hành tại Việt Nam.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Thú y, Thủ trưởng các đơn vịthuộc Bộ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thihành Thông tư này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Công báo Chính phủ,Website Chính phủ;
- Bộ, các cơ quan ngang Bộ;
- Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Vụ Pháp chế-Bộ Nông nghiệp & PTNT;
- Chi cục Thú y các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu: VT, Cục Thú y.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Văn Tám

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN