BỘ CÔNG THƯƠNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2009

THÔNG TƯ

Về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 16/2008/TT-BCT ngày 9 tháng 12 năm 2008

của Bộ trưởng Bộ Công thương hướng dẫn việc nhập khẩu các mặt hàng

thuộc danh mục quản lý nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2009

____________________

Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài;

Căn cứ Thông tư số 04/2006/TT-BTM ngày 6 tháng 4 năm 2006 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) hướng dẫn một số nội dung quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài;

Sau khi trao đổi thống nhất với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Tài chính;

Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu năm 2009 (lần thứ hai trong năm 2009) theo Thông tư số 16/2008/TT-BCT ngày 9 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương hướng dẫn việc nhập khẩu các mặt hàng thuộc danh mục quản lý nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2009 như sau:

Điều 1. Lượng hạn ngạch bổ sung

Bổ sung lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu năm 2009 đối với mặt hàng đường tinh luyện, đường thô (Mã số hàng hóa: 1701) tại Mục I Thông tư số 16/2008/TT-BCT ngày 9 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương hướng dẫn việc nhập khẩu các mặt hàng thuộc danh mục quản lý nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2009 thêm 10.000 tấn (mười ngàn tấn) ngoài lượng hạn ngạch thuế quan đường đã được bổ sung lần thứ nhất tại Thông tư số 18/2009/TT-BCT ngày 03 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2009./.

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

Nguyễn Thành Biên