BỘ CÔNG THƯƠNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2009

THÔNG TƯ

Quy định việc ngừng cấp phép xuất khẩu phân bón có nguồn gốc nhập khẩu theo quy định tại Thông tư số

04/2006/TT-BTM ngày 06 tháng 4 năm 2006 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công thương)

__________________________________

Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài;

Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định việc xuất khẩu phân bón có nguồn gốc nhập khẩu theo quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài như sau:

Điều 1. Quy định về xuất khẩu phân bón có nguồn gốc nhập khẩu

1. Tạm thời ngừng thực hiện việc cấp phép xuất khẩu phân bón có nguồn gốc nhập khẩu theo quy định tại điểm a khoản 4 mục IV Thông tư số 04/2006/TT-BTM ngày 06 tháng 4 năm 2006 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) hướng dẫn một số nội dung quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP.

2. Thương nhân có nhu cầu xuất khẩu phân bón có nguồn gốc nhập khẩu làm thủ tục xuất khẩu tại cơ quan Hải quan theo quy định, không phải xin phép Bộ Công Thương. Việc nhận tiền thanh toán phân bón xuất khẩu phải được thực hiện qua ngân hàng bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày, kể từ ngày ký./.

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

Nguyễn Thành Biên