CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 1995

CÔNG VĂN

CỦA BỘ THƯƠNG MẠI

Về việc cụ thể hoá và điều

chỉnh quyết định 96/TM-XNK ngày 14 tháng 2 năm 1995

Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc CP,

- UBNN, HĐNH các tỉnh, thành phố trực thuộc TW,

- Văn phòng TW và các Ban của Đảng,

- Văn phòng Quốc Hội

- Văn phòng Chủ tịch nước

- Toà án Nhân dân tối cao

- Viện kiểm sát Nhân dân tối cao,

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể.

Ngày 14 tháng 02 năm 1995 Bộ trưởng Bộ Thương mại đã ban hành Quyết định số 96/TM-XNK công bố Danh mục hàng hoá cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu có hiệu lực từ 1/4/1995. Nay, Bộ Thương mại cụ thể hoá và điều chỉnh như sau:

I. Sau khi thống nhất với ngành hữu quan, Bộ Thương mại công bố rõ về Điểm 3, Phần II, Danh mục hàng hoá cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu có các loại hoá chất cấm nhập khẩu, cụ thể là:

1- Các hợp chất hydrua kim loại,

2- Các hợp chất azit,

3- Các sunphua kim loại nặng,

4- Các ô-xyt và pê-ôxyt của halogen,

5- Các halogen hữu cơ,

6- Các hợp chất hữu cơ chứa photpho,

7- Các hợp chất hữu cơ chứa S,

8- Các hợp chất hữu cơ chứa nitơ và các hợp chất nitơ hoá,

9- Các ête hữu cơ.

II. Bộ Thương mại điều chỉnh Điểm 5, Phần II, Danh mục hàng hoá cấm xuất khẩu, nhập khẩu như sau: bỏ chữ "nổ" sau chữ "Pháo", tứ là cấm nhập khẩu tất cả các loại pháo.