BỘ CÔNG THƯƠNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2009

THÔNG TƯ

Quy định việc nhập khẩu các mặt hàng thuộc danh mục quản lý nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2010

_________________________________________

Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài;

Căn cứ Thông tư số 04/2006/TT-BTM ngày 6 tháng 4 năm 2006 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) hướng dẫn một số nội dung quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài;

Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định việc nhập khẩu các mặt hàng thuộc danh mục quản lý nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2010 như sau:

Điều 1. Lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu năm 2010

Stt

Mã số hàng hoá

Tên hàng

Đơn vị

Số lượng

1

04070091

Trứng gà

36.000

04070092

Trứng vịt

04070099

Loại khác

2

2401

Thuốc lá nguyên liệu

tấn

47.500

3

2501

Muối

tấn

260.000

4

1701

Đường tinh luyện, đường thô

tấn

150.000

Điều 2. Nguyên tắc cấp giấy phép nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan

1. Thương nhân được phân giao hạn ngạch thuế quan và thủ tục cấp phép theo hạn ngạch thuế quan tuân thủ các quy định tại Thông tư số 04/2006/TT-BTM ngày 6 tháng 4 năm 2006 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) hướng dẫn một số nội dung quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài

2. Bộ Công Thương cấp giấy phép nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan đối với mặt hàng đường tinh luyện và đường thô cho các thương nhân sử dụng đường làm nguyên liệu để phục vụ trực tiếp cho sản xuất.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29 tháng 01 năm 2010 và hết hiệu lực thi hành vào ngày 31 tháng 12 năm 2010./.

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

Nguyễn Thành Biên