BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2009

THÔNG TƯ

Hướng dẫn thực hiện chế độ thưởng an toàn đối với cán bộ,

công chức, viên chức của Cảng vụ hàng không

________________

Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Quyết định số 234/2005/QĐ-TTg ngày 26/9/2005 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ đặc thù đối với công nhân, nhân viên, viên chức một số ngành, nghề trong các công ty nhà nước, văn bản số 52/TTg-KGVX ngày 12/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ;

Sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính và Bộ Giao thông vận tải, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện như sau:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn thực hiện chế độ thưởng an toàn đối với cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp làm công tác bảo đảm an toàn hàng không của các Cảng vụ hàng không.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp làm các công việc sau:

a) Giám sát an toàn khai thác, kỹ thuật tàu bay, kỹ thuật mặt đất, quản lý hoạt động bay;

b) Giám sát an ninh hàng không, cấp thẻ, giấy phép kiểm soát an ninh hàng không;

c) Giám sát khai thác cảng hàng không, sân bay;

d) Khẩn nguy cứu nạn hàng không;

e) Khai thác thông tin hàng không;

f) Kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực an ninh, an toàn hàng không, khai thác cảng hàng không, sân bay;

2. Viên chức quản lý chỉ đạo trực tiếp các công việc nêu tại khoản 1 Điều này;

3. Lái xe kiểm tra giám sát an ninh, an toàn hàng không.

Điều 3. Chế độ thưởng an toàn

1. Đối tượng nêu tại Điều 2 của Thông tư này được áp dụng chế độ thưởng an toàn mức 15% của mức lương hiện hưởng (theo ngạch, bậc, chuyên môn, nghiệp vụ) cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).

2. Nguyên tắc ¸p dông chế độ thưởng an toàn:

a) Chế độ thưởng an toàn được trả theo tháng và tính theo thời gian làm việc thực tế;

b) Tập thể, cá nhân thực hiện đúng các quy định về công tác giám sát an toàn, an ninh hàng không theo tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành thì được hưởng tiền thưởng;

c) Tập thể, cá nhân chưa thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ trong công tác giám sát an ninh, an toàn hàng không, để xảy ra sự cố mất an ninh, an toàn thì căn cứ vào tính chất nghiêm trọng, mức độ gây thiệt hại, phạm vi ảnh hưởng và trách nhiệm cụ thể để quy định việc không được hưởng chế độ thưởng an toàn cho phù hợp;

d) Việc áp dụng chế độ thưởng an toàn phải được thực hiện theo quy chế thưởng an toàn hàng không do Giám đốc Cảng vụ hàng không ban hành và được đăng ký với cơ quan nhà nước trực tiếp quản lý.

3. Quỹ tiền thưởng.

a) Quỹ tiền thưởng an toàn kế hoạch được tính theo công thức sau:

Vtt = Lđh x Lttchung x [Hcb x (1 + Hpcvk) + Hpccv] x 15% x 12 tháng

Trong đó:

- Vtt: Quỹ tiền thưởng an toàn tính theo năm;

- Lđh: Lao động được hưởng tiền thưởng bình quân năm được tính theo quy định tại Thông tư số 08/1998/TT-BLĐTBXH ngày 07/5/1998 hướng dẫn cách tính số lao động bình quân năm theo quy định tại Nghị định số 07/1998/NĐ-CP ngày 15/01/1998 của Chính phủ;

- Ltt: Mức lương tối thiểu chung do Nhà nước quy định;

- Hcb: Hệ số lương cấp bậc, lương chuyên môn, nghiệp vụ bình quân của các đối tượng được hưởng quy định tại Điều 2 nêu trên;

- Hpcvk: Hệ số phụ cấp thâm niên vượt khung bình quân của các đối tượng được hưởng quy định tại Điều 2 nêu trên (nếu có);

- Hpccv: Hệ số phụ cấp chức vụ bình quân của các đối tượng được hưởng quy định tại Điều 2 nêu trên (nếu có).

b) Quỹ tiền thưởng an toàn thực hiện được quyết toán trong kinh phí chi thường xuyên hàng năm của các Cảng vụ hàng không theo quy định hiện hành.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Giám đốc các Cảng vụ hàng không xây dựng và ban hành quy chế thưởng an toàn sau khi thống nhất với Ban chấp hành công đoàn cùng cấp và đăng ký với Cục Hàng không Việt Nam.

2. Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các Cảng vụ hàng không thực hiện theo đúng quy định của Thông tư này.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký.

Chế độ thưởng an toàn quy định tại Thông tư này được áp dụng kể từ ngày 01/01/2009.

2. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn, bổ sung./. 

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

Phạm Minh Huân