THÔNG TƯCỦA TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Hướng dẫn thực hiện điều 10, quyết định số 28/TTg

ngày 13/01/1997 của Thủ tướng Chính phủ về việc nhập khẩu hành hoá phi mậu dịch

Hàng hoá nhập khẩu phi mậu dịch là các loại hàng hoá không nhằm vào mục đích kinh doanh thu lợi nhuận, bao gồm hàng hoá dưới dạng quà biếu cá nhân, hàng hoá hành lý cá nhân của cán bộ công nhân viên chức đi công tác, học tập, lao động, hàng phục vụ cho các cán bộ nhân viên ngoại giao, các cơ quan đại diện, các tổ chức nước ngoài và các loại tài sản di chuyển... các loại hàng hoá này khi nhập khẩu vẫn phải tuân thủ các quy định của Nhà nước về quản lý hàng hoá nhập khẩu.

Sau khi trao đổi thống nhất với Bộ Thương mại, Tổng cục Hải quan hướng dẫn việc nhập khẩu hàng hoá phi mậu dịch như sau:

I. HÀNG LÀ QUÀ BIẾU CÁ NHÂN

- Được nhập khẩu phi mậu dịch dưới dạng quà biếu là vật đơn lẻ tính theo đơn vị tính của danh mục hàng hoá xuất nhập khẩu Việt Nam (thí dụ một chiếc, một đôi, một bộ...) hoặc đơn vị tính do Tổng cục Hải quan quy định (nếu chưa được quy định trong danh mục hàng hoá xuất nhập khẩu Việt Nam) với giá trị không quá 20 triệu đồng/lô. Hàng phải nộp thuế nhập khẩu, thuế thu nhập theo Luật định. Nếu vượt quá trị giá thì ngoài việc nộp thuế theo quy định, sẽ bị xử phạt hành chính phần vượt theo Nghị định 16/CP của Chính phủ.Cục Hải quan địa phương giải quyết thủ tục đối với lô hàng bằng hoặc vượt quá 10% trị giá theo quy định trên. Nếu trị giá vượt 10% thì phải báo cáo Tổng cục Hải quan. Tổng cục Hải quan xem xét giải quyết theo từng trường hợp cụ thể nhưng trị giá cho nhận không vượt quá 100% trị giá cho phép (20 triệu đồng).- Các trường hợp là hàng gửi cho các tổ chức, cơ quan Nhà nước, doanh nghiệp Nhà nước Việt Nam thì được coi như hàng viện trợ nhân đạo cho không và được quản lý theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính.

II. NHẬP KHẨU XE ÔTÔ CÁC LOẠI, XE HAI BÁNH
GẮN MÁY

Thực hiện theo các quy định tại Văn bản số 343/KTTH ngày 20/01/1996 của Chính phủ về các loại xe nhập khẩu ngoài đường mậu dịch.

III. MỘT SỐ HÌNH THỨC NHẬP KHẨU
PHI MẬU DỊCH KHÁC:

- Hành lý cá nhân: Thực hiện theo các quy định tại Nghị định 17/CP ngày 06/02/1995 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Tổng cục Hải quan.- Hàng của các cơ quan đại diện ngoại giao, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam thực hiện theo Nghị định 73/CP ngày 30/07/1994; các hoạt động xuất nhập của các văn phòng đại diện kinh tế của nước ngoài tại Việt Nam thực hiện theo Nghị định 82/CP ngày 02/08/1994 và các Thông tư hướng dẫn của các Ngành.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày ký, những quy định trước đây trái với văn bản này đều bị bãi bỏ.Cục trưởng Cục giám sát quản lý về hải quan, Cục trưởng Cục Hải quan các tỉnh, thành phố có trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức thực hiện. Nếu có vướng mắc thì báo cáo về Tổng cục để có hướng dẫn chỉ đạo.