THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 52/2008/TT-BTC NGÀY 16 THÁNG 06 NĂM 2008

SỬA ĐỔI, BỔ SUNGTHÔNG TƯ SỐ 37/2008/TT-BTC NGÀY 19/5/2008 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN CHÍNH SÁCHHỖ TRỢ DẦU HOẢ THẮP SÁNG CHO CÁC HỘ ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ, HỘ THUỘC DIỆNCHÍNH SÁCH VÀ HỘ NGHÈO Ở NHỮNG NƠI CHƯA CÓ ĐIỆN LƯỚI

Thực hiện Điều 2 Quyết địnhsố 602/QĐ-TTg ngày 22 tháng 5 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi,bổ sung Quyết định số 201/QĐ-TTg ngày 19tháng 02 năm 2008 về chính sách hỗ trợ khôi phục sản xuất lúa vụ Đông Xuân năm2007 - 2008 và chăn nuôi trâu, bò bị thiệt hại do ảnh hưởng rét đậm, rét hạinăm 2008 và Quyết định số 289/QĐ-TTg ngày 18 tháng 3 năm 2008 về banhành một số chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ thuộc diện chínhsách, hộ nghèo, hộ cận nghèo và ngư dân;

Bộ Tàichính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung điểm 4 mục IThông tư số 37/2008/TT-BTC ngày 19/5/2008 của Bộ Tài chính như sau:

“4. Nguồn kinh phí thực hiệnchính sách:

a. Ngânsách trung ương hỗ trợ 100% kinh phí cho các tỉnh, thành phố trực thuộc trungương có nhận số bổ sung cân đối từ ngân sách trung ương.

b. Ngân sách trung ương hỗtrợ 50% kinh phí cho các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có tỷ lệ điềutiết các khoản thu phân chia về ngân sách trung ương dưới 50%, gồm: Hải Phòng,Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Đà Nẵng, Khánh Hoà và Cần Thơ.

c. Các tỉnh, thành phố trựcthuộc trung ương còn lại tự cân đối, bố trí kinh phí từ ngân sách địa phương đểthực hiện.”

Thông tư này có hiệu lực sau15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắcđề nghị phản ánh về Bộ Tài chính để xem xét, sửa đổi cho phù hợp./.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Công Nghiệp