BỘ TÀI CHÍNH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2000

THÔNG TƯ

Hướng dẫn chế độ quản lý, cấp phát và thanh quyết toánkinh phí

thực hiện dự án điều tra, kiểm kê đất chưa sử dụng năm2000

Căn cứ Quyết định số 90/2000/QĐ-TTg ngày 27/01/2000 của Thủ tướngChính phủ về việc phê duyệt Dự án điều tra, kiểm kê đất chưa sử dụng năm 2000.

Sau khi có ý kiến thống nhất của Tổng cục Địa chính (công văn số 735/TCĐC ngày 11 tháng 5 năm 2000), Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, cấpphát và thanh quyết toán kinh phí thực hiện Dự án điều tra, kiểm kê đất chưa sửdụng năm 2000như sau:

1. Nguồn kinh phí:

Kinh phí thực hiện dự án điều tra, kiểm kê đất chưa sử dụng năm 2000dongânsách Trung ương đảm bảo từ nguồn kết dư của Chương trình 327

2.Nội dung chi.

2.1Tại Trung ương:

Chi xây dựng Dự án điều tra

Chi xây dựng tài liệu biểu mẫu phục vụ cho điều tra, kiểm kê đất chưa sử dụng năm2000.

Chi in và cung cấp trực ảnh vệ tinh cho một số địa phương.

Chi lập trình phần mềm thống kê, tổng hợp số liệu kiểm kê.

Chi tập huấn công tác điều tra, kiểm kê đất chưa sử dụng năm 2000 cho cán bộ cấptỉnh.

Chi cho công tác chỉ đạo, kiểm tra nghiệm thu sản phẩm điều tra, kiểm kê đất chưasử dụng năm 2000 tại các địa phương.

Chit ổng hợp xử lý số liệu, xây dựng bản đồ hiện trạng đất chưa sử dụng, bản đồ đềxuất hướng sử dụng đất lâm nghiệp, đất nuôi trồng thuỷ sản, đất nông nghiệp vàbáo cáo kết quả điều tra, kiểm kê đất chưa sử dụng năm 2000 phạm vi cả nước.

Chi hội thảo, in ấn tài liệu, các loại bản đồ điều tra, kiểm kê đất chưa sử dụngnăm 2000 phạm vi cả nước báo cáo Chính phủ.

2.2Tại địa phương:

Chitập huấn nghiệp vụ điều tra, kiểm kê đất chưa sử dụng năm 2000 cho cán bộ thuộcđịa phương.

Chitổ chức điều tra kiểm kê, đánh giá phân tích thực địa.

Chitổng hợp xử lý số liệu, xây dựng bản đồ hiện trạng đất chưa sử dụng, bản đồ đềxuất hướng sử dụng đất lâm nghiệp, đất nuôi trồng thuỷ sản, đất nông nghiệp vàbáo cáo kết quả điều tra, kiểm kê đất chưa sử dụng năm 2000 phạm vi địa phương.

Chicho việc kiểm tra nghiệm thu tài liệu, bản đồ cấp xã.

Hộithảo để hoàn chỉnh báo cáo và hội nghị thông qua số liệu.

Inấn tài liệu báo cáo và các loại bản đồ điều tra, kiểm kê đất chưa sử dụng năm2000 của địa phương báo cáo Tổng cục Địa chính.

3.Mức chi:

3.1Mức chi điều tra, kiểm kê đất:

a.Đối với các xã miền núi, trung du, ven biển thuộc các vùng trọng điểm của Dự án(Có điều tra ngoại nghiệp và làm công việc nội nghiệp), do Tổng cục Địa chínhxác định:

Cácxã miền núi cao có diện tích tự nhiên từ 10.000 Ha trở lên mức chi là 4.315.000đồng. xã

Cácxã miền núi cao có diện tích tự nhiên dưới 10.000 Ha mức chi là 3.743.000 đồng.xã

Cácxã miền núi thấp và trung du mức chi là 2.738.000 đồng. xã

Cácxã ven biển mức chi là 2.967.000 đồng. xã

b.Các xã còn lại (Không thuộc vùng trọng điểm của Dự án):

Cácxã có kiểm tra ngoại nghiệp mức chi là 812.000 đồng/xã

Cácxã chỉ thực hiện công việc nội nghiệp mức chi là 300.000 đồng/xã

3.2Mức chi kiểm tra nghiệm thu cấp xã.

Cácxã miền núi cao: 336.000 đồng. xã

Cácxã miền núi trung du và ven biển: 128.000 đồng. xã

Cácxã còn lại: 64.000 đồng/xã

3.3Mức chi quét số hoá tính toán: chỉ áp dụng đối với 3.000 xã trọng điểm của Dựán: 432.000 đồng/xã

3.4Mức chi biên tập bản đồ đất chưa sử dụng, bản đồ hướng dụng: chỉ áp dụng đốivới xã trọng điểm của Dự án: 68.000 đồng/xã/2 loại bản đồ; đối với huyện có xãtrọng điểm: 113.800 đồng. huyện/2 loại bản đồ; đối với tỉnh trọng điểm:1.138.000 đồng. tỉnh/2 loại bản đồ.

3.5Mức chi biên tập bản đồ hướng mở rộng đất nông nghiệp, bản đồ hướng nuôi trồngthuỷ sản, bản đồ hướng sử dụng đất lâm nghiệp: 46.000 đồng/xã/1 loại bản đồ

3.6Mức chi tổng hợp tính toán số liệu từ cấp xã tại tỉnh để lập báo cáo gửi vềTổng cục Địa chính: 32.000 đồng. xã

3.7Mức chi nhập số liệu và biên tập bản đồ toàn quốc: 4.463.000đồng/1 loại bản đồ

Ngoàira các công việc không có đơn giá, căn cứ vào các chế độ Nhà nước hiện hành đểlập dự toán chi như:

Côngtác phí, hội nghị tập huấn, hội thảo theo chế độ chi tiêu quy định hiện hành.

Vậttư văn phòng phẩm theo giá cả thị trường thời điểm thực hiện tại địa phương.

Giáthuê lao động phổ thông: Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương nhưng tốiđa không quá 20.000 đồng/công

4.Lập dự toán, phân bổ và cấp phát kinh phí:

Trêncơ sở dự toán kinh phíđiều tra, kiểm kê đất chưa sử dụng năm 2000 đượcThủ tướng Chính phủ quyết định, Bộ Tài chính phối hợp với Tổng cục Địa chínhphân bổ và thông báo kinh phí cho từng địa phương, cho các Bộ, cơ quan TW vàTổng cục Địa chính.

CácBộ, cơ quan TW trên cơ sở kinh phí được thông báo, lập dự toán kinh phí sử dụnggửi Bộ Tài chính và Kho bạc Nhà nước xem xét làm căn cứ cấp phát kinh phí.

SởĐịa chính các Tỉnh, Thành phố trên cơ sở khối lượng công việc và kinh phí đượcthông báo; theo mức chi quy định tại Thông tư này và các chế độ chi tiêu hiệnhành, lập dự toán chi tiết kinh phí điều tra kiểm kê đất chưa sử dụng gửi SởTài chính Vật giá và Kho bạc Nhà nước để làm căn cứ cấp phát kinh phí.

BộTài chính cấp hạn mức kinh phí trực tiếp cho các Bộ, cơ quan TW, Tổng cục Địachính và cấp cho các địa phương theo hình thức uỷ quyền qua Sở Tài chính Vậtgiá để triển khai thực hiện.

Khobạc Nhà nước kiểm tra xem xét và thực hiện cấp phát tạm ứng hoặc thanh toán chođơn vị theo quy định tại Thông tư số 40/1998/TT-BTC ngày 31/3/1998 của Bộ Tàichính "Hướng dẫn chế độ quản lý, cấp phát, thanh toán các khoản chi ngânsách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước.

5.Kiểm tra và quyết toán kinh phí:

Cơquan Tài chính các cấp phối hợp với cơ quan chủ quản tổ chức kiểm tra việc sửdụng kinh phí phục vụ điều tra, kiểm kê đất chưa sử dụng năm 2000 bảo đảm sửdụng kinh phí đúng mục đích, đúng tiêu chuẩn chế độ chi tiêu tài chính hiệnhành.

Cuốiquý, cuối năm các đơn vị lập báo cáo quyết toán kinh phí đã sử dụng gửi cơ quanTài chính theo quy định hiện hành.

BộTài chính có trách nhiệm xét duyệt quyết toán kinh phí đã sử dụng do các cơquan TW thực hiện.

SởTài chính Vật giá các Tỉnh, Thành phố trực thuộc TW có trách nhiệm xét duyệtquyết toán kinh phí kiểm kê đất chưa sử dụng khi công việc kết thúc theo quyđịnh tại Thông tư số 21/2000/TT-BTC ngày 16/3/2000 của Bộ Tài chính về hướngdẫn xét duyệt, thông báo quyết toán năm đối với các đơn vị hành chính sựnghiệp.

6.Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Trong quá trìnhthực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ Tài chính để xem xét giảiquyết./.

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

Nguyễn Thị Kim Ngân