BỘ TÀI CHÍNH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2000

THÔNG TƯ

Hướng dẫn về cấp phát kinh phí thực hiện quyết định số 20/2000/QĐ-TTg ngày 3/2/2000

của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người hoạt độngcách mạng

từ trước Cách mạng tháng Tám năm 1945 cải thiện nhà ở

 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 20/3/1996 và Luật sửa đổi, bổsung một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước ngày 20/5/1998.

Căn cứ Nghị định số 87/CP ngày 19/12/1996 của Chính phủ quy địnhchi tiết việc phân cấp, lập, chấp hành và quyết toán ngân sách Nhà nước; Nghịđịnh số 51/1998/NĐ-CP ngày 21/7/1998 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điềucủa Nghị định số 87/CP ngày 19/12/1996 quy định chi tiết việc phân cấp quản lý,lập, chấp hành và quyết toán ngân sách nhà nước

Căn cứ Quyết định số 20/2000/QĐ-TTg ngày 3/2/2000 của Thủ tướngChính phủ về việc hỗ trợ người hoạt động cách mạng từ trước Cách mạng tháng Támnăm 1945 cải thiện nhà ở.

Bộ Tài chính hướng dẫn việc cân đối và bố trí nguồn kinh phí thựchiện Quyết định 20/2000/QĐ-TTg và phương thức cấp phát, quyết toán nguồn kinhphí này như sau:

I. Về cân đối và bố trí nguồn hỗ trợ tài chính

1.Nguồn kinh phí: được bố trí trong ngân sách nhà nước năm 2000, 2001 và 2002.

2.Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (dưới dây gọi tắt là UBNDtỉnh) sử dụng nguồn thu về giao quyền sử dụng đất, tiền cho thuê đất và thu vềbán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước để chi trả. Trường hợp nguồn thu này trong nămdự toán không đủ so với nhu cầu chi thì bố trí nguồn khác để đáp ứng, sau đó sẽhoàn trả dần từ nguồn thu này trong dự toán ngân sách những năm tiếp theo.

Đốivới các địa phương có khối lượng chi trả lớn mà số thu về nhà và đất trong 3năm (2000 - 2002) không đủ chi trả thì báo cáo Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầutư trình Thủ tướng Chính phủ cho hỗ trợ từ ngân sách trung ương. Trước mắt, đểchi trả kịp thời, Bộ Tài chính có thể tạm ứng cho các tỉnh quá khó khăn theo đềnghị của UBND tỉnh.

Phươngthức cấp phát và quyết toán

a.Đối với các khoản hỗ trợ theo mức cố định (20 và 50 triệu đồng), căn cứ quyếtđịnh của UBND tỉnh, Sở Tài chính - Vật giá cấp lệnh chi tiền qua Kho bạc Nhà nướcđể chi trả 1 lần bằng tiền mặt hoặc bằng chuyển khoản theo yêu cầu của đối tượngđược hỗ trợ.

b.Đối với các khoản hỗ trợ để tự xây dựng, Sở Tài chính - Vật giá chi trả theoquyết định của UBND tỉnh cho đối tượng sau khi được giao đất và có đủ thủ tụcđể xây dựng. Phương thức chi trả cũng như quy định tại tiết 3.1 trên đây.

c.Đối với các khoản hỗ trợ theo hình thức nhà nước tổ chức xây dựng , Sở Tàichính - Vật giá chuyển tiền qua Kho bạc Nhà nước và giao Kho bạc Nhà nước thựchiện thanh toán cho bên nhận thầu theo chế độ quản lý đầu tư XDCB hiện hành.

d.Các khoản chi trả nói trên hạch toán chi ngân sách nhà nước theo loại 15 khoản09 mục 122 chương 160 mục lục ngân sách nhà nước và quyết toán vào niên độ ngânsách hiện hành. Việc hỗ trợ của ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương(nếu có) thực hiện theo hình thức trợ cấp có mục tiêu.

II. Miễn giảm tiền mua nhà, tiền sử dụng đất

1.Việc miễn giảm tiền mua nhà, tiền sử dụng đất thực hiện theo Quyết định củaUBND tỉnh cho từng đối tượng cụ thể.

2.Trường hợp người thuộc diện hỗ trợ theo Quyết định 20/2000/QĐ- TTg đã mua nhà ởthuộc sở hữu nhà nước theo Nghị định 61/CP hoặc đã được hỗ trợ bằng hình thứcgiao đất làm nhà ở theo Quyết định số 118/QĐ-TTg thì được hoàn trả số tiềnchênh lệch (nếu có) giữa mức được hỗ trợ theo quyết định này với mức được hỗtrợ theo Quyết định số 118/QĐ-TTg và theo Quyết định số 64/1998/QĐ-TTg .

Thủtục hoàn trả thực hiện theo quy định tại tiết 3.1 điểm 3 phần I trên đây.

III. Điều khoản thi hành:

Thôngtư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký. Quá trình thực hiện nếucó khó khăn, vướng mắc đề nghị các Bộ, UBND các tỉnh phản ánh ngay về Bộ Tàichính để phối hợp giải quyết./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

Phạm Văn Trọng