BỘ TÀI CHÍNH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 2002

THÔNG TƯ

Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 06/2001/TT-BTC ngày 17/1/2001

của Bộ Tài chính về phí xăng dầu

_____________________

Thi hành Nghị định số 78/2000/NĐ-CP ngày 26/12/2000 của Chính phủ về phí xăng dầu, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 06/2001/TT-BTC ngày 17/1/2001 và Thông tư số 63/2001/TT-BTC ngày 8/9/2001 hướng dẫn thực hiện.

Qua thời gian thực hiện, để phù hợp với đặc điểm tổ chức kinh doanh xăng dầu, bảo đảm thực hiện kê khai, nộp phí xăng dầu kịp thời vào ngân sách nhà nước, Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 06/2001/TT- BTC như sau:

1. Sửa đổi tiết a, điểm 1, mục III Thông tư số 06/2001/TT- BTC như sau:

a) Các tổ chức, cá nhân nhập khẩu, sản xuất, chế biến xăng dầu thực hiện đăng ký, kê khai, nộp phí xăng dầu vào ngân sách nhà nước tại địa phương nơi kê khai, nộp thuế giá trị giá tăng, cụ thể:

- Các Tổng công ty, Công ty trực tiếp nhập khẩu, sản xuất, chế biến xăng dầu (gọi chung là Tổng công ty, Công ty) thực hiện kê khai, nộp phí xăng dầu tại địa phương nơi Tổng công ty, Công ty đóng trụ sở chính đối với lượng xăng, dầu diezen do Tổng công ty, Công ty trực tiếp xuất, bán (bao gồm cả xuất để tiêu dùng nội bộ, xuất để trao đổi sản phẩm hàng hoá khác, xuất trả hàng nhập khẩu uỷ thác, bán cho tổ chức, cá nhân khác ngoài hệ thống Tổng công ty, Công ty).

- Các đơn vị thành viên hạch toán độc lập trực thuộc Tổng công ty, Công ty; các Chi nhánh trực thuộc Tổng công ty, Công ty hoặc trực thuộc các đơn vị thành viên (gọi chung là các đơn vị thành viên) thực hiện kê khai, nộp phí xăng dầu tại địa phương nơi các đơn vị thành viên đóng trụ sở chính đối với lượng xăng, dầu diezen do các đơn vị thành viên xuất, bán cho tổ chức, cá nhân khác ngoài hệ thống Tổng công ty, Công ty.

- Tổ chức, cá nhân khác trực tiếp nhập khẩu, sản xuất, chế biến xăng dầu thực hiện kê khai, nộp phí xăng dầu tại địa phương nơi kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng khi xuất, bán xăng, diezen.

2. Tổ chức thực hiện:

- Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2003; các quy định về kê khai, nộp phí xăng dầu trái với Thông tư này đều bãi bỏ.. Những nội dung khác không đề cập tại Thông tư này vẫn tiếp tục thực hiện theo quy định hiện hành.

- Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thực hiện kê khai, nộp phí xăng dầu vào ngân sách nhà nước theo đúng chế độ quy định.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ảnh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu, hướng dẫn bổ sung.

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

Trương Chí Trung