THÔNG TƯ

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 72/2008/TT-BTC NGÀY 31 THÁNG 07 NĂM2008

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 64/2008/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 5 NĂM 2008 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ VẬN ĐỘNG, TIẾPNHẬN, PHÂN PHỐI VÀ SỬ DỤNG CÁC NGUỒN ĐÓNG GÓP TỰ NGUYỆN HỖ TRỢ NHÂN DÂN KHẮCPHỤC KHÓ KHĂN DO THIÊN TAI, HOẢ HOẠN, SỰ CỐ NGHIÊM TRỌNG, CÁC BỆNH NHÂN MẮCBỆNH HIỂM NGHÈO

Căn cứ Nghị địnhsố 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị địnhsố 64/2008/NĐ-CP ngày 14/05/2008 của Chính phủ về vận động, tiếp nhận, phânphối, sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăndo thiên tai, hoả hoạn, sự cố nghiêm trọng, các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo;

Bộ Tài chínhhướng dẫn thực hiện một số điểm như sau:

1. Phạm viáp dụng

1.1. Thông tưnày hướng dẫn thực hiện những nội dung liên quan trong việc tổ chức vận động,tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ nhân dânkhắc phục khó khăn do thiên tai, hoả hoạn, sự cố nghiêm trọng, các bệnh nhânmắc bệnh hiểm nghèo.

1.2. Các khoảnkinh phí hỗ trợ từ ngân sách trung ương cho các địa phương, hỗ trợ từ ngân sáchcác địa phương khác cho các địa phương bị thiên tai, hoả hoạn, sự cố nghiêmtrọng, hỗ trợ từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới trong phạm vi ngânsách địa phương; các khoản hỗ trợ bằng hiện vật từ Dự trữ quốc gia không thuộcphạm vi áp dụng của Thông tư này.

2. Giảithích từ ngữ

Trong Thông tưnày, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

2.1. ‘‘Ban Cứutrợ’’ là Ban vận động và tiếp nhận tiền, hàng cứu trợ được thành lập theo quyếtđịnh của cơ quan có thẩm quyền.

2.2. ‘‘Cơ quanthông tin đại chúng’’ gọi tắt là các cơ quan Báo, Đài ở trung ương và địaphương (Báo Lao động, Báo Công an Nhân dân, Báo Tuổi trẻ, Thông Tấn xã ViệtNam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, …và các cơ quan Báo, Đàiở địa phương).

2.3. ‘‘Hàng cứutrợ’’ là các sản phẩm hàng hoá bao gồm: các loại thực phẩm, nước uống, quần áo,hàng gia dụng, thuốc chữa bệnh, sách vở, các loại vật tư phục vụ sản xuất, sửachữa, xây dựng các công trình phúc lợi xã hội, sửa chữa, khôi phục nhà cửa củanhân dân bị hư hại do thiên tai.

2.4. ‘‘Tiền cứutrợ’’ là khoản tiền huy động được từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nướcđóng góp để thực hiện công tác cứu trợ đối với các địa phương, các hộ gia đình,cá nhân bị thiên tai hoả hoạn, sự cố nghiêm trọng, bệnh nhân mắc bệnh hiểmnghèo.

3. Nguyên tắc, mức đóng góp và sử dụng các nguồn hỗ trợ

3.1.Nhà nước khuyến khích và tạo điều kiện để các tổ chức, cá nhân trong nước, ngoàinước đóng góp để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, hoả hoạn, sựcố nghiêm trọng, các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo theo nguyên tắc tựnguyện với lòng hảo tâm.

3.2.Møc ®ãng gãp: các tổ chức, cơ quan không qui định mức đóng góp tối thiểu để épbuộc đối với từng đối tượng tham gia ®ãng gãp.

   3.3.Việc đóng góp, hỗ trợ có thể thực hiện ở cơ quan nơi cán bộ, công chức làmviệc; đóng góp ở tổ dân phố, thôn, bản và có thể đóng góp nhiều lần.

3.4. Toànbộ nguồn tiền và hàng cứu trợ huy động được qua cuộc vận động cứu trợ phải đượcquản lý chặt chẽ và sử dụng đúng cho mục tiêu khắc phục hậu quả thiên tai, hoảhoạn, sự cố nghiêm trọng, hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo; không sử dụngcho các mục tiêu khác.

4. Các tổ chức, đơn vị tiếp nhận, phânphối tiền, hàng cứu trợ

4.1. Cáctổ chức, đơn vị được tiếp nhận và tổ chức phân phối tiền, hàng cứu trợ: theoqui định tại Điều 5, Nghị định số 64/2008/NĐ-CP ngày 14/05/2008 củaChính phủ;

4.2. Riêngcác tổ chức, đơn vị sau đâythực hiện theo qui định tại Điểm b, Khoản 3, Điều 9 được tiếp nhận nhưng khôngtổ chức phân phối tiền, hàng cứu trợ:

a) Các cơ quan thôngtin đại chúng ở Trung ương và địa phương qui định tại Khoản 1, Điều 5, Nghịđịnh số 64/2008/NĐ-CP ngày 14/05/2008 của Chính phủ; đượctiếp nhận tiền, hàng cứu trợ do các tổ chức, cá nhân trong nước, ngoài nước ủnghộ các địa phương, các nạn nhân, gia đình của nạn nhân bị thiên tai, hoả hoạn,sự cố nghiêm trọng; không tổ chức phân phối tiền, hàng cho các địa phương, cánhân (trừ những khoản tiền hỗ trợ trực tiếp cho các bệnh nhân mắc bệnh hiểmnghèo theo địa chỉ); thực hiện giao nộp các khoản đóng góp cho Ban Cứu trợ cùngcấp.

b) Các tổchức, đơn vị ở trung ương, địa phương (theo qui định tại Khoản 3, Điều 5, Nghịđịnh số 64/2008/NĐ-CP ngày 14/05/2008 của Chính phủ) được cơ quan Mặt trận Tổquốc Việt Nam các cấp cho phép tiếp nhận tiền, hàng cứu trợ thực hiện nộp cáckhoản đóng góp cho Ban Cứu trợ cùng cấp.

c) Các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp, xã, phường, thôn,bản, tổ dân phố tổ chức tiếp nhận tiền, hàng cứu trợ của tập thể, cá nhân thuộcđơn vị mình đóng góp, nộp các khoản đóng góp trực tiếp cho Ban Cứu trợ cùng cấp.

5. Về thành lập vànhiệm vụ của Ban Cứu trợ và các tổ chức, cơ quan tiếp nhận tiền, hàng cứu trợ

5.1. Thẩm quyền quyết định thành lập Ban Cứu trợ:

Ban Cứu trợ các cấp được thành lập theo qui định tại Điều6, Nghị định số 64/2008/NĐ-CP ngày 14/5/2008 của Chính phủ.

5.2. Nhiệm vụ của Ban Cứu trợ và các cơ quan tiếp nhậntiền, hàng cứu trợ:

a) Ban Cứu trợ thực hiện các nhiệm vụ theo qui định tạiĐiều 8, Nghị định số 64/2008/NĐ-CP ngày 14/5/2008 của Chính phủ.

b) Ban Cứu trợ trực tiếp tiếp nhận các khoản đóng gópbằng tiền, kim khí quí, đá quí, các loại vật tư, hàng hoá (gạo, mỳ ăn liền,thực phẩm, nước uống...) và chịu trách nhiệm quản lý, phân phối kịp thời tiền,hàng cứu trợ đến các địa phương, nhân dân các vùng bị thiên tai, hoả hoạn, sựcố nghiêm trọng đảm bảo đúng mục đích, đúng đối tượng theo qui định tại Điều10, Nghị định số 64/2008/NĐ-CP ngày 14/5/2008 của Chính phủ.

c) Hướng dẫn các Đoàn cứu trợ, tổ chức, cá nhân cứu trợlàm các thủ tục giao tiền, hàng cho Ban Cứu trợ theo qui định của Ban Cứu trợ,đảm bảo công khai và minh bạch.

d)Trong trường hợp các tổ chức, cá nhân hỗ trợ trực tiếp cho các nạn nhân, giađình nạn nhân, các đối tượng bảo trợ xã hội cần sự giúp đỡ thì Ban Cứu trợ cótrách nhiệm hướng dẫn để các tổ chức, cá nhân đó chuyển trực tiếp số tiền, hàngcứu trợ đến các đối tượng theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân cứu trợ.

đ) Để tạo điều kiện đưa nhanh hàng cứu trợ đến cácđịa phương và các đối tượng cần cứu trợ, Ban Cứu trợ hướng dẫn, tạo điều kiện đểcác tổ chức, cá nhân  vận chuyển hàng hoáđến Ban Cứu trợ của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã của các địa phương bị thiêntai, hoả hoạn, sự cố nghiêm trọng.

6. Quy định về tiếp nhận, phân phối và sử dụng tiền, hàng cứu trợ

6.1. Qui định về tiếp nhận và quản lý nguồn cứu trợ bằngtiền:

Việc tiếp nhận và quản lý nguồn cứu trợ bằng tiền để hỗtrợ khắc phục hậu quả thiên tai, hoả hoạn, sự cố nghiêm trọng được thực hiệntheo qui định tại Khoản 1, Khoản 3, Điều 9, Nghị định số 64/2008/NĐ-CP ngày14/5/2008 của Chính phủ; trong đó:   

a) Qui định về mở tài khoản để tiếp nhận tiền cứu trợ

- Ban Cứu trợ của Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc ViệtNam mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước.

- Ban Cứu trợ của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấptỉnh mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước tỉnh, Ban Cứu trợ của Uỷ ban Mặt trận Tổquốc Việt Nam cấp huyện và cấp xã mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước huyện.

- Ban Cứu trợ của Hội Chữ thập đỏ các cấp, Quỹ xã hội,quỹ từ thiện được mở tài khoản tại Ngân hàng thương mại hoặc Kho bạc nhà nước.

- Các cơ quan thông tin đại chúng ở trung ương và địaphương; các tổ chức, đơn vị được phép tiếp nhận tiền, hàng cứu trợ được mở tàikhoản ở Ngân hàng thương mại hoặc Kho bạc nhà nước để quản lý các khoản tiềnủng hộ của các tổ chức, cá nhân để khắc phục hậu quả trong thời gian thiên tai,hoả hoạn, sự cố nghiêm trọng xảy ra và số tiền ủng hộ của các tổ chức, cá nhânđóng góp ủng hộ trong năm; khi có phát sinh trên tài khoản này phải thực hiệnchuyển vào tài khoản của Ban Cứu trợ các cấp chậm nhất trong ngày làm việc củangày hôm sau đối với số tiền đóng góp, ủng hộ thu được trong thời gian phátđộng cuộc vận động; và định kỳ 7 ngày nộp vào tài khoản của Ban Cứu trợ các cấpđối với số tiền đóng góp ủng hộ phát sinh ngoài thời gian phát động cuộc vậnđộng (các cơ quan ở trung ương chuyển vào tài khoản của Ban Cứu trợ Uỷ banTrung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cơ quan thuộc địa phương thì chuyểnvào tài khoản của Ban Cứu trợ Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh hoặccấp huyện).

 - Các cơ quanthông tin đại chúng ở trung ương và địa phương mở sổ chi tiết hoặc mở thêm mộttài khoản để theo dõi riêng số tiền ủng hộ của các tổ chức, cá nhân thu đượcqua các cuộc vận động giúp đỡ các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, để hỗ trợ trựctiếp cho các đối tượng theo địa chỉ; số tiền thu được không phải chuyển vào tàikhoản của Ban Cứu trợ các cấp.

- Các cơ quan, đơn vị được cấp có thẩm quyền giao nhiệmvụ tổ chức thu tiền cứu trợ có trách nhiệm nộp vào tài khoản của Ban Cứu trợcùng cấp.

b) Kho bạc nhà nước, Ngân hàng thương mại thực hiện tiếpnhận các nguồn tiền hỗ trợ, thực hiện chi trả từ tài khoản tiền gửi của Ban Cứutrợ theo quyết định của chủ tài khoản và không thu phí thanh toán đối với cáckhoản hỗ trợ.

6.2. Qui định về tiếp nhận và quản lý nguồn cứu trợ bằnghiện vật:

Việc tiếp nhận và quản lý nguồn cứu trợ bằng hiện vật đểhỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, hoả hoạn, sự cố nghiêm trọng được thực hiệntheo qui định tại Khoản 4, Điều 9, Nghị định số 64/2008/NĐ-CP ngày 14/5/2008của Chính phủ; trong đó:

a) Các tổ chức, cơ quan được giao nhiệm vụ tiếp nhận hàngcứu trợ có trách nhiệm tạo mọi điều kiện và thực hiện các thủ tục giao nhậnhàng theo đúng qui định để các tổ chức, cá nhân cứu trợ đưa được hàng cứu trợđến địa điểm giao hàng hoặc giao hàng cứu trợ trực tiếp cho người dân, đảm bảothuận lợi, nhanh chóng.

b) Căn cứ điều kiện cụ thể, Ban Cứu trợ các cấp qui địnhvà có văn bản hướng dẫn các đơn vị liên quan thành lập các điểm tiếp nhận hàngcứu trợ trên cơ sở điều kiện giao thông đi lại thuận lợi; tận dụng kho chứahàng của cơ quan; trường hợp không có nơi tập kết hàng thuận lợi, không có khochứa hàng thì cơ quan, tổ chức tiếp nhận hàng cứu trợ thuê kho tàng, bến bãihoặc địa điểm, dựng lều, trại để tiếp nhận nhanh hàng cứu trợ, không để ứ đọng,ách tắc.

c) Trường hợp cần cứu trợ khẩn cấp và để giải phóng nhanhhàng hoá cứu trợ tại điểm tiếp nhận, Ban Cứu trợ cần quyết định phân phối ngayhàng cứu trợ thiết yếu cho các đối tượng được hỗ trợ.

d) Trường hợp cứu trợ bằng vàng, bạc, kim khí quí, đá quýthì Ban Cứu trợ bán số vàng, bạc, kim khí quí, đá quý đó cho Ngân hàng Thươngmại hoặc tổ chức bán đấu giá và nộp tiền thu được vào tài khoản của Ban Cứu trợcùng cấp.

6.3. Phân phối, sử dụng nguồn tiền, hàng cứu trợ

a) Cơ quan Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp chủ trì phốihợp với các cơ quan liên quan qui định tại Khoản 2, Điều 10, Nghị định số64/2008/NĐ-CP ngày 14/5/2008 của Chính phủ tổ chức phân phối tiền, hàng cứu trợcho các địa phương và nhân dân bị thiệt hại đảm bảo công bằng, minh bạch.

b) Việc sử dụng tiền, hàng cứu trợ thực hiện theo quiđịnh tại Khoản 1, 2, 3, Điều 11, Nghị định số 64/2008/NĐ-CP ngày 14/5/2008 củaChính phủ.

c) Tiền, hàng hỗ trợ cho các nạn nhân, thân nhân của nạnnhân bị ảnh hưởng của thiên tai, hoả hoạn, sự cố nghiêm trọng v.v... phải đượcký nhận trực tiếp, đầy đủ của từng đối tượng; trường hợp vì lý do nào đó khôngký nhận trực tiếp thì người nhận phải ghi rõ là ký thay.

7. Quản lý tàichính

7.1. Tiền, hàng cứu trợ phải được quản lý, sử dụng đúngmục đích, ưu tiên hỗ trợ khẩn cấp cho dân sinh nhằm ổn định cuộc sống trước mắtcũng như lâu dài cho những người bị nạn.

7.2. Cáckhoản chi phí phát sinh trong quá trình vận động, tiếp nhận, vận chuyển, phânphối tiền, hàng cứu trợ được xử lý như sau:

a) Tiềnthuê kho, bến bãi tiếp nhận, vận chuyển hàng cứu trợ của các đơn vị khi được cơquan có thẩm quyền giao nhiệm vụ do ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí theophân cấp quản lý ngân sách nhà nước hiện hành.

b) Cáckhoản công tác phí phát sinh (tiền ăn, tiền thuê phòng nghỉ, tiền mua vé phươngtiện đi lại):

- Đối vớicác đơn vị được giao nhiệm vụ vận động, tiếp nhận, vận chuyển, phân phối tiền,hàng cứu trợ, mà những đơn vị này thuộc đối tượng được ngân sách nhà nước cấpkinh phí thường xuyên hoặc được hỗ trợ từ ngân sách nhà nước thì sử dụng dựtoán được giao của đơn vị để chi trả. Trường hợp chi phí cho công tác phí và cáckhoản chi phí khác liên quan phát sinh lớn ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệmvụ của đơn vị thì đơn vị báo cáo cơ quan tài chính cùng cấp để giải quyết theothẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định.

- Đối vớicác đơn vị được giao nhiệm vụ vận động, tiếp nhận, vận chuyển, phân phối tiền,hàng cứu trợ, mà những đơn vị này không thuộc đối tượng được ngân sách nhà nướchỗ trợ thì sử dụng kinh phí của đơn vị để thực hiện.

c) Các đơnvị thực hiện nhiệm vụ vận động, tiếp nhận, vận chuyển, phân phối tiền, hàng cứutrợ không sử dụng nguồn tiền, hàng cứu trợ tiếp nhận được để chi trả các khoảnchi phí phát sinh trong quá trình vận động, tiếp nhận, vận chuyển, phân phốitiền, hàng cứu trợ.

7.3. Đốivới các khoản chi phí phát sinh trong việc vận động đóng góp, tiếp nhận, vậnchuyển hàng cứu trợ, chuyển tiền của các cơ quan thông tin đại chúng để giúp đỡcác bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, sử dụng bằng nguồn kinh phí của đơn vị,không sử tiền ngân sách nhà nước để chi trả.

7.4. Nguồn cứu trợ sử dụng qua từng đợt còn dư đượcchuyển sang kỳ sau, năm sau để sử dụng tiếp cho khắc phục hậu quả thiên tai,hoả hoạn, sự cố nghiêm trọng; không sử dụng cho mục tiêu khác.

8. Chế độ báo cáo

8.1. Ban Cứu trợ cấp tỉnh thực hiện báo cáo và hướng dẫnBan Cứu trợ cấp huyện, cấp xã thực hiện chế độ báo theo qui định tại Khoản 1,Điều 13 Nghị định số 64/2008/NĐ-CP ngày 14/5/2008 của Chính phủ.

8.2. Kết thúc cuộc vận động, Uỷ ban Trung ương Mặt trậnTổ quốc Việt Nam lập báo cáo kết quả cuộc vận động gửi Thủ tướng Chính phủ vàcác Bộ, ngành liên quan theo qui định tại Khoản 3, Điều 14, Nghị định số64/2008/NĐ-CP ngày 14/5/2008 của Chính phủ.

8.3. Kết thúc năm ngân sách, Ban Cứu trợ các cấp lập báocáo tiếp nhận và sử dụng kinh phí hỗ trợ, lấy xác nhận của Kho bạc nhà nước (trườnghợp Ban Cứu trợ mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước) báo cáo với cơ quan tàichính cùng cấp số tiền, hàng thu được qua cuộc vận động; số tiền, hàng đã phânbổ; số tiền, hàng hiện còn chưa phân bổ. Các đơn vị được hỗ trợ kinh phí đểkhắc phục hậu quả thiên tai, hoả hoạn, sự cố nghiêm trọng có trách nhiệm báocáo quyết toán kinh phí đã sử dụng theo chế độ tài chính hiện hành cho cơ quantài chính cùng cấp để tổng hợp ghi thu, ghi chi qua ngân sách nhà nước theo quiđịnh của Luật ngân sách nhà nước.

8.4. Biểu mẫu báo cáo theo phụ lục (đính kèm).  

9. Quy định vềthực hiện công khai các khoản huy động đóng góp (tiền, hàng) để thực hiện cứutrợ

9.1. Các cơ quan, tổ chức thực hiện công khai:

a)Ban Cứu trợ của Uỷ ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Hội Chữ thập đỏViệt Nam; cơ quan thông tin đại chúng của Trung ương, địa phương; Uỷ ban mặttrận Tổ quốc Việt Nam và Hội Chữ thập đỏ các cấp ở địa phương.

b) Các Quỹ xã hội, quỹ từ thiện quy định tại Nghị định số 148/2007/NĐ-CP ngày 25/9/2007 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của Quỹxã hội, quỹ từ thiện.

c) Các cơ quan, tổ chức, tiếp nhận tiền, hàng cứu trợ củatập thể cá nhân thuộc đơn vị mình đóng góp.

9.2. Nội dungcông khai:

a) Đối với Uỷban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; các Quỹ xãhội, quỹ từ thiện ở trung ương: thực hiện công khai chi tiết số tiền, hàng củatừng tổ chức, cá nhân đã đóng góp; số tiền, hàng đã chuyển cho các tỉnh, thànhphố trực thuộc trung ương bị thiên tai, hoả hoạn, sự cố nghiêm trọng; số tiền,hàng còn dư tại thời điểm công khai.

b) Cơ quan Mặttrận Tổ quốc Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; các Quỹ xã hội, quỹ từ thiệncác cấp ở địa phương: thực hiện công khai chi tiết số tiền, hàng của từng tổchức, cá nhân đã đóng góp; số tiền, hàng đã chuyển cho các quận, huyện; cho cácxã, phường bị thiên tai, hoả hoạn, sự cố nghiêm trọng; số tiền, hàng còn dưthời điểm công khai.

c) Hội Chữ thậpđỏ Việt Nam có trách nhiệm thực hiện công khai đối với số tiền, hàng ủng hộ cácquốc gia khác bị thiên tai như qui định đối với tiền, hàng cứu trợ trongnước.

d) Cơ quan thôngtin đại chúng của trung ương, địa phương thực hiện công khai số tiền, hàng ủnghộ của các tổ chức, cá nhân để giúp đỡ các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo; sốtiền, hàng đã hỗ trợ; số tiền còn dư chưa sử dụng.

đ) Các cơ quan,tổ chức tiếp nhận tiền, hàng cứu trợ của tập thể, cá nhân thuộc đơn vị mìnhthực hiện công khai số tiền, hàng thu được; số tiền, hàng đã chuyển cho Ban Cứutrợ cùng cấp; số tiền, hàng còn dư tại thời điểm công khai (nếu có).

e) Các cơ quan,đơn vị tổ chức phân phối, sử dụng tiền, hàng cứu trợ thực hiện công khai đốitượng hỗ trợ, chính sách hỗ trợ và mức hỗ trợ cho các đối tượng.

9.3. Hình thứccông khai: có thể lựa chọn một hoặc một số hình thức công khai sau:  

a) Niêm yết côngkhai tại trụ sở cơ quan; trang thông tin điện tử của cơ quan (nếu có);

b) Phát hành ấnphẩm; 

c) Công khaitrên các phương tiện thông tin đại chúng của trung ương và địa phương;

9.4. Thời điểmvà thời gian công khai:

a) Thời điểmcông khai: chậm nhất sau 20 ngày kể từ ngày kết thúc cuộc vận động (đối với cáccơ quan thông tin đại chúng) và kết thúc việc phân phối tiền, hàng cứu trợ đốivới các tổ chức, cơ quan có nhiệm vụ phân phối tiền, hàng cứu trợ.

b) Thời giancông khai: niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan ít nhất là 15 ngày; thông báotrên các phương tiện thông tin đại chúng: 3 số liên tiếp trên Báo viết; 3 ngàyliên tiếp trên chương trình của Đài Phát thanh, Đài Truyền hình

10. Về kiểmtra việc tiếp nhận, quản lý, phân phối tiền, hàng cứu trợ

10.1. Bộ Tàichính chủ trì phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cáccơ quan liên quan định kỳ hoặc đột xuất tổ chức kiểm tra việc thu, chi tiền,hàng cứu trợ cho nhân dân và các địa phương bị thiệt hại do thiên tai, hoảhoạn, sự cố nghiêm trọng theo quy định của pháp luật.

10.2. Ủy bannhân dân các cấp có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp với Mặttrận Tổ quốc cùng cấp kiểm tra việc thực hiện vận động, tiếp nhận, phân phốitiền, hàng cứu trợ và tổ chức cứu trợ cho nhân dân bị thiệt hại do thiên tai,hoả hoạn, sự cố nghiêm trọng trong phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật.

10.3. Các cơquan tiếp nhận, phân phối tiền, hàng cứu trợ có trách nhiệm cung cấp đầy đủ hồsơ, chứng từ liên quan trong việc tiếp nhận, quản lý, phân phối tiền, hàng cứutrợ khi các cơ quan kiểm tra yêu cầu.

10.4. Trường hợpcác cơ quan, tổ chức, đơn vị tiếp nhận, phân phối, sử dụng tiền, hàng cứu trợsai mục đích, đối tượng; báo cáo sai sự thật; lợi dụng công tác cứu trợ để huyđộng đóng góp nhằm mục đích vụ lợi thì tuỳ theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý hànhchính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo qui định của pháp luật.

11. Tổ chức thực hiện

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Những qui định trước đâytrái với Thông tư này đều bãi bỏ.

Trong quá trìnhthực hiện nếu gặp vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Tài chính để nghiên cứu,sửa đổi, bổ sung kịp thời./.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Công Nghiệp