THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 76/2008/TT-BTC NGÀY 03 THÁNG 9 NĂM 2008

BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 57/2003/TT-BTC NGÀY13/6/2003 HƯỚNG DẪN CƠ CHẾ THANH TOÁN HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ TRẢ NỢ CHO LIÊN BANGNGA

Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2003 của Chính phủquy định chức năng, nhiệm vu, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vàChính phủ Liên bang Nga về xử lý nợ của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vớiLiên bang Nga và Nghị định thư giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa ViệtNam và Chính phủ Liên bang Nga về cơ chế trả nợ ký ngày 13/9/2000 (dưới đây gọitắt là Hiệp định và Nghị định thư);

Căn cứ vào cơ chế thanh toán hàng hóa và dịch vụ trả nợ Liên bang Ngatheo quy định tại Thông tư số 57/2003/TT-BTC ngày 13/6/2003;

BộTài chính hướng dẫn bổ sung Thông tư số 57/2003/TT-BTC ngày 13/6/2003 hướng dẫncơ chế thanh toán hàng hóa và dịch vụ trả nợ cho Liên bang Nga như sau:

1.Bổ sung vào phần cuối điểm 2 phần II Thông tư số 57/2003/TT-BTC về thủ tụcthanh toán quy định sau:

“Trườnghợp phía đối tác Nga ủy thác cho doanh nghiệp Việt Nam tái xuất hàng trả nợsang nước thứ ba để thu ngoại tệ, nếu doanh nghiệp Việt Nam được ủy thác có đềnghị, Bộ Tài chính sẽ thanh toán trực tiếp bằng đô la Mỹ (USD) vào Tài khoảnngoại tệ (USD) của doanh nghiệp Việt Nam.

2.Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Các quyđịnh khác tại Thông tư số 57/2003/TT-BTC ngày 13/6/2003 của Bộ Tài chính hướngdẫn cơ chế thanh toán hàng hóa và dịch vụ trả nợ cho Liên bang Nga vẫn giữnguyên hiệu lực thi hành.

Trongquá trình thực hiện Thông tư này nếu có vướng mắc đề nghị các cơ quan và doanhnghiệp có liên quan phản ánh ngay cho Bộ Tài chính để kịp thời giải quyết./.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Trần Xuân Hà