THÔNG TƯ

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 81/2009/TT-BTC NGÀY 22 THÁNG 4 NĂM 2009

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH THUẾ SUẤT THUẾ XUẤTKHẨU ĐỐI VỚI MẶT HÀNG GỖ THUỘC NHÓM 44.07 TRONG BIỂU THUẾ XUẤT KHẨU

Căn cứ Luật thuế xuất khẩu,thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005;

Căn cứ Nghị quyết số 710/2008/NQ-UBTVQH12 ngày 22 tháng 11 năm 2008 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vềviệc sửa đổi Nghị quyết số 295/2007/NQ-UBTVQH12 ngày 28/9/2007 của Uỷ banthường vụ Quốc hội về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩutheo danh mục nhóm hàng chịu thuế vàkhung thuế suất đối với từng nhóm hàng, Biểu thuế nhập khẩu ưuđãi theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất ưu đãi đối với từngnhóm hàng;

Căn cứ Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết thihành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng,nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Bộ Tài chính hướng dẫn thuếsuất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng gỗ thuộc nhóm 44.07 tại Biểu thuế xuấtkhẩu như sau:

Điều 1. Thuế suất thuế xuất khẩu: Điều chỉnh thuế suất thuế xuất khẩu mặthàng gỗ ghép thanh, loại có chiều dày từ 30 mm trở xuống, chiều rộng từ 100 mmtrở xuống thuộc nhóm 44.07 qui định tại Danh mục sửa đổi Biểu thuế xuất khẩu vàDanh mục sửa đổi Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 123/2008/QĐ-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính thành mức thuế suấtthuế xuất khẩu 0%.

Điều 2. Hiệulực thi hành: Thông tư này có hiệu lực thi hành vàáp dụng cho các Tờ khai Hải quan hàng hoá xuất khẩu đăng ký với cơ quan Hảiquan kể từ ngày 29/4/2009./.

KT.BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Đỗ Hoàng Anh Tuấn