BỘ TÀI CHÍNH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 1 tháng 9 năm 2000

THÔNG TƯ

Bổ sung, điều chỉnh một số điểm của Thông tư số 64/2000/TT-BTC

ngày 3 tháng 7năm 2000 hướng dẫn chế độ thu, nộp lệ phí áp dụng tại

cơ quan Đạidiện ngoại giao, cơ quan Lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài

Xét tình hình thực tế, Bộ Tài chính điều chỉnh, bổ sung một số điểmcủa Thông tư số 64/2000/TT-BTC ngày 3 tháng 7 năm 2000 của Bộ Tài chính nhưsau:

Thay thế điểm 2 phần III (III-2) về thủ tục thu, nộp Ngân sách Nhànước của Thông tư số 64 nói trên với nội dung cụ thể là:

2.Thủ tục thu, nộp Ngân sách nhà nước:

a.Cơ quan thu lệ phí lãnh sự được trích 30% (ba mươi phần trăm) trên số thu thựctế trước khi nộp vào Ngân sách nhà nước.

b.Phần 30% để lại trên, Bộ Ngoại giao được sử dụng chi cho các nội dung sau đây:

b.1.Chi mua hộ chiếu, ấn phẩm trắng và các chi phí liên quan đến công việc thu lệphí (tiền vận chuyển, tờ khai, biểu mẫu, văn phòng phẩm...)

b.2.Sau khi trừ chi phí thực tế nêu tại điểm (b.1), phần còn lại được phân phối nhưsau:

Trích1/3 để bổ sung kinh phí dùng cho việc sửa chữa nhà ở và trụ sở, mua sắm trangthiết bị cho các Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài (trừ xây dựng cơbản).

Trích2/3 để lập Quỹ phúc lợi, khen thưởng cho Cơ quan đại diện và bồi duỡng trả thùlao cho cán bộ có liên quan đến công việc thu.

c.Tuỳ đặc điểm từng địa bàn, Bộ Ngoại giao hướng dẫn cụ thể nội dung chi cho cácCơ quan đại diện Việt Nam nhằm quản lí và tăng nguồn thu cho nhà nước và điềuhoà, phân phối thu nhập giữa các Cơ quan đại diện Việt nam ở nước ngoài.

d.Nộp ngân sách nhà nước:

Tổngsố tiền lệ phí thu được sau khi trừ 30% để lại cho ngành ngoại giao chi theonội dung quy định tại điểm b trên, số tiền còn lại định kì hàng tháng, chậmnhất là ngày 15 của tháng, cơ quan thu phải nộp ngân sách của tháng trước vàoquỹ tạm gĩư ngân sách nhà nước. Cơ quan thu lệ phí thu bằng đồng tiền nào thìphải nộp ngân sách nhà nước bằng đồng tiền đó.

Hàngnăm cơ quan thu phải có dự toán thu chi và quyết toán số tiền lệ phí đã thu,nộp và sử dụng, báo cáo Bộ Ngoại giao (Vụ Quản trị tài vụ). Bộ Ngoại giao thựchiện tổng hợp, quyết toán với Bộ Tài chính (theo hai biểu mẫu đính kèm).

Thôngtư này có hiệu lực kể từ ngày hiệu lực của Thông tư số 64/2000/TT-BTC ngày 3tháng 7 năm 2000 hướng dẫn chế độ thu, nộp lệ phí áp dụng tại cơ quan Đại diệnngoại giao, cơ quan Lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài./.

BIỂU SỐ 2

(Ban hành kèm theo thông tư số 90/2000/TT-BTC ngày 1/9/2000 củaBộ Tài chính)

QUYẾT TOÁN CHI TIẾT SỬ DUNG PHẦN 30 % ĐỂ LẠI CHO BỘ NGOẠI GIAO

Năm....................

( quy ra USD )

Đơnvị tính: USD

Nội dung chi

Số tiền

I. Tổng số thu để lại (a+b):

aSố dư đầu kỳ ( Theo quỹ nếu có )

b30% để lại trong năm

II. Tổng số chi thực tế:

aMua hộ chiếu, ấn phẩm, VPP

bQuỹ trang thiết bị

cQuỹ phúc lợi khen thưởng:

Chi bồi dưỡng tại chỗ

Phúc lợi khen thưởng tại cơ quan

Điều về Bộ:

+ Chi trợ cấp cho CQĐD khác

+ Chi trong nước

III. Số dư chuyển năm sau:

Ngàytháng năm

VỤTRƯỞNG VỤ TÀI VỤ QUẢN TRỊ

(Ký tên và đóng dấu )

BIỂU SỐ 1

( Ban hành kèm theo thông tư số 90/2000/TT-BTC ngày 1/9/2000 củaBộ Tài chính )

TỔNG HỢP THU CHI LỆ PHÍ XUẤT NHẬP CẢNH NĂM ....

(QUY RA USD )

CƠ QUAN DĐVN TẠI

SỐ DƯ NĂM TRƯỚC

PHÁT SINH THU TRONG NĂM

TỔNG HỢP THU

TỔNG CHI

SỐ DƯ CHUYỂN NĂM SAU

GHI CHÚ

Tổng Số

NS

BNG

Tổng Số

NS (70%)

BNG

(30%)

Tổng Số

NS

BNG

Tổng Số

NS

BNG

Tổng

Số

NS

BNG

 VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN TRỊ TÀI VỤ

  (Ký tên và đóng dấu)

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

Phạm Văn Trọng