THÔNG TƯ

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 91/2007/TT-BTC NGÀY 31 THÁNG 7 NĂM 2007
HƯỚNG DẪN LẬP, GIAO KẾ HOẠCH VÀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TRONG
LĨNH VỰC CUNG ỨNG DỊCH VỤ CÔNG ÍCH HOA TIÊU HÀNG HẢI

- Căn cứ Bộ luật Hànghải;

- Căn cứ Pháp lệnh phívà lệ phí;

- Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ quy chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnvà cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

- Căn cứ Nghị định số 199/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý tài chínhcủa công ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác;

- Căn cứ Nghị định số 31/2005/NĐ-CP ngày 11/3/2005 của Chính phủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm,dịch vụ công ích;

- Căn cứ Quyết định số 256/2006/QĐ-TTg ngày 09/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế đấuthầu, đặt hàng, giao kế hoạch thực hiện sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụcông ích;

- Căn cứ Quyết định số 888/QĐ-BGTVT ngày 16/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc côngnhận lại các công ty nhà nước thực hiện nhiệm vụ công ích, trực thuộc Cục Hànghải Việt Nam;

Bộ Tài chính hướng dẫnlập, giao kế hoạch và quản lý tài chính trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ côngích hoa tiêu hàng hải như sau:

I - QUY ĐỊNH CHUNG

1. Thông tư này áp dụng cho các công ty nhà nước do Bộtrưởng Bộ Giao thông vận tải quyết định thành lập, có chức năng cung ứng dịchvụ công ích hoa tiêu hàng hải.

2. Dịch vụ công ích hoa tiêu hàng hải là dịch vụ dẫn tàubiển ra, vào cảng biển, hoạt động trong một vùng hoa tiêu hàng hải bắt buộc củaViệt Nam.

3. Công ty nhà nước cung ứng dịch vụ công ích hoa tiêu hànghải (sau đây gọi tắt là Công ty Hoa tiêu) được Nhà nước giao vốn, tài sản vànhân lực cần thiết để thực hiện nhiệm vụ cung cấp dịch vụ dẫn tàu biển ra, vàocảng biển theo các định mức kinh tế - kỹ thuật do Bộ trưởng Bộ Giao thông vậntải quy định.

Ngoài việc thực hiện nhiệm vụ công ích, Công ty Hoa tiêu cóquyền tận dụng vốn, tài sản và các nguồn lực Nhà nước giao để tổ chức hoạt độngkinh doanh theo quy định của pháp luật nhưng không làm ảnh hưởng đến nhiệm vụcông ích được Nhà nước giao.

4. Nguồn kinh phí thanh toán dịch vụ công ích hoa tiêu hànghải:

Phí hoa tiêu hàng hải là khoản thu phí của nhà nước được quyđịnh trong danh mục phí ban hành kèm theo Pháp lệnh phí, lệ phí và được giaocho Công ty Hoa tiêu thu. Nguồn thu phí hoa tiêu hàng hải hàng năm thu được tạiCông ty Hoa tiêu nào được dùng để thanh toán khối lượng dịch vụ công ích hoatiêu hàng hải do Công ty Hoa tiêu đó cung cấp.

Các Công ty Hoa tiêu không phải nộp thuế giá trị gia tăngđối với khoản thu phí hoa tiêu hàng hải.

II - LẬP VÀ GIAO KẾ HOẠCH CUNGỨNG DỊCH VỤ

CÔNG ÍCH HOA TIÊU HÀNG HẢI

1. Lập kế hoạch:

1.1. Hàng năm, căn cứ vào dự báo tăng trưởng về sản lượngtàu ra, vào các khu vực cảng biển Việt Nam, khả năng cung ứng dịch vụ hoa tiêu,các Công ty Hoa tiêu lập kế hoạch về cung ứng dịch vụ công ích hoa tiêu hànghải và kế hoạch tài chính gửi Cục Hàng hải Việt Nam. Cục Hàng hải Việt Nam cótrách nhiệm thẩm tra, xem xét và tổng hợp trình Bộ Giao thông vận tải trướcngày 20 tháng 7 hàng năm để tổng hợp kế hoạch ngân sách năm sau của Bộ Giaothông vận tải và gửi Bộ Tài chính theo quy định.

1.2 Cơ sở xây dựng kế hoạch:

a) Khối lượng cung ứng dịch vụ công ích;

b) Quy trình, định mức kinh tế kỹ thuật dịch vụ công ích hoatiêu hàng hải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành.

2. Giao kế hoạch:

Căn cứ vào đề nghị của Cục Hàng hải Việt Nam, Bộ Giao thôngvận tải giao kế hoạch cung ứng dịch vụ công ích và kế hoạch tài chính về hoạtđộng cung ứng dịch vụ công ích hoa tiêu hàng hải cho các Công ty Hoa tiêu saukhi có ý kiến thoả thuận bằng văn bản của Bộ Tài chính. Việc giao kế hoạch chocác công ty phải hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm trước.

3. Nội dung giao kếhoạch:

Nội dung kế hoạch bao gồm 02 phần:

3.1. Kế hoạch cung ứng dịch vụ công ích:

a) Tên dịch vụ công ích;

b) Sản lượng dịch vụ công ích;

c) Chất lượng dịch vụ công ích.

3.2. Kế hoạch tài chính:

a) Doanh thu cung ứng dịch vụ công ích: Doanh thu thu phíhoa tiêu hàng hải trong năm;

b) Chi phí hoạt động công ích;

c) Chênh lệch thu - chi về cung ứng dịch vụ công ích:

- Nộp Ngân sách nhà nước;

- Trích lập các quỹ.

III- QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÁC CÔNGTY HOA TIÊU HÀNG HẢI

1. Công ty Hoa tiêu được thiết kế để thường xuyên ổn địnhthực hiện nhiệm vụ chủ yếu là cung ứng dịch vụ công ích hoa tiêu hàng hải; đượcNhà nước đầu tư bổ sung vốn tối thiểu để thực hiện nhiệm vụ công ích do Nhànước giao theo quy định của pháp luật. Các Công ty Hoa tiêu phải tập trung vốnvà nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ cung ứng dịch vụ công ích hoa tiêu hàng hải.

Khi cần thiết, Bộ Giao thông vận tải được quyền điều độngvốn, tài sản giữa các công ty thực hiện nhiệm vụ công ích theo hình thức ghităng, giảm vốn. Việc điều động không làm ảnh hưởng đến việc cung ứng dịch vụcông ích của các Công ty Hoa tiêu bị điều động.

2. Việc nhượng bán, thanh lý những tài sản trực tiếp phục vụnhiệm vụ công ích phải được sự đồng ý của Bộ Giao thông vận tải. Việc đầu tưvốn ra ngoài công ty, các Công ty Hoa tiêu phải trình Bộ Giao thông vận tảiquyết định.

3. Quản lý doanh thu, chi phí của hoạt động cung ứng dịch vụcông ích hoa tiêu hàng hải:

3.1. Doanh thu cung ứng dịch vụ công ích hoa tiêu hàng hải:là doanh thu thu được từ phí hoa tiêu hàng hải hàng năm và các khoản thu khácphát sinh từ hoạt động cung ứng dịch vụ công ích hoa tiêu hàng hải.

3.2. Chi phí của hoạt động cung ứng dịch vụ công ích hoatiêu hàng hải: Là các chi phí hoạt động kinh doanh được quy định tại Nghị địnhsố 199/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý tàichính của công ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệpkhác.

Các Công ty Hoa tiêu thực hiện quản lý doanh thu, chi phítheo quy định hiện hành. Riêng chi phí đào tạo hoa tiêu được thực hiện theo chiphí thực tế. Bộ Giao thông vận tải quy định hình thức và định mức đào tạo hoatiêu.

4. Chênh lệch thu, chi về cung ứng dịch vụ công ích hoa tiêuđược phân phối như sau:

4.1. Trích 5% vào Quỹ dự phòng tài chính; khi số dư quỹ bằng25% vốn điều lệ thì không trích nữa.

4.2. Trích lập Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành công ty theoquy định của pháp luật hiện hành.

4.3. Trích 25% vào Quỹ đầu tư phát triển; khi số dư quỹ bằng30% vốn điều lệ thì không trích nữa.

4.4. Trích 2 quỹ khen thưởng, phúc lợi bằng 2 tháng lươngthực hiện.

4.5. Chênh lệch còn lại nộp ngân sách nhà nước.

5. Các quy định về quản lý vốn, tài sản và các quy định tàichính khác của Công ty Hoa tiêu thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành.

IV- TỔ CHỨC KIỂM TRA, QUYẾTTOÁN CUNG ỨNG
DỊCH VỤ CÔNG ÍCH HOA TIÊU HÀNG HẢI

1. Hàng quý, năm, Công ty Hoa tiêu lập báo cáo quyết toántài chính gửi Cục Hàng hải Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính theođúng thời gian quy định hiện hành.

Hàng năm, các Công ty Hoa tiêu hàng hải phải thuê kiểm toánđộc lập để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm theo quy định. Công ty Hoatiêu hàng hải chịu sự thanh tra, kiểm tra, giám sát của các cơ quan tài chínhđối với công tác quản lý tài chính theo quy định của pháp luật.

2. Bộ Giao thông vận tải chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính,Cục Hàng hải Việt Nam kiểm tra quyết toán dịch vụ công ích hoa tiêu hàng hảigiao cho các Công ty Hoa tiêu.

V- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ngoài những quy định nêu tại Thông tư này, các Công tyHoa tiêu còn phải thực hiện các quy định khác của pháp luật đối với công ty nhànước.

2. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngàyđăng Công báo. Các quy định trước đây trái với Thông tư này đều bãi bỏ.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị cácCông ty Hoa tiêu và các đơn vị có liên quan tổng hợp báo cáo Bộ Tài chínhnghiên cứu sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Trần Xuân Hà