BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 92/2010/TT-BTC

Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2010

THÔNG TƯ

HƯỚNGDẪN THỦ TỤC GIA HẠN NỘP THUẾ VÀ HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI THIẾT BỊ,MÁY MÓC, PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI CHUYÊN DÙNG NẰM TRONG DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ VÀ VẬTTƯ XÂY DỰNG THUỘC LOẠI TRONG NƯỚC CHƯA SẢN XUẤT ĐƯỢC CẦN NHẬP KHẨU ĐỂ TẠO TÀISẢN CỐ ĐỊNH CỦA DOANH NGHIỆP.

Căn cứ Luật Thuế giá trị giatăng (GTGT) số 13/2008/QH12 ngày 03 tháng 06 năm 2008;
Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006;
Căn cứ Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy địnhchi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế GTGT;
Căn cứ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy địnhchi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế;
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy địnhchức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 2691/VPCP-KTTH ngày 26 tháng 4 năm 2010 của Văn phòng Chính phủ về gia hạn nộp thuế và hoàn thuếGTGT đối với tài sản cố định nhập khẩu để đầu tư sản xuất kinh doanh, Bộ Tàichính hướng dẫn thủ tục gia hạn nộp thuế và hoàn thuế GTGT đối với thiết bị,máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng nằm trong dây chuyền công nghệ và vậttư xây dựng thuộc loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để tạo tàisản cố định của doanh nghiệp như sau:

Điều 1. Phạm vi áp dụng

1. Cơ sở kinh doanh thành lậpmới từ dự án đầu tư đang trong giai đoạn đầu tư nhưng chưa đi vào hoạt động, cơsở kinh doanh đang hoạt động có dự án đầu tư (xây dựng dây chuyền sản xuất mới,mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng caonăng lực sản xuất) thực hiện nhập khẩu thiết bị, máy móc, phương tiện vận tảichuyên dùng nằm trong dây chuyền công nghệ và vật tư xây dựng thuộc loại trongnước chưa sản xuất được để tạo tài sản cố định thì được lựa chọn áp dụng giahạn nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu và hoàn thuế GTGT theo hướng dẫn tại Thông tưnày nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

- Cơ sở kinh doanh đăng ký nộpthuế theo phương pháp khấu trừ, đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanhhoặc giấy chứng nhận đầu tư, giấy phép đầu tư (giấy phép hành nghề); có con dấutheo đúng quy định của pháp luật, lưu giữ sổ sách, chứng từ kế toán theo quyđịnh của pháp luật về kế toán; có tài khoản tiền gửi tại ngân hàng theo mã sốthuế của cơ sở kinh doanh;

- Có tổng giá trị thiết bị, máymóc, phương tiện vận tải chuyên dùng nằm trong dây chuyền công nghệ và vật tưxây dựng thuộc loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để tạo tài sảncố định từ 200 tỷ đồng trở lên.

- Dự án đầu tư sản xuất, kinhdoanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT hoặc dự án đầu tư vừa sản xuất, kinhdoanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT, vừa sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịchvụ không chịu thuế GTGT.

2. Các loại hàng hoá nhập khẩuthuộc loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu nêu tại khoản 1 Điều nàyđược xác định căn cứ vào Danh mục thiết bị, máy móc, phụ tùng thay thế, phươngtiện vận tải chuyên dùng trong nước đã sản xuất được, Danh mục vật tư xây dựngtrong nước đã sản xuất được do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành.

Trường hợp cơ sở sản xuất, kinhdoanh nhập khẩu dây chuyền thiết bị, máy móc đồng bộ, phương tiện vận tảichuyên dùng nằm trong dây chuyền công nghệ, vật tư xây dựng thuộc loại trongnước chưa sản xuất được nhưng trong dây chuyền đồng bộ đó có cả loại thiết bị,máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng nằm trong dây chuyền công nghệ, vật tưxây dựng thuộc loại trong nước đã sản xuất được thì cơ sở kinh doanh được lựachọn gia hạn nộp thuế và hoàn thuế theo hướng dẫn tại Thông tư này cho toàn bộthiết bị, máy móc, phương tiện vận tải, vật tư xây dựng đồng bộ theo dây chuyền.

3. Các loại hàng hoá nhập khẩuthuộc loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu nêu tại khoản 1 và khoản2 Điều này không bao gồm: thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùngnằm trong dây chuyền công nghệ, vật tư xây dựng dùng để làm tài sản cố địnhphục vụ sản xuất vũ khí, khí tài phục vụ quốc phòng, an ninh; vật tư xây dựngnhà làm trụ sở văn phòng và các thiết bị chuyên dùng phục vụ hoạt động tín dụngcủa các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp kinh doanh tái bảo hiểm, bảo hiểm nhânthọ, kinh doanh chứng khoán, các bệnh viện, trường học; tàu bay dân dụng, duthuyền không sử dụng cho mục đích kinh doanh vận chuyển hàng hoá, hành khách,kinh doanh du lịch, khách sạn.

Điều 2. Gia hạn nộp thuế GTGTkhâu nhập khẩu

1. Cơ sở kinh doanh quy định tạiĐiều 1 Thông tư này được gia hạn nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu đối với thiết bị,máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng nằm trong dây chuyền công nghệ và vậttư xây dựng thuộc loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để tạo tàisản cố định trong thời gian là 60 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế theoquy định. Việc gia hạn nộp thuế áp dụng kể từ lô hàng hóa nhập khẩu đầu tiên vềcảng mà giá trị chưa đến 200 tỷ đồng. Hàng hóa được thông quan ngay khi cơ quanhải quan hoàn thành việc kiểm tra thực tế. Việc gia hạn nộp thuế và thông quanhàng hóa không phụ thuộc vào tình trạng nợ các loại thuế khâu nhập khẩu vàkhông cần bảo lãnh của tổ chức tín dụng.

2. Hồ sơ gia hạn nộp thuế:

- Văn bản đề nghị gia hạn nộpthuế GTGT (01 bản chính), trong đó nêu rõ: (1) lý do gia hạn đối với số thuếGTGT hàng nhập khẩu của thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng nằmtrong dây chuyền công nghệ và vật tư xây dựng thuộc loại trong nước chưa sảnxuất được cần nhập khẩu để tạo tài sản cố định; (2) cam kết kê khai chính xác;(3) cam kết và kế hoạch nộp số tiền thuế đề nghị gia hạn.

Trường hợp hàng hoá được nhậptheo nhiều lô hàng, đối với lô hàng đầu tiên phải gửi kèm Danh mục hàng hoánhập khẩu đề nghị gia hạn theo mẫu số 13 Phụ lục VI ban hành kèm Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20 tháng 4 năm 2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tụchải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quảnlý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu (nộp 02 bản chính Danh mục kèmtheo 02 phiếu theo dõi trừ lùi theo mẫu 16 Phụ lục VI ban hành kèm theo Thôngtư số 79/2009/TT-BTC )

Trường hợp số tiền thuế đề nghịgia hạn thuộc nhiều tờ khai hải quan hàng hoá nhập khẩu khác nhau thì trong vănbản đề nghị gia hạn cần liệt kê các tờ khai hải quan đó.

- Hồ sơ khai thuế của số tiềnthuế xin gia hạn (01 bản sao);

- Hợp đồng mua hàng hóa nhậpkhẩu được đề nghị gia hạn nộp thuế GTGT, trường hợp có nhiều hợp đồng thì nộptất cả các hợp đồng (01 bản sao);

- Văn bản phê duyệt dự án hoặcphương án đầu tư: Đối với trường hợp được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấpgiấy chứng nhận đầu tư là giấy chứng nhận đầu tư; đối với trường hợp không cógiấy chứng nhận đầu tư là văn bản phê duyệt của Hội đồng quản trị, hoặc của Đạihội cổ đông, hoặc của Giám đốc phù hợp với thẩm quyền ghi trong điều lệ của cơsở kinh doanh kèm văn bản đăng ký đầu tư và giấy biên nhận của cơ quan tiếpnhận hồ sơ dự án đầu tư (mỗi tài liệu 01 bản sao);

Trường hợp thiết bị, máy móc,phương tiện vận tải chuyên dùng nằm trong dây chuyền công nghệ và vật tư xâydựng thuộc loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để tạo tài sản cốđịnh vừa thuộc diện được gia hạn, vừa thuộc diện được miễn thuế nhập khẩu theoquy định của pháp luật về đầu tư thì hồ sơ, thủ tục đề nghị gia hạn nộp thuếGTGT thực hiện cùng hồ sơ, thủ tục miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại Điều102 Thông tư số 79/2009/TT-BTC Những loại giấy tờ được yêu cầu đối với cả hồsơ gia hạn nộp thuế và hồ sơ miễn thuế thì chỉ nộp đúng số lượng theo hồ sơmiễn thuế.

3. Trình tự gia hạn nộp thuế:

3.1. Tiếp nhận hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ gia hạn đượcnộp trực tiếp tại cơ quan hải quan, công chức hải quan tiếp nhận và đóng dấutiếp nhận hồ sơ, ghi thời gian nhận hồ sơ, ghi nhận số lượng tài liệu trong hồsơ.

- Trường hợp hồ sơ gia hạn đượcgửi qua đường bưu chính, công chức hải quan đóng dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghivào sổ văn thư của cơ quan hải quan.

- Trường hợp hồ sơ gia hạn đượcnộp thông qua giao dịch điện tử, việc tiếp nhận, kiểm tra, chấp nhận hồ sơ giahạn do cơ quan hải quan thực hiện thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử.

3.2. Xử lý hồ sơ:

Trường hợp người nộp thuế đã gửihồ sơ gia hạn nhưng chưa đầy đủ theo quy định, trong thời hạn 1 (một) ngày làmviệc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan hải quan phải thông báo bằng văn bảncho người nộp thuế hoàn chỉnh hồ sơ.

Người nộp thuế phải hoàn chỉnhhồ sơ trong thời hạn 3 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo bổsung hồ sơ của cơ quan hải quan; nếu người nộp thuế không hoàn chỉnh hồ sơ theoyêu cầu của cơ quan hải quan thì không được gia hạn nộp thuế.

Trường hợp hồ sơ gia hạn đầy đủ,chính xác, đúng đối tượng theo quy định, cơ quan hải quan phải thông báo bằngvăn bản về việc đồng ý gia hạn cho người nộp thuế biết trong thời hạn 3 (ba)ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Điều 3. Thủ tục và trình tựhoàn thuế GTGT

1. Hồ sơ hoàn thuế:

a) Văn bản đề nghị hoàn thuếtheo mẫu số 05/ĐNHT ban hành kèm theo Thông tư số 128/2008/TT-BTC ngày 24 tháng12 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thu và quản lý thu ngân sách nhà nướcqua Kho bạc Nhà nước, trong đó ghi lý do là theo hướng dẫn tại Thông tư này(ghi rõ số Thông tư), trong hồ sơ chưa có chứng từ nộp thuế GTGT ở khâu nhậpkhẩu.

b) Bảng kê khai tổng hợp số thuếGTGT hàng nhập khẩu phát sinh của các tờ khai hải quan hàng hoá nhập khẩu đãđóng dấu xác nhận của cơ quan hải quan theo mẫu số 01-1/HTBT ban hành kèm theoThông tư 60/2007/TT-BTC ngày 14 tháng 6 năm 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thihành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số85/2007/NĐ-CP trong đó:

- Chỉ tiêu “Số thuế đầu vào đượckhấu trừ” và chỉ tiêu “Số thuế đầu vào lớn hơn số thuế đầu ra đề nghị được hoànlại” ghi số thuế GTGT phát sinh;

- Chỉ tiêu “Số thuế phát sinhđầu ra” không ghi và gạch chéo;

- Chỉ tiêu “Số thuế đã nộp” ghi“nợ chứng từ nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu”.

c) Bảng kê các tờ khai hải quanhàng hoá nhập khẩu đã đóng dấu xác nhận của cơ quan hải quan theo mẫu 01-2/GTGTban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC trong đó ghi rõ gửi kèm văn bảnđề nghị hoàn thuế theo mẫu số 05/ĐNHT và:

- Chỉ tiêu “Ký hiệu hoá đơn”thay bằng “Ký hiệu tờ khai” hải quan;

- Chỉ tiêu “Số hoá đơn” thaybằng “Số tờ khai” hải quan;

- Chỉ tiêu “Ngày, tháng, nămphát hành” thay bằng “Ngày đăng ký tờ khai” hải quan;

- Cột ghi chú ghi rõ là “nợchứng từ nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu”.

Cơ sở kinh doanh chịu tráchnhiệm trước pháp luật về tính hợp lệ, hợp pháp và chính xác của hồ sơ, chứngtừ, hoá đơn và các tài liệu khác có liên quan đến đề nghị hoàn thuế gửi cơ quanthuế.

2. Trình tự hoàn thuế:

2.1. Nộp và tiếp nhận hồ sơ hoànthuế:

Cơ sở kinh doanh lập và gửi hồsơ hoàn thuế đến cơ quan thuế, trong hồ sơ chưa có chứng từ nộp thuế GTGT khâunhập khẩu.

Trường hợp hồ sơ hoàn thuế đượcnộp trực tiếp tại cơ quan thuế, công chức thuế tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhậnhồ sơ, ghi thời gian nhận hồ sơ, ghi nhận số lượng tài liệu trong hồ sơ.

Trường hợp hồ sơ hoàn thuế đượcgửi qua đường bưu chính, công chức thuế đóng dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi vàosổ văn thư của cơ quan thuế.

Trường hợp hồ sơ hoàn thuế đượcnộp thông qua giao dịch điện tử, việc tiếp nhận, kiểm tra, chấp nhận hồ sơ hoànthuế do cơ quan thuế thực hiện thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử.

2.2. Xử lý hoàn thuế:

- Trường hợp người nộp thuế đãgửi hồ sơ hoàn thuế nhưng chưa đầy đủ theo quy định, trong thời hạn 2 (hai)ngày làm việc, kể từ thời điểm tiếp nhận hồ sơ, cơ quan thuế phải thông báobằng văn bản cho người nộp thuế hoàn chỉnh hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ hoàn thuế đầyđủ, chính xác, đúng đối tượng theo quy định, cơ quan thuế có trách nhiệm xemxét, kiểm tra hồ sơ đề nghị hoàn thuế của cơ sở kinh doanh theo đúng quy trìnhhoàn thuế GTGT.

Trong thời gian tối đa 15 (mườilăm) ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan thuế thông báo cho cơ sở kinh doanhbiết kết quả kiểm tra xác định hồ sơ hoàn thuế đã đủ điều kiện hoàn (kể cảtrường hợp hồ sơ thuộc diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau) và yêu cầu doanhnghiệp nộp chứng từ nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu để cơ quan thuế ra quyết địnhhoàn thuế.

- Trong vòng 3 (ba) ngày làmviệc kể từ khi nhận được chứng từ nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu, cơ quan thuế cótrách nhiệm kiểm tra đối chiếu chứng từ nộp thuế với số liệu đã kê khai tronghồ sơ hoàn thuế của cơ sở kinh doanh và ra quyết định hoàn thuế. Trường hợp sốthuế GTGT đã nộp ghi trên chứng từ nộp thuế thấp hơn số thuế đề nghị hoàn banđầu thì số thuế được hoàn là số thuế đã nộp ghi trên chứng từ nộp thuế; trườnghợp số thuế GTGT đã nộp ghi trên chứng từ nộp thuế cao hơn số thuế đề nghị hoànban đầu thì số thuế được hoàn là số thuế đề nghị hoàn ban đầu.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thihành kể từ ngày ký và thay thế cho Thông tư số 205/2009/TT-BTC ngày 23 tháng 10năm 2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng đối vớithiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng, vật tư xây dựng, nguyênliệu, vật tư, bán thành phẩm nằm trong dây chuyền công nghệ thuộc loại trongnước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để tạo tài sản cố định của doanh nghiệp.Các trường hợp hoàn thuế theo quy định tại Thông tư 205/2009/TT-BTC đã nộp hồsơ trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành mà chưa được hoàn thuế thì đượchoàn thuế theo quy định tại Thông tư này.

Trường hợp cơ sở kinh doanhthuộc đối tượng quy định tại Điều 1 Thông tư này có tờ khai hải quan hàng hoánhập khẩu đăng ký trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành nhưng chưa đếnthời hạn nộp thuế theo quy định tại Điều 42 Luật quản lý thuế, chưa nộp thuếthì được gia hạn nộp thuế và hoàn thuế theo hướng dẫn tại Thông tư này.

2. Các trường hợp hoàn thuế GTGTkhác không được hướng dẫn tại Thông tư này thì thực hiện theo quy định của phápluật hiện hành.

Trong quá trình thực hiện, nếuphát sinh vướng mắc, đề nghị các đơn vị, cơ sở kinh doanh phản ánh về Bộ Tàichính để nghiên cứu, xử lý./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư TW Đảng;
- Thủ tướng Chính phủ, các Phó TTCP;
- VP Quốc hội;
- VP Chủ tịch nước;
- VP Chính phủ;
- Toà án nhân dân TC;
- Viện Kiểm sát nhân dân TC;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Văn phòng BCĐTW về phòng chống tham nhũng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Cơ quan TW của các đoàn thể;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương;
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;
- Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Sở TC, KBNN các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương;
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Công báo;
- Website Chính phủ;Website Bộ Tài chính;
- Các đơn vị thuộc Bộ;
- Lưu: VT, Vụ CST (PGTGT&TTĐB)
.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn