BỘ TÀI CHÍNH

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 93/2007/TT-BTC NGÀY 02 THÁNG 08 NĂM 2007

HƯỚNG DẪN MỘT SỐ CƠ CHẾ, CHÍNHSÁCH ƯU ĐÃI VỀ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI ĐẢO PHÚ QUÝ, TỈNH BÌNH THUẬN

 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Luật, Pháp lệnh về thuế, phí, lệphí;

Căn cứ Quyết định số 312/QĐ-TTg ngày14/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt độngcủa đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận;

Sau khi có ý kiếnthống nhất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 4324/BKH-KTĐP &LT ngày21/6/2007), Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Thuận (công văn số 2879/UBND-TH , ngày27/6/2007), Bộ Tài chính hướng dẫn một số cơ chế, chính sách ưu đãi về tàichính đối với đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận như sau:

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Phạm vi áp dụng:

Cơ chế, chính sách ưu đãi về tài chínhđối với đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận quy định tại Thông tư này được áp dụngtrên địa bàn đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận bao gồm các xã: Tam Thanh, Ngũ Phụng,Long Hải của huyện đảo Phú Quý theo quy định tại Điều 1, Quyết định số 14/2002/QĐ-TTg ngày 15/01/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án“Khu kinh tế đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận”.

2. Đối tượng áp dụng:

Đối tượng áp dụng Thông tưnày là nhà đầu tư thuộc các thành phần kinh tế hoạt động theo quy định của LuậtĐầu tư, Luật Doanh nghiệp, Luật Hợp tác xã; hộ kinh doanh cá thể; cá nhân hànhnghề độc lập; các tổ chức và cá nhân hoạt động kinh doanh theo quy định củapháp luật tại Việt Nam.

3. Nguyên tắc ưu đãi đầu tư:

Chế độ tài chính quy định tại Thông tưnày chỉ áp dụng đối với các hoạt động kinh doanh được tiến hành trên địa bànđảo Phú Quý. Trường hợp các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh cả trênđịa bàn đảo Phú Quý và trong nội địa Việt Nam thì phải hạch toán riêng các hoạtđộng kinh doanh trên địa bàn đảo Phú Quý làm căn cứ xác định chế độ tài chính được áp dụng.

Các doanhnghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và bên nước ngoài tham gia hợp đồng hợp táckinh doanh đã được cấp giấy phép đầu tư; cơ sở kinh doanh trong nước đã đượccấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư tại đảo Phú Quý trước ngày Quyết định312/QĐ-TTg ngày 14/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế tổchức và hoạt động của đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận (sau đây gọi tắt là Quyếtđịnh 312/QĐ-TTg ) có hiệu lực mà chưa hưởng đủ ưu đãi thì được hưởng cácchính sách ưu đãi theo quy định tại Thông tư này cho thời gian ưu đãi còn lại,trường hợp dự án có mức ưu đãi cao hơn mức ưu đãi quy định tại Thông tư này thìtiếp tục thực hiện ưu đãi đã quy định trước đây cho thời gian còn lại của dựán.
Các dự ánđầu tư vào đảo Phú Quý được hưởng ưu đãi tối đa dành cho các dự án đầu tư ở địabàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luậtvề đầu tư, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế giá trị gia tăng và cácưu đãi theo điều ước quốc tế, các hiệp định thương mại song phương và đa phươngmà Việt Nam ký kết hoặc tham gia.

Trường hợp các văn bản quyphạm pháp luật có quy định các mức ưu đãi khác nhau về cùng một vấn đề thì đượcáp dụng mức ưu đãi quy định tại văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn.

Trường hợp các văn bản quyphạm pháp luật quy định về cùng một vấn đề do cùng một cơ quan ban hành mà cóquy định khác nhau thì áp dụng quy định của văn bản được ban hành sau.

II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ

1. Chính sách thuế đối với đảo Phú Quý:

1.1. Thuế thu nhập doanh nghiệp:

 a. Các dự án đầu tư của các tổ chức, cá nhântrong nước và nước ngoài để hình thành cơ sở sản xuất kinh doanh mới trong đảoPhú Quý được hưởng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 10% trong 15 năm,kể từ khi dự án đầu tư bắt đầu hoạt động kinh doanh; được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 04 năm, kể từ khi có thunhập chịu thuế và được giảm 50% số thuế phải nộp cho 09 năm kế tiếp.

b. Các dự án đầu tư của các tổ chức, cánhân trong nước và nước ngoài vào đảo Phú Quý thuộc các lĩnh vực công nghệ cao đáp ứng quy định tại khoản 2, Điều 5Nghị định số 99/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2003 của Chính phủ về việc banhành Quy chế khu công nghệ cao; Các dự án đầu tư của các tổ chức, cá nhân trongnước và nước ngoài vào đảo Phú Quý có quy mô lớn, có ý nghĩa quan trọng đối vớiphát triển kinh tế xã hội của đảo Phú Quý và tác động lớn đến khu vực ảnh hưởngcủa đảo Phú Quý thì được hưởng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 10% trongsuốt thời gian thực hiện dự án sau khi được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận.

Các dự án đầu tư của các tổchức, cá nhân trong nước và nước ngoài vào đảo Phú Quý mà có quy mô lớn và có ý nghĩa quan trọng đốivới phát triển kinh tế xã hội của đảo Phú Quý và tác động lớn đến khu vực ảnhhưởng của đảo Phú Quý bao gồm:

- Các dự án đầu tư xây dựngcơ sở sản xuất và cung cấp điện, năng lượng tái tạo;

- Các dự án vận tải từ đấtliền ra đảo Phú Quý và ngược lại;

- Các dự án về tạo nguồn vàcung cấp nước ngọt phục vụ sinh hoạt và sản xuất trên đảo Phú Quý;

- Các dự án về bảo vệ môitrường.

c. Cơ sở sản xuất kinh doanhđầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mởrộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao nănglực sản xuất thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành về thuế thu nhập doanh nghiệp.

d.Thu nhập chịu thuế đối với hoạt động chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyềnthuê đất phải nộp thuế thu nhập thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hànhvề thuế thu nhập doanh nghiệp.

đ. Để thực hiện các ưu đãi về thuế thunhập doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân có dự án đầu tư tại đảo Phú Quý phảinộp bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đối với doanh nghiệp trongnước), Giấy phép đầu tư (đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) cho cơquan thuế nơi doanh nghiệp kê khai nộp thuế. Việc ưu đãi về thuế thu nhập doanhnghiệp chỉ áp dụng đối với cơ sở sản xuất kinh doanh thực hiện đầy đủ chế độ kếtoán, hoá đơn, chứng từ đã đăng ký và nộp thuế theo kê khai.

e. Trong quá trình hoạt động, sau khiquyết toán với cơ quan thuế mà bị lỗ, doanh nghiệp được chuyển khoản lỗ sangnhững năm sau để trừ vào thu nhập chịu thuế theo quy định của pháp luật hiệnhành.

f. Doanh nghiệp có trách nhiệm thôngbáo cho cơ quan thuế nơi doanh nghiệp đăng, kê khai, nộp thuế về thời gian thựchiện miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp nêu tại khoản này.

1.2. Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu:

Hàng hoá nhập khẩu để tạo tài sản cốđịnh được miễn thuế nhập khẩu gồm máy móc, thiết bị, linh kiện, nguyên vật liệumà trong nước chưa sản xuất được dùng để chế tạo thiết bị, máy móc trong dâychuyền sản xuất và các tài sản cố định khác phục vụ sản xuất kinh doanh và cungcấp dịch vụ trên địa bàn đảo Phú Quý để đầu tư mới, mở rộng quy mô dự án đầu tưvà thay thế đổi mới công nghệ. Ngoài ra, hàng hoá nhập khẩu là nguyên liệu,nhiên liệu, vật tư để phục vụ sản xuất, vận hành công trình của dự án BOT cũngđược miễn thuế nhập khẩu.

Thủ tục, hồ sơ miễn thuế, kê khai vàquyết toán thuế nhập khẩu đối với trường hợp này được thực hiện theo Thông tưsố 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thi hành thuếxuất khẩu, thuế nhập khẩu, quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhậpkhẩu.

1.3. Thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng:

Hàng hoá, dịch vụ được sản xuất, tiêuthụ tại đảo Phú Quý hoặc được trao đổi, lưu thông giữa đảo Phú Quý với các khuvực khác và nước ngoài thực hiện quy định của pháp luật hiện hành về thuế tiêuthụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng, các loại thuế khác, phí và lệ phí.

1.4. Tiền thuê đất, thuê mặt nước, thuê mặt biển và sử dụng đất:

a. Về tiền thuê đất, thuê mặtnước, thuê mặt biển:

Các dự án đầu tư trên địa bàn đảo PhúQuý được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước, thuê mặt biển theo quy định củaNghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất,thuê mặt nước và các quy định khác của pháp luật về đất đai.

b. Về tiền sử dụng đất, mặt nước,mặt biển:

Các dự án đầu tư trên địa bàn đảo PhúQuý trong trường hợp được giao đất phải trả tiền sử dụng đất theo quy định thìđược miễn tiền sử dụng đất, mặt nước, mặt biển.

1.5. Giá, phí, lệ phí và các loạithuế khác:

- Áp dụng chính sách một giá đối vớihàng hoá và dịch vụ cho các tổ chức và cá nhân, không phân biệt trong nước vànước ngoài có hoạt động sản xuất, kinh doanh tại đảo Phú Quý.

- Giá thuê đất, giá cho thuê đất đối với đất đã xây dựng kết cấu hạ tầngkỹ thuật, tiền sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật, công trình dịchvụ và tiện ích công cộng trong đảo Phú Quý do các doanh nghiệp kinh doanh cơ sởhạ tầng xác định sau khi đã thoả thuận với Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Thuận.

- Giá, phí và lệ phí, các loại thuếkhác áp dụng tại đảo Phú Quý thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Chế độ tín dụngưu đãi:

Các chươngtrình, dự án trên đảo Phú Quý thuộc đối tượng được vay vốn tín dụng nhà nước theo quy định củapháp luật hiện hành được ưu tiên bố trí vốn vay để thực hiện.

3. Chế độ ưu đãi phát triển cơsở hạ tầng

3.1. Hỗ trợ đầu tư từ ngân sáchnhà nước để xây dựng cơ sở hạ tầng:

Nhà nước ưu tiên dành vốn đầu tư từngân sách nhà nước (NSNN) và các nguồn khác để đầu tư xây dựng các công trìnhkết cấu hạ tầng ở 3 xã Tam Thanh, Ngũ Phụng, Long Hải và thực hiện chính sáchhỗ trợ theo Quyết định 257/2003/QĐ-TTg ngày 03/12/2003 của Thủ tướng Chính phủvề việc hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu các xã đặc biệt khó khănvùng bãi ngang ven biển và hải đảo.

- Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận làchủ đầu tư trực tiếp quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thuộc ngânsách cấp tỉnh và các dự án sử dụng vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trungương cho ngân sách tỉnh Bình Thuận. Việc đầu tư xây dựng bằng vốn NSNN thựchiện theo quy định về quản lý đầu tư xây dựng hiện hành của Nhà nước.

- Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Thuận cótrách nhiệm lập các dự án đầu tư trình duyệt theo quy định hiện hành về quản lýđầu tư xây dựng cơ bản và sắp xếp thứ tự ưu tiên đầu tư xây dựng các công trìnhvà hạng mục công trình để khi công trình hoàn thành đưa vào sử dụng có hiệu quảtheo nguyên tắc ngân sách địa phương ưu tiên bố trí cho một số dự án phát triểnkinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh tại đảo Phú Quý.

- Trong sốcác dự án sử dụng ngân sách trung ương, nếu Thủ tướng Chính phủ quyết định chocác Bộ, các cơ quan trung ương là chủ đầu tư thì do Bộ, các cơ quan trung ươngthực tiếp quản lý; Các dự án đầu tư quyđịnh tại điểm b, Khoản 2, Điều 1, Quyết định 312/QĐ-TTg do ngân sách tỉnh BìnhThuận bố trí vốn và quản lý, chỉ đạo triển khai thực hiện đầu tư:

Hàng năm,trước ngày 25 tháng 7 năm trước, căn cứ tổng mức vốn đầu tư, kế hoạch về phânkỳ đầu tư các dự án trên địa bàn đảo Phú Quý được cấp có thẩm quyền phê duyệt,căn cứ vào tiến độ thực hiện các dự án, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tưphối hợp với các cơ quan liên quan của tỉnh tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân tỉnhtrình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định bố trí vốn thực hiện dự án trong năm kếhoạch. Trường hợp nhu cầu đầu tư các dự án địa phương quản lý vượt quá khả năngcân đối ngân sách địa phương, Uỷ ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Tài chính, Bộ Kếhoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo Chính phủ trình Quốc hội quyết định bổ sung cómục tiêu hỗ trợ tỉnh thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

- Đối với cácdự án được đầu tư thông qua các Bộ, cơ quan trung ương theo quy định tại điểma, khoản 2, Điều 1, Quyết định số 312/QĐ-TTg ngày 14/3/2007 của Thủ tướng Chínhphủ:

Hàng năm,trên cơ sở tổng mức vốn đầu tư của dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệtcho các dự án này, các Bộ, cơ quan trung ương có dự án liên quan lập dự toánnhu cầu vốn đầu tư gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trước ngày 25 tháng7 năm trước để tổng hợp báo cáo Chính phủ trình Quốc hội quyết định theo quyđịnh của Luật Ngân sách nhà nước đối với các dự án đầu tư từ nguồn vốn đầu tưtập trung của ngân sách nhà nước. Đối với dự án quan trọng then chốt, để đẩynhanh tiến độ đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Tài chính lựa chọndự án, tổng hợp trình cơ quan nhà nướccó thẩm quyền quyết định hỗ trợ đầu tư từ nguồn trái phiếu Chính phủ.

3.2. Chế độ dùng quỹ đất để tạo vốn phát triển hạ tầng:

Uỷ ban nhândân tỉnh Bình Thuận được sử dụng các khoản thu từ đất (bao gồm các khoản thutheo quy định của pháp luật về đất đai như tiền thu về sử dụng đất, tiền thuêđất) để xây dựng cơ sở hạ tầng và tạo vốn để giải phóng mặt bằng cho đầu tưphát triển, ưu tiên cho đảo Phú Quý. Riêng tiền sử dụng đất, tiền thuê đối vớiquỹ đất trong quy hoạch đảo Phú Quý chỉ được sử dụng để đầu tư xây dựng cơ sởhạ tầng cho đảo Phú Quý.

Việc giao đất, cho thuê đất để tạo vốncho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng của đảoPhú Quý được thực hiện thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dựán có sử dụng đất theo Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chínhphủ về thi hành Luật đất đai, Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/1/2006 củaChính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hànhLuật Đất đai và Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 về việc chuyển doanhnghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần, Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg ngày 31/8/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế đấu giá quyềnsử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất và các quyđịnh khác có liên quan của pháp luật hiện hành (trừmột số trường hợp không thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định củapháp luật như trường hợp đất đưa ra đấu giá mà không có người tham gia, đất đưara đấu giá ít nhất là hai lần nhưng không thành, đất chỉ có một nhà đầu tư lậpdự án đề nghị được giao đất, cho thuê đất phù hợp với quy hoạch).

Căn cứ quyhoạch sử dụng đất của địa phương, khả năng thu tiền sử dụng đất từ đấu giá vànhu cầu về chi đền bù, hỗ trợ cho người có đất bị thu hồi và nhu cầu chi đầu tưcác công trình kết cấu hạ tầng thuộc đối tượng đầu tư từ ngân sách nhà nướctheo quy định của pháp luật, Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Thuận chỉ đạo cơ quantài chính tổng hợp các nhiệm vụ thu, chi này vào dự toán ngân sách hàng nămtrình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định.

Căn cứ dựtoán ngân sách năm được Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định, Uỷ ban nhân dân tỉnhBình Thuận giao cơ quan tài chính phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chứcthực hiện thu, chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất và quyết toán vào ngân sáchnhà nước theo chế độ quy định.

Trường hợp tổchức, cá nhân ứng trước kinh phí để thực hiện đền bù, hỗ trợ người có đất bịthu hồi để đầu tư các công trình cơ sở hạ tầng thuộc đối tượng đầu tư của ngânsách nhà nước, sau đó mới thực hiện đấu giá thu tiền sử dụng đất thì khoản thusử dụng đất để hoàn trả cho các tổ chức, cá nhân đã ứng trước phải thực hiệnhạch toán thu, chi đầy đủ vào ngân sách nhà nước theo quy định hiện hành.

3.3. Đầu tư cơ sở hạ tầng từ các nguồn vốnkhác:

Các công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật- xã hội, công trình dịch vụ tiện ích công cộng cần thiết của đảo Phú Quý vàcác trợ giúp kỹ thuật khác, nếu thuộc lĩnh vực đầu tư có khả năng thu hồi vốn,được huy động vốn đầu tư theo các hình thức BOT, BTO, BT hoặc được phát hành trái phiếu công trình trongnước theo quy định của pháp luật hiện hành. Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Thuận xemxét hình thức đầu tư phù hợp đối với từng dự án cụ thể trình Hội đồng nhân dântỉnh Bình Thuận quyết định lựa chọn hình thức đầu tư.

III. TỔ CHỨCTHỰC HIỆN

1. Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Thuận cótrách nhiệm:

- Phối hợp chặt chẽ với BộQuốc phòng và Bộ Công an để thực hiện tốt các dự án có liên quan đến chiến lượcphòng thủ nhằm phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh quốc gia.

- Chỉ đạo các ban, ngành có liên quantrên địa bàn đảo Phú Quý thực hiện các quy định tại Thông tư này.

2. Cục thuế tỉnh Bình Thuận có tráchnhiệm hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện điểm f, khoản 1.1, Mục II, Thông tư nàyvà các nội dung khác về thuế.

3. Thông tư này có hiệu lực thi hànhsau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Mọi vướng mắc trong quá trình thực hiệnđề nghị phản ánh về Bộ Tài chính để nghiên cứu, hướng dẫn bổ sung./.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Trần Văn Tá