THÔNG TƯ

LIÊN BỘSỐ 11/TTLB NGÀY 19 THÁNG 9 NĂM 1997 CỦA LIÊN BỘ Y TẾ - TÀI CHÍNH - LAO ĐỘNG -THƯƠNG BINH VÀ Xà HỘI - BAN VẬT GIÁ CHÍNH PHỦ SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỂM CỦA THÔNG TƯLIÊN BỘ SỐ 14/TTLB NGÀY 30 THÁNG 9 NĂM1995 CỦA LIÊN BỘ Y TẾ - TÀI CHÍNH - LAOĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ Xà HỘI - BAN VẬT GIÁ CHÍNH PHỦ

Căn cứ Nghị định số 95/CP ngày 27-8-1994 của Chính phủ về việc thu một phần viện phí và theo ý kiếnchỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 62-TB ngày 9-6-1997 của Vănphòng Chính phủ. Để phù hợp với tình hình hiện nay và khả năng chi trả thực tếcủa quỹ bảo hiểm y tế, liên Bộ Y tế - Tài chính - Lao động - Thương binh và Xãhội - Ban Vật giá Chính phủ sửa đổi một số điểm của Thông tư Liên bộ số 14/TTLB ngày 30-9-1995 hướng dẫn thực hiện thu một phần viện phí như sau:

1. Đoạn 3, khoản 2, mục B, phần IV - Hình thức thu một phầnviện phí được sửa đổi như sau:

Để giảm bớt khó khăn cho người bị bệnh nặng phải điều trịvới chi phí thực tế cao và để đảm bảo khả năng chi trả của quỹ Bảo hiểm Ytế(BHYT), tổng số tiền của 2 khoản thu: Tiền ngày giường bệnh và tiền chi phíthực tế sử dụng trực tiếp cho người bệnh không được vượt quá tổng số tiền tínhtheo giá quy định tại Phần B2: "Bảng giá tối đa cho một ngày điều trị nộitrú" (lấy giá theo từng loại ngày điều trị trong bảng giá này nhân vớingày điều trị nội trú của người bệnh). Trường hợp người bệnh (kể cả người cóthẻ bảo hiểm y tế) điều trị theo yêu cầu riêng thì phải tự thanh toán đầy đủchi phí thực tế cho bệnh viện.

2. Mục d, phần IV - Hình thức thu một phần viện phí được sửađổi như sau:

Người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế được cơ quan bảo hiểm y tếthanh toán với bệnh viện chi phí khám chữa bệnh theo giá một phần viện phí quyđịnh tại Điểm 1 Thông tư này cho các dịch vụ y tế, trừ những bệnh và trường hợpquy định tại Điều 16, Điều 17 Điều lệ bảo hiểm y tế.

Đối với một số thuốc và một số dịch vụ y tế kỹ thuật cao quyđịnh tại phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này, người bệnh có thẻ bảo hiểm ytế được cơ quan bảo hiểm y tế thanh toán với bệnh viện một phần chi phí theogiá một phần viện phí, số còn lại người bệnh tự thanh toán với bệnh viện. Quyđịnh này chưa áp dụng đối với người được bảo hiểm y tế thuộc diện hưu trí, mấtsức và người có công với Cách mạng.

3. Điều khoản thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, những quyđịnh trước đây trái với quy định trong Thông tư này đều huỷ bỏ.