THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNHSỐ 75 TC/TCT NGÀY 20 THÁNG 10 NĂM 1995 VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN MIỄN THUẾ NHẬP KHẨUĐỐI VỚI PHƯƠNG TIỆN, THIẾT BỊ NHẬP KHẨU CỦA NHÀ THẦU PHỤ ĐỂ THỰC HIỆN CÁC DỊCHVỤ DẦU KHÍ CHO XÍ NGHIỆP LIÊN DOANH VIETSOVPETRO THEO HỢP ĐỒNG ĐƯỢC KÝ KẾT

Căn cứ Điều 28, 29Luật dầu khí đã được Quốc hội khoá IX thông qua ngày 6-7-1993;

Thực hiện ý kiến chỉđạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 4912/DK ngày 5-9-1995 về việc miễnthuế nhập khẩu đối với thiết bị của nhà thầu dịch vụ cho xí nghiệp liên doanhVIETSOVPETRO. Sau khi có ý kiến tham gia của các Bộ Thương mại, Tổng cục Hải quanvà Tổng công ty dầu khí Việt Nam, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện như sau:

1. Đối tượng xét miễn thuế:

Các phương tiện và thiết bị dầu khí của nhà thầu phụ để thựchiện các dịch vụ dầu khí cho xí nghiệp liên doanh VIETSOVPETRO được xét miễnthuế nhập khẩu theo quy định tại Điều 28, Điều 29 Luật dầu khí.

Các phương tiện, thiết bị trên chỉ được tạm thời miễn thuếnhập khẩu trong thời gian làm dịch vụ cho xí nghiệp liên doanh VIETSOVPETROtheo đúng hợp đồng đã ký, hết thời gian đã ghi trong hợp đồng phải tái xuất rakhỏi lãnh thổ Việt Nam, nếu nhượng bán cho các đơn vị khác hoặc chuyển sang cáccông trình khác tại Việt Nam phải truy nộp thuế nhập khẩu.

2. Thủ tục hồ sơ xét miễn thuế:

Các nhà thầu phụ làm dịch vụ dầu khí cho xí nghiệp liêndoanh VIETSOVPETRO theo hợp đồng ký kết được miễn thuế nhập khẩu các phươngtiện và thiết bị phục vụ cho hoạt động dịch vụ dầu khí đều phải nộp cho cơ quanHải quan hồ sơ gồm các giấy tờ cần thiết sau đây: - Công văn đề nghị miễn thuếnhập khẩu phương tiện, thiết bị của xí nghiệp liên doanh VIETSOVPETRO.

- Hợp đồng ký giữa nhà thầu phụ làm dịch vụ dầu khí với xínghiệp liên doanh VIETSOVPETRO, trong đó có kèm theo danh mục phương tiện,thiết bị nhập khẩu.

- Danh mục phương tiện thiết bị xuất nhập khẩu được BộThương mại xét duyệt cấp giấy phép xuất nhập khẩu.

- Giấy phép xuất, nhập khẩu chuyến (nếu có);

- Bảng kê chi tiết (packing list) của từng chuyến hàng.

- Tờ khai xuất, nhập khẩu do cơ quan Hải quan cấp trong đóghi rõ kết quả kiểm hoá là hàng thực tế xuất nhập khẩu.

- Hợp đồng xuất, nhập khẩu uỷ thác (nếu là hàng xuất, nhậpkhẩu uỷ thác).

Căn cứ vào các hồ sơ trên, cục Hải quan tỉnh, thành phố xemxét và xác nhận bằng văn bản miễn thuế nhập khẩu cụ thể và mở sổ theo dõi sốhàng đã xuất nhập khẩu để trừ lùi dần số hàng đã xuất nhập khẩu so với danh mụcphương tiện, thiết bị dầu khí xuất nhập khẩu đã được Bộ Thương mại phê duyệttrên cơ sở danh mục phương tiện, thiết bị dầu khí ghi trong hợp đồng ký giữanhà thầu làm dịch vụ dầu khí với Xí nghiệp liên doanh VIETSOVPETRO.

Để bảo đảm việc xét miễn thuế cho các phương tiện, thiết bịxuất nhập khẩu được chính xác, bảo đảm quyết toán khi thanh lý hợp đồng thuậnlợi; các nhà thầu phụ để thực hiện các dịch vụ dầu khí phải chọn đăng ký thủtục xét miễn thuế xuất nhập khẩu các hàng hoá của mình tại một Cục Hải quantỉnh, thành phố thuận lợi nhất. Nếu nhập hàng hoá qua nhiều cửa khẩu thì làmthủ tục chuyển tiếp hàng hoá về Cục Hải quan nơi đăng ký thủ tục theo đúng chếđộ quy định để làm thủ tục Hải quan và theo dõi quản lý.

3. Về chế độ quyết toán:

- 07 (bẩy) ngày sau khi kết thúc Hợp đồng, nhà thầu phụ làmdịch vụ dầu khí và Xí nghiệp liên doanh VIETSOVPETRO có trách nhiệm quyết toánsố hàng thiết bị đã được miễn thuế xuất nhập khẩu với Cục Hải quan tỉnh, thànhphố nơi tiếp nhận hồ sơ. Đồng thời, Tổng công ty Dầu khí Việt Nam có tráchnhiệm tổng hợp và báo cáo đầy đủ kịp thời bằng văn bản cho Tổng cục Hải quanbiết số hàng hoá thiết bị của nhà thầu phụ làm dịch vụ dầu khí được chuyển giaocho đơn vị nào của Việt nam sở hữu.

- Các phương tiện, thiết bị dầu khí đã được tạm thời miễnthuế nhập khẩu, khi kết thúc Hợp đồng không tái xuất khỏi lãnh thổ Việt Nam mànhượng bán cho các đơn vị khác hoặc chuyển sang các công trình khác tại ViệtNam đều phải truy nộp đủ thuế nhập khẩu. Nhà thầu phụ làm dịch vụ dầu khí và Xínghiệp liên doanh VIETSOVPETRO có trách nhiệm làm thủ tục truy nộp thuế với cơquan Hải quan tỉnh, thành phố nơi đã tiếp nhận hồ sơ, tính thuế theo chế độhiện hành.

Trường hợp nhà thầu phụ làm dịch vụ dầu khí (hoặc Xí nghiệpliên doanh VIETSOVPETRO) tự ý nhượng bán phương tiện thiết bị đã được tạm thờimiễn thuế nhập khẩu mà không khai báo với Bộ Thương mại và cơ quan Hải quantỉnh, thành phố nơi đã làm thủ tục miễn thuế cho số hàng hoá đó, nếu bị pháthiện thì sẽ bị truy nộp đủ thuế nhập khẩu và phạt theo quy định của Pháp luậthiện hành.

4. Tổ chức thực hiện và hiệu lực thi hành:

Đề nghị Tổng cục Hải quan trong phạm vi quyền hạn và tráchnhiệm của mình hướng dẫn tổ chức việc thực hiện thống nhất trong toàn quốc,tăng cường công tác quản lý, giám sát vừa thuận lợi cho đơn vị vừa chống thấtthu Ngân sách Nhà nước.

Thông tư này có hiệu lực thihành kể từ ngày ký.