Luat Minh Khue

Thông tư số 03/2017/TT-BXD hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng

Ngày 16 tháng 3 năm 2017, Bộ xây dựng ban hành Thông tư số 03/2017/TT-BXD hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng:

Dịch vụ nổi bật