Thu hồi; chi trả lại (RETIREMENT) là sự thu hồi hoặc thanh toán lại giấy nợ vào ngày đáo hạn hoặc trước hạn.

The redemption or repayment of an obligation on or before its maturity date.

Tìm hiểu về kế hoạch Colombo về Hợp tác Phát triển Kinh tế ở Nam Á và Đông Nam Á ?

Kế hoạch Colombo về Hợp tác Phát triển Kinh tế ở Nam Á và Đông Nam Á (Colombo Plan for Co-operative Economic Development in South and South-East Asia) là Tổ chức liên chính phủ thành lập năm 1950 sau cuộc hội nghị bộ trưởng ngoại giao của khối thịnh vượng chung tại Côlômbô, Xrilanka. Mục tiêu của kế hoạch này là thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và sự hợp tác trong khu vực Nam Á và Đông Nam Á. Nó hỗ trợ cho các dự án phát triển bằng cách cung cấp trợ giúp kỹ thuật và trợ giúp về vốn dưới hình thức viện trợ cho không và cho vay trực tiếp hoặc cung cấp hàng hoá (ví dụ lương thực, phân bón, phương tiện giao thông vận tải). Từ khi kế hoạch được thực hiện, các nước trong khu vực đã nhận được trên 50 tỷ đô la viện trợ từ các nước úc, Canada, Án Độ, Niuzilan, Anh và Mỹ.