Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

a. Trình tự thực hiện:

- Tổ chức được công nhận khả năng kiểm định phương tiện đo (Tổ chức kiểm định) cần nộp hồ sơ tới Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

- Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tiếp nhận hồ sơ xem xét, thẩm định theo quy định:

+ Nếu hồ sơ chưa đúng quy định, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có văn bản yêu cầu bổ sung hồ sơ.

+ Nếu hồ sơ đúng quy định, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ra quyết định chứng nhận chuẩn đo lường.

b. Cách thức thực hiện:

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng  hoặc qua đường bưu điện.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

* Trường hợp chứng nhận lần đầu, hồ sơ bao gồm:

- Đề nghị chứng nhận chuẩn đo lường để kiểm định phương tiện đo.

- Hồ sơ về chuẩn đo lường để kiểm định theo mẫu quy định, trong đó kèm theo:

+ Ảnh của chuẩn đo lường.

+ Thuyết minh kỹ thuật (hoặc hướng dẫn sử dụng) của chuẩn đo lường.

+ Bản sao Quyết định quy định về việc sử dung, duy trì và bảo quản chuẩn đo lường do Tổ chức kiểm định ban hành.

- Bản sao Giấy chứng nhận kiểm định chuẩn đo lường theo mẫu quy định còn giá trị.

* Trường hợp chứng nhận lại, hồ sơ bao gồm:

Ngoài hồ sơ quy định tại mục chứng nhận lần đầu, phải có thêm:

+ Báo cáo tình hình sử dụng, duy trì, bảo quản chuẩn đo lường để kiểm định.

+ Bản sao các biên bản thanh tra, kiểm tra về đo l­ường (trường hợp có thanh tra).

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

d. Thời hạn giải quyết:

- Trong thời hạn năm (5) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đúng quy định, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thông báo cho tổ chức những nội dung cần bổ sung, hoàn chỉnh.

- Trong thời hạn mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ra Quyết định chứng nhận chuẩn đo lường.

đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chuẩn đo lường của tổ chức kiểm định sử dụng để kiểm định phương tiện đo.             

e. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.  

g. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định chứng nhận chuẩn đo lường để kiểm định phương tiện đo.

h. Lệ phí: không.    

i. Tên mẫu đơn, tờ khai:

- Đề nghị chứng nhận chuẩn đo lường để kiểm định (mẫu kèm theo).

- Hồ sơ chuẩn đo lường để kiểm định (mẫu kèm theo).

- Báo cáo tình hình sử dụng, duy trì, bảo quản chuẩn đo lường để kiểm định (mẫu kèm theo).

- Giấy chứng nhận kiểm định chuẩn đo lường (mẫu kèm theo).

- Giấy chứng nhận kết quả đánh giá mẫu chuẩn (mẫu kèm theo).

k. Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính: không.

l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Quyết định số 28/2007/QĐ-BKHCN ngày 25/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quy định về việc chứng nhận chuẩn đo lường để kiểm định phương tiện đo.

CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ