1. Thủ tục đăng ký tên miền và việc sử dụng tên miền

"Các chủ thể đăng ký tên miền là tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước (gồm tất cả các trường hợp đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam; trường hợp không sinh sống, làm việc tại Việt Nam) muốn đăng ký, sử dụng tên miền Internet quốc gia Việt Nam.

(.VN) cần thực hiện các thủ tục và nộp hồ sơ đăng ký thông qua các http://www.nhadangky.vn.

1. Đăng ký tên miền

a. Quy định chung về đặt tên miền:

Các chủ thể không được sử dụng những nội dung sau đây trong tên miền đăng ký:

•Nội dung đi ngược lại với hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

•Nội dung xâm hại đến an ninh quốc gia hoặc xâm hại đến toàn vẹn lãnh thổ.

•Nội dung xâm hại đến truyền thống và lợi ích đất nước.

•Nội dung xúi giục bạo loạn hoặc gây mâu thuẫn giữa các dân tộc, xâm hại đến sự đoàn kết các dân tộc.

•Nội dung vi phạm chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước, tuyên truyền mê tín dị đoan.

•Nội dung gây tin đồn nhằm xâm hại đến trật tự xã hội hoặc ổn định xã hội.

•Nội dung tuyên truyền, phát tán văn hóa phẩm đồi trụy, khiêu dâm, cờ bạc, bạo lực.

•Nội dung xúc phạm, phỉ báng người khác hoặc xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể khác.

•Những nội dung khác bị pháp luật cấm.

-Tên miền là tên gọi của tổ chức Đảng, cơ quan Nhà nước chỉ dành cho tổ chức Đảng, cơ quan Nhà nước. Tổ chức Đảng, cơ quan Nhà nước có trách nhiệm đăng ký giữ chỗ với Trung tâm Internet Việt Nam để bảo vệ. Tổ chức, cá nhân khác không phải là đối tượng nêu trên không được đăng ký, sử dụng các tên miền này.

b. Hồ sơ đăng ký tên miền

-Hồ sơ đăng ký: Hồ sơ đăng ký tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” theo mẫu do Nhà đăng ký tên miền ”.vn” quy định tại Website của Nhà đăng ký, nhưng bắt buộc phải có các thông tin sau:

1) Đối với tổ chức:

•Thông tin về chủ thể: Tên, địa chỉ, số điện thoại, hộp thư điện tử.

•Thông tin về người quản lý và người quản lý kỹ thuật của tên miền.

•Thông tin về máy chủ DNS chuyển giao của tên miền.

2) Đối với cá nhân:

•Thông tin về chủ thể: Tên, năm sinh, địa chỉ, số giấy chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu, số điện thoại, hộp thư điện tử.

•Thông tin về máy chủ DNS chuyển giao của tên miền.

c. Địa chỉ nhận hồ sơ đăng ký tên miền

Tại các Nhà đăng ký tên miền “.vn”.

d. Thông tin về Nhà đăng ký tên miền “.vn”

Danh sách các Nhà đăng ký tên miền ”.vn” và thông tin địa chỉ liên hệ được công bố tại Website: www.nhadangky.vn

2. Sử dụng và quản lý tên miền

a. Trách nhiệm của chủ thể đăng ký sử dụng tên miền

-Phải hoàn toàn tuân thủ theo đúng các quy định về “Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân đăng ký sử dụng tên miền” tại Thông tư 24/2015/TT-BTTTT quy định về quản lý tài nguyên Internet, cụ thể như sau:

- Chủ thể đăng ký sử dụng tên miền có nghĩa vụ quản lý và theo dõi thông tin về tình trạng hoạt động, thời hạn hiệu lực của tên miền đã đăng ký:

• Các thông tin về tình trạng hoạt động, thời hạn hiệu lực của tên miền được công bố thường xuyên trên Website của VNNIC tại địa chỉ http://www.vnnic.vn.

•Trong mọi trường hợp, tên miền không tiếp tục nộp phí duy trì khi đến hạn đều bị tự động tạm ngừng và thu hồi theo quy định.

b. Sử dụng tên miền đối với các cơ quan Đảng, Nhà nước:

- Các cơ quan Đảng, Nhà nước phải sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” và lưu giữ thông tin trong các máy chủ có địa chỉ IP ở Việt Nam đối với trang thông tin điện tử chính thức của mình.

-Tổ chức Đảng, cơ quan Nhà nước có trách nhiệm đăng ký giữ chỗ với Trung tâm Internet Việt Nam để bảo vệ tên miền là tên gọi của tổ chức mình.

c. Sử dụng tên miền cấp 2 của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp

Ngoài việc sử dụng các tên miền cấp 2 dưới .VN cho nhu cầu mạng nội bộ của mình, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp muốn cấp tên miền cấp 3 dưới tên miền cấp 2 của mình cho mục đích kinh doanh hoặc cho khách hàng sử dụng dịch vụ Internet cần phải tuân thủ các quy định sau:

-Phải đăng ký và đượcTrung tâm Internet Việt Nam lựa chọn là Nhà đăng ký tên miền ”.vn” .

-Phải đăng ký với Trung tâm Internet Việt Nam tên miền cấp 2 nào sẽ dùng để cấp các tên miền cấp 3 cho mục đích kinh doanh hoặc cho khách hàng sử dụng dịch vụ Internet.

-Tuân thủ các quy định hướng dẫn quy trình nghiệp vụ quản lý tên miền .vn do Trung tâm Internet Việt Nam ban hành.

-Thực hiện nghiêm túc việc thu phí, lệ phí đăng ký, duy trì hàng năm các tên miền cấp 3 này theo quy định của Bộ Tài chính, nộp đầy đủ các khoản khí, lệ phí này về Trung tâm Internet Việt Nam và được hưởng hoa hồng theo quy định cụ thể trong Hợp đồng phát triển tên miền.

d. Thay đổi thông tin tên miền

- Trong quá trình sử dụng, khi có nhu cầu thay đổi thông tin về máy chủ DNS chuyển giao của tên miền, chủ thể phải đăng ký các thay đổi đó với Nhà đăng ký tên miền “.vn” đang quản lý tên miền của mình và thực hiện quy trình thay đổi thông tin tên miền theo hướng dẫn của Nhà đăng ký trước khi tên miền được khai báo kích hoạt thay đổi.

- Khi thay đổi tên gọi của các cơ quan, tổ chức hoặc các thông tin dùng để liên hệ như địa chỉ liên hệ, điện thoại, fax, hộp thư điện tử, giấy chứng minh nhân dân thì cơ quan, tổ chức, cá nhân phải thông báo ngay cho Nhà đăng ký tên miền “.vn” đang quản lý tên miền của mình biết để đảm bảo thông tin chính xác cho việc thực hiện thủ tục duy trì tên miền. Khi nhận được các thông tin thay đổi, Nhà đăng ký tên miền ”.vn” có trách nhiệm cập nhật các thông tin thay đổi đó vào cơ sở dữ liệu khách hàng của minh và cập nhật các thông tin thay đổi đó về VNNIC.

e. Chuyển đổi Nhà đăng ký quản lý tên miền

- Chủ thể đăng ký tên miền có quyền lựa chọn việc đăng ký, duy trì tên miền qua các Nhà đăng ký tên miền ”.vn”. Trong trường hợp cần thiết, chủ thể đăng ký tên miền có thể lựa chọn chuyển đổi sang nhà đăng ký tên miền “.vn” mới.

-Khi chủ thể đăng ký tên miền có yêu cầu chuyển đổi, ngoại trừ việc chủ thể đăng ký tên miền vi phạm các điều kiện thoả thuận đã thống nhất cam kết với Nhà đăng ký cũ tại thời điểm đăng ký tên miền dẫn đến hai bên phải giải quyết dứt điểm trước khi đồng ý chuyển đổi; Nhà đăng ký tên miền cũ không được gây khó khăn cho chủ thể đăng ký tên miền và không được thu bất kỳ một khoản lệ phí nào trái với quy định của nhà nước cho việc chuyển đổi này.

-Để thực hiện việc chuyển đổi Nhà đăng ký quản lý tên miền, chủ thể đăng ký cần phải hoàn tất các thủ tục sau:

•Phải đã lựa chọn được một Nhà đăng ký tên miền ”.vn” mới để thực hiện việc duy trì tên miền trong thời gian tiếp theo.

•Nộp về Nhà đăng ký tên miền ”.vn” mới hồ sơ chuyển đổi nhà đăng ký tên miền theo quy định của Nhà đăng ký tên miền “.vn” mới. Đảm bảo hồ sơ chuyển đổi nhà đăng ký tên miền có xác nhận đồng thuận chuyển đổi của Nhà đăng ký tên miền “.vn” cũ hoặc văn bản đồng thuận cho chuyển đổi của Nhà đăng ký tên miền “.vn” cũ.

•Sau khi chủ thể tên miền đã hoàn tất các thủ tục cần thiết, Nhà đăng ký tên miền “.vn” mới gửi yêu cầu chuyển đổi về Trung tâm Internet Việt Nam để thực hiện chuyển đổi nhà đăng ký quản lý tên miền. Phí duy trì tên miền đã nộp sẽ được kế thừa.

-Tên miền sẽ không được chuyển đổi Nhà đăng ký trong các trường hợp sau:

•Tên miền đang có tranh chấp, vi phạm và đang trong quá trình giải quyết tranh chấp hoặc xử lý vi phạm.

•Tên miền hết thời hạn sử dụng, đang trong giai đoạn gia hạn nộp phí (tối đa không quá 30 ngày liên tục kể từ khi tên miền hết thời hạn sử dụng).

CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ biên tập

>> Xem thêm:  Dịch vụ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu độc quyền tại Việt Nam

3. Quản lý tên miền theo quy định của pháp luật

I. Về vấn đề đăng ký tên miền

1. Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện quản lý tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” và tên miền quốc tế mà tổ chức quốc tế phân bổ cho tổ chức, cá nhân tại Việt Nam
2. Mọi tổ chức, cá nhân đều có quyền đăng ký tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” và tên miền quốc tế.
3. Việc đăng ký tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” thực hiện thông qua nhà đăng ký tên miền “.vn”.
4. Việc đăng ký tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” thực hiện theo các nguyên tắc sau đây:
a) Bình đẳng, không phân biệt đối xử;
b) Đăng ký trước được quyền sử dụng trước, trừ các tên miền được dành cho đấu giá theo quy định của pháp luật;
c) Tuân thủ các quy định về bảo vệ tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” theo Điều 68 Luật công nghệ thông tin;
d) Tuân thủ quy định về đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền theo quy định của Luật Viễn thông.
5. Tên miền do tổ chức, cá nhân đăng ký phải bảo đảm không có cụm từ xâm phạm đến lợi ích quốc gia hoặc không phù hợp với đạo đức xã hội, thuần phong, mỹ tục của dân tộc; phải thể hiện tính nghiêm túc để tránh sự hiểu nhầm hoặc xuyên tạc do tính đa âm, đa nghĩa hoặc khi không dùng dấu trong tiếng Việt.
6. Tên miền là tên gọi của tổ chức Đảng, cơ quan Nhà nước chỉ dành cho tổ chức Đảng, cơ quan Nhà nước; tổ chức, cá nhân khác không được đăng ký, sử dụng các tên miền này.
7. Bộ Thông tin và Truyền thông quy định cụ thể điều kiện, quy trình, thủ tục đăng ký, thu hồi tên miền quốc gia Việt Nam “.vn”.
II. Quy định về hệ thống máy chủ tên miền quốc gia Việt Nam “.vn”
1. Hệ thống máy chủ tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” là hệ thống kỹ thuật nhằm bảo đảm hoạt động cho tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” trên Internet. Bộ Thông tin và Truyền thông (Trung tâm Internet Việt Nam) thiết lập, quản lý và vận hành hệ thống máy chủ tên miền quốc gia Việt Nam “.vn”.
III. Quy định về nhà đăng ký tên miền “.vn”
a) Là doanh nghiệp thành lập theo pháp luật Việt Nam hoặc tổ chức ở nước ngoài ký hợp đồng với nhà đăng ký tên miền chính thức (Accredited Registrar) của Tổ chức quản lý tên miền quốc tế (ICANN);
d) Ký hợp đồng với Trung tâm Internet Việt Nam để trở thành nhà đăng ký tên miền “.vn”.
3. Nhà đăng ký tên miền “.vn” có quyền và nghĩa vụ sau đây:
a) Tổ chức thực hiện việc đăng ký, duy trì tên miền theo quy định của pháp luật;
b) Lưu trữ đầy đủ, chính xác thông tin về tổ chức, cá nhân đăng ký tên miền theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông;
d) Được hướng dẫn, cung cấp thông tin về việc đăng ký tên miền và chịu sự thanh tra, kiểm tra của Bộ Thông tin và Truyền thông;
e) Tạm ngừng hoạt động, thu hồi tên miền theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;
h) Xây dựng và công bố công khai các biểu mẫu, quy trình, thủ tục đăng ký tên miền theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông;
i) Báo cáo, cung cấp thông tin và phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định.
IV. Quy định về nhà đăng ký tên miền quốc tế tại Việt Nam
a) Là doanh nghiệp thành lập theo pháp luật Việt Nam;
3. Nhà đăng ký tên miền quốc tế tại Việt Nam có quyền và nghĩa vụ sau đây:
a) Quản lý thông tin về tổ chức, cá nhân ở Việt Nam đăng ký tên miền quốc tế tại đơn vị mình bao gồm tên tổ chức, địa chỉ trụ sở chính, số điện thoại, số fax, địa chỉ thư điện tử đối với tổ chức; họ và tên, ngày, tháng, năm sinh, số chứng minh nhân dân, nơi cấp, ngày cấp, địa chỉ thường trú, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử đối với cá nhân;
b) Hướng dẫn tổ chức, cá nhân đăng ký tên miền quốc tế thông báo việc sử dụng tên miền quốc tế theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông;
c) Báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông theo quy định;

d) Cung cấp thông tin và phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để giải quyết, xử lý vụ việc liên quan tới tên miền quốc tế mà mình quản lý.

Mọi vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại, gọi ngay số: 1900.6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác! Trân trọng./.

>> Xem thêm:  Dịch vụ tư vấn thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp

4. Cách giải quyết tranh chấp tên miền trùng tên thương hiệu

Việc tranh chấp tên miền trùng tên thương hiệu đang bùng phát nhưng chưa có sự thống nhất trong cách nhìn nhận, giải quyết. Dưới đây là bài viết đăng trên báo Pháp luật TP.HCM ngày 6-5-2010.

Mới đây, một tập đoàn của Singapore với thương hiệu X. nổi tiếng về các sản phẩm nội thất bếp, bản lề… đã bị một đối tác cũ ra giá đòi 20.000 euro mới trả lại tên miền trùng thương hiệu X. Tập đoàn này không đồng ý và đã khởi kiện ra TAND TP.HCM.


Kiện vì trùng nhãn hiệu

Vụ tranh chấp tên miền ebay.com.vn giữa Công ty eBay Inc. (Mỹ) chuyên kinh doanh dịch vụ đấu giá qua mạng và thương mại điện tử, hiện là chủ nhãn hiệu hàng hóa “EBAY”, được đăng ký bảo hộ tại VN với Công ty TNHH Mộc Mỹ TP.HCM - chủ thể đăng ký, sử dụng tên miềnebay.com.vn đến nay vẫn chưa đến hồi kết.

eBay đã đăng ký trên 2.500 tên miền có chứa cụm từ “eBay” trên khắp thế giới, trong đó có bảy tên miền đăng ký tại VN. Nhưng trong số đó không có tên miền ebay.com.vn.

Tương tự, các vụ khiếu nại việc cấp phát tên miền cấp hai “.vn” với các nhãn hiệu hàng hóa thương hiệu nổi tiếng như Heineken, Visa, Trung Nguyên, Tiger Beer, Ford... cũng đã xảy ra.

Luật sư tư vấn bảo hộ nhãn hiệu độc quyền tại Việt Nam 1900.6162

Đăng ký trước là được!

Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông đã khuyến cáo rằng tên miền cấp hai dưới dạng .vn và cấp ba dưới dạng .com.vn là hay có tranh chấp nhất. Do vậy các doanh nghiệp, công ty nên đăng ký hai loại tên miền này để bảo vệ thương hiệu, sản phẩm và tên doanh nghiệp mình. Tuy nhiên, VNNIC sẽ cấp tên miền cho những ai đăng ký trước.

Cũng theo VNNIC, tên miền là tên được sử dụng để định danh địa chỉ Internet của máy chủ gồm các dãy ký tự cách nhau bằng dấu chấm “.”.Còn thương hiệu - theo định nghĩa của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới WIPO là một dấu hiệu đặc biệt để nhận biết một sản phẩm hàng hóa hay một dịch vụ nào đó… Như vậy, tên miền và thương hiệu là hai khái niệm hoàn toàn độc lập với nhau. Tuy nhiên, đăng ký tên miền trùng thương hiệu thực chất cũng là bảo vệ công việc kinh doanh của mỗi chủ thể.

Không thỏa đáng?

Hiện nay đang nở rộ tình trạng trục lợi bằng tên miền. Có hai xu hướng là “đầu cơ tên miền” hoặc “chiếm dụng tên miền”. Đó là việc đăng ký trước một số tên miền mà dự đoán, kỳ vọng sẽ chuyển nhượng được với giá trị lớn. Hay một số cá nhân, doanh nghiệp lợi dụng sự dễ dàng đăng ký tên miền đi đăng ký trước với chủ đích khống chế một tên miền trùng của thương hiệu nổi tiếng nhằm lợi dụng uy tín thương hiệu đó để cạnh tranh. Hoặc từ đó gây cản trở việc quảng bá thương hiệu, gây áp lực buộc chủ thương hiệu nhận chuyển nhượng lại.

Nhiều chuyên gia pháp lý cho biết Điều 130 Luật Sở hữu trí tuệ không xếp tên miền vào đối tượng sở hữu trí tuệ được bảo hộ. Nhưng luật nghiêm cấm hành vi đăng ký - chiếm giữ - sử dụng tên miền trùng hoặc gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đã được bảo hộ. Hành vi cạnh tranh không lành mạnh còn thể hiện rõ khi chủ sở hữu tên miền nhưng không có quyền lợi nào liên quan đến tên miền đăng ký. Đồng thời, Thông tư số 10/2008/TT-BTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông cũng quy định các hành vi sử dụng tên miền với ý đồ xấu nếu nhằm thực hiện một trong các hành vi như cho thuê, chuyển giao tên miền cho người chủ của nhãn hiệu thương mại dịch vụ.

Vì vậy, việc VNNIC áp dụng nguyên tắc “ai đăng ký trước được cấp trước” và “bình đẳng không phân biệt” khi giải quyết việc cấp phép hoặc giải quyết tranh chấp tên miền là chưa thỏa đáng và dẫn đến hệ lụy như thời gian qua.

Sử dụng trùng là vi phạm pháp luật

Các nhà đăng ký tên miền “.vn” không nên máy móc đợi tên miền là đối tượng sở hữu trí tuệ mới xét đến khía cạnh bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Việc ai đó lấy tên một nhãn hiệu nổi tiếng hoặc nhãn hiệu đã được bảo hộ để đăng ký tên miền đều là hành vi vi phạm pháp luật.

Theo tôi, một nhãn hiệu nổi tiếng hoặc đã được bảo hộ thì trong mọi hoàn cảnh, chủ nhãn hiệu không nên thỏa hiệp với bên đầu cơ mà nên chủ động khuyến báo cho VNNIC về thông tin hàng hóa, nhãn hiệu hàng hóa của mình, đồng thời kịp thời phản đối việc đăng - cấp tên miền có xâm phạm đến nhãn hiệu của mình.

Hiện cơ chế giải quyết tranh chấp tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” quy định tại Thông tư 10 này cũng khá rõ. Chủ nhãn hiệu có quyền khởi kiện ra tòa án hoặc trọng tài để thu hồi tên miền vẫn khả thi.

Thạc sĩ CHÂU HUY QUANG, luật sư hãng luật LCT Lawyers
----------------------------------------------------------------------

Một số vụ tranh chấp tên miền trùng thương hiệu

Toyota Motor và các tên miền Lexus

Tập đoàn sản xuất xe ôtô nổi tiếng của Nhật Bản Toyota đã kiện ông Mark Whitiling, quốc tịch Mỹ vì đã đăng ký hai tên miềnmylexus.com và maillexus.com. Tập đoàn này cho rằng các tên miền này được đặt theo tên của dòng xe Lexus nổi tiếng đã được đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa tại nhiều nước, trong đó có Mỹ. Còn ông Mark thì có ý kiến tên miền mylexus.com được đăng ký với mục đích xây dựng một diễn đàn cho những người yêu thích dòng xe Lexus; tên miền maillexus.com được đăng ký để tạo thư điện tử cho các đối tượng nói trên.

Trung tâm Trọng tài WIPO (Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới) đã quyết định ông Mark phải hoàn trả quyền sở hữu hai tên miền này cho Tập đoàn Toyota.

Tên miền National và Panasonic

Phát hiện nationalpanasonic.com và national-panasonic.com được một chủ thể tại Mỹ đăng ký, Matsushita Electric Industrial đã khiếu kiện lên WIPO. Theo nguyên đơn, hai tên miền trên với các từ “NATIONAL” và “PANASONIC” giống hệt hay gây nhầm lẫn do giống với nhãn hiệu các sản phẩm điện tử, mạng máy tính và nhiều dịch vụ liên quan khác trên khắp thế giới cả ở Mỹ của nguyên đơn. Phía bị đơn phản bác cho rằng những tên miền này không hề giống với nhãn hiệu của nguyên đơn.

Hội đồng trọng tài đã ra phán quyết hai tên miền phải được trao trả lại cho nguyên đơn. Vì nguyên đơn đã đăng ký một lượng lớn nhãn hiệu có hai từ “NATIONAL” và “PANASONIC” tại nhiều nước trên thế giới, trong đó có Mỹ từ năm 1930. Ngoài ra, bị đơn đăng ký hai tên miền này nhằm mục đích bán lại cho nguyên đơn để kiếm lời.

Tranh chấp tên miền visa.com.vn

Đây là vụ tranh chấp giữa VISA Int tại Califonia (Mỹ) và Công ty Thương mại Thông tin (Hi-tech) tại TP.HCM. VISA cho biết tại Việt Nam, nhãn hiệu “visa” được bảo hộ từ năm 1997. Tuy nhiên, VISA lại quên đăng ký tên miền .vn. Thế là Hi-tech đã đăng ký tên miềnvisa.com.vn. Theo VISA, việc đăng ký tên miền visa.com.vn có thành phần visa có thể gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng. Sau nhiều lần hòa giải, cuối năm 2004, Công ty Hi-tech đã trả lại tên miền.

(LUATMINHKHUE.VN: Biên tập)

>> Xem thêm:  Đăng ký nhãn hiệu theo Nghị định thư Madrid, đăng ký nhãn hiệu quốc tế

5. Nghề kinh doanh tên miền

Chỉ cần vào trang tìm kiếm google.com.vn và đánh từ khóa “mua bán tên miền”, hàng chục địa chỉ rao bán tên miền sẽ hiện ra. Hoạt động chuyển nhượng tên miền đang diễn ra rầm rộ và những nhà đầu cơ tên miền đầu tư “1 vốn”, thu về “nghìn lời”.

“1 vốn”... 1.000 lần lãi

Tên miền là 1 tên dễ nhớ, dùng làm địa chỉ trên mạng, thay thế cho 1 dải số khó nhớ (còn gọi là địa chỉ IP). Muốn xây dựng website, đăng ký tên miền là việc làm đầu tiên của khách hàng. Lệ phí đăng ký tên miền cấp 2 và duy trì năm đầu tiên theo quy định của pháp luật là 1.050.000 đồng/tên miền.

Tuy nhiên, các website rao bán tên miền trên mạng có giá cao gấp cả nghìn lần. Website: raobandomain.com đấu giá tên miền 4sex.vn với giá khởi điểm 100.000 USD (tương đương gần 2 tỷ VND), cao gấp gần 1.000 lần so với lệ phí đăng ký. Đây chỉ là giá khởi điểm, để giành quyền sử dụng tên miền này, khách hàng có nhu cầu có thể phải trả khoản tiền lớn hơn nhiều lần.

Website rao bán tên miền này có tất cả các loại tên miền Việt Nam và quốc tế, với giá thấp nhất là 0 USD (thamnhung.info) và cao nhất khoảng 500.000 USD (sumenhvietnam.com, tương đương hơn 8 tỷ VND).

Hoạt động chuyển nhượng tên miền trên mạng diễn ra rầm rộ. raobandomain.com có hàng nghìn địa chỉ tên miền đang chờ đấu giá, trong đó có hơn 100 tên miền .vn. Theo dõi trạng thái tên miền được đăng tải trên website cho thấy, trong ngày 18-2, có hơn 10 tên miền đã có khách đấu giá.

Tương tự như vậy, www.nhanhoa.com rao bán nhiều tên miền trong nước và quốc tế kèm theo lời tư vấn tỉ mỉ. Chủ một văn phòng bất động sản cho biết: “Tối hôm trước tôi tìm kiếm tên miền cho website bất động sản, nhưng còn lưỡng lự thì sáng hôm sau đã có người đăng ký sử dụng mất rồi”. Chính vì tên miền “đắt hàng” như vậy nên các nhà đầu cơ tranh thủ đăng ký rất nhiều, và tiếp thị đến người có nhu cầu sử dụng. Người có nhu cầu thực sự đỡ khoản thủ tục đăng ký với cơ quan chức năng (Trung tâm Internet Việt Nam- VNNIC), chỉ cần thỏa thuận với bên bán nhưng lại phải bỏ ra số tiền lớn gấp nhiều lần chi phí nếu họ tự làm.

Cần quản lý chặt hoạt động chuyển nhượng tên miền

Trên thế giới, hoạt động chuyển nhượng tên miền cũng diễn ra nhưng được quản lý chặt chẽ. Còn ở Việt Nam, ông Trần Minh Tân - Phó Giám đốc VNNIC cho biết: “ Theo các quy định hiện tại, tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” là một phần của tài nguyên thông tin quốc gia. Khi xã hội đòi hỏi thì Nhà nước có thể cho phép chuyển nhượng kèm theo cơ chế về thuế, lệ phí.

Hiện tại Luật Công nghệ thông tin, Pháp lệnh Bưu chính Viễn thông chưa có các quy định cụ thể về việc chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền cũng như các chính sách thuế, lệ phí liên quan nên việc chuyển nhượng tên miền chưa thể được thực hiện một cách tự do. Có nghĩa là nếu chủ thể đăng ký trước không còn nhu cầu sử dụng thì phải có văn bản đề nghị trả lại tên miền để các chủ thể khác có nhu cầu đăng ký”.

Có thể hiểu, trong thời gian chờ đợi văn bản pháp luật được ban hành thì hoạt động mua bán, chuyển nhượng tên miền diễn ra công khai, đấu giá tự do. Theo phản ánh của một số người quản trị mạng, họ theo dõi thấy rất nhiều tên miền tồn tại cả năm trời mà không đưa vào sử dụng và cũng chưa trả lại cho cơ quan quản lý, gây lãng phí tài nguyên và dẫn đến tranh chấp.

Liên quan đến vấn đề này, ông Trần Minh Tân cho biết thêm: " Trong quá trình quản lý, các cơ quan chức năng sẽ không phải xem xét quản lý việc này, ngoại trừ tòa án, trọng tài khi cần lấy thông tin phục vụ việc giải quyết tranh chấp tên miền”!

Thực tế cho thấy, những tên miền đẹp đã được những người đầu cơ đăng ký. Do vậy, khi cá nhân hoặc tổ chức có nhu cầu, họ đành phải mua qua nhà đầu cơ với giá rất đắt.

Anh Xuân Hữu, quản trị 1 website tư vấn luật nhận xét: “Trên thực tế, nhiều người có nhu cầu sử dụng tên miền đúng với hoạt động của mình thờ ơ với việc đăng ký, dẫn đến việc đầu cơ tên miền của một số tổ chức, cá nhân. Mặc dù quy định mới không cấm việc chuyển nhượng tên miền nhưng hoạt động chuyển nhượng là quan hệ dân sự, cần có chế tài điều chỉnh để đảm bảo quyền lợi của người sở hữu tên miền và đảm bảo công tác quản lý tài nguyên quốc gia. Nếu không quản lý tốt hoạt động của các website và tên miền sau đã đăng ký có thể dẫn tới lạm dụng tên miền cung cấp nội dung xấu, làm ảnh hưởng tới thương hiệu của các công ty...”.

Trong khi chờ đợi Luật Viễn thông mới sắp ban hành có quy định cụ thể việc quản lý tài nguyên tên miền và chế tài xử lý, để thoát cảnh “mua lại quá đắt”, tốt nhất, cá nhân tập thể có nhu cầu thiết lập website cung cấp thông tin, nhanh chóng đến VNNIC làm thủ tục đăng ký mà không cần qua trung gian.

(MINH KHUE LAW FIRM: Biên tập)

>> Xem thêm:  Đăng ký nhãn hiệu thông qua thỏa ước Madrid

Các câu hỏi thường gặp

Câu hỏi: Trách nhiệm của chủ thể đăng ký sử dụng tên miền gồm những gì?

Trả lời:

Trách nhiệm của chủ thể đăng ký sử dụng tên miền

-Phải hoàn toàn tuân thủ theo đúng các quy định về “Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân đăng ký sử dụng tên miền” tại Thông tư 24/2015/TT-BTTTT quy định về quản lý tài nguyên Internet, cụ thể như sau:

- Chủ thể đăng ký sử dụng tên miền có nghĩa vụ quản lý và theo dõi thông tin về tình trạng hoạt động, thời hạn hiệu lực của tên miền đã đăng ký:

• Các thông tin về tình trạng hoạt động, thời hạn hiệu lực của tên miền được công bố thường xuyên trên Website của VNNIC tại địa chỉ http://www.vnnic.vn.

•Trong mọi trường hợp, tên miền không tiếp tục nộp phí duy trì khi đến hạn đều bị tự động tạm ngừng và thu hồi theo quy định.

Câu hỏi: Sử dụng tên miền đối với các cơ quan Đảng, Nhà nước?

Trả lời:

 Sử dụng tên miền đối với các cơ quan Đảng, Nhà nước:

- Các cơ quan Đảng, Nhà nước phải sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” và lưu giữ thông tin trong các máy chủ có địa chỉ IP ở Việt Nam đối với trang thông tin điện tử chính thức của mình.

-Tổ chức Đảng, cơ quan Nhà nước có trách nhiệm đăng ký giữ chỗ với Trung tâm Internet Việt Nam để bảo vệ tên miền là tên gọi của tổ chức mình.

Câu hỏi: Sử dụng tên miền cấp 2 của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp?

Trả lời:

Ngoài việc sử dụng các tên miền cấp 2 dưới .VN cho nhu cầu mạng nội bộ của mình, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp muốn cấp tên miền cấp 3 dưới tên miền cấp 2 của mình cho mục đích kinh doanh hoặc cho khách hàng sử dụng dịch vụ Internet cần phải tuân thủ các quy định sau:

-Phải đăng ký và đượcTrung tâm Internet Việt Nam lựa chọn là Nhà đăng ký tên miền ”.vn” .

-Phải đăng ký với Trung tâm Internet Việt Nam tên miền cấp 2 nào sẽ dùng để cấp các tên miền cấp 3 cho mục đích kinh doanh hoặc cho khách hàng sử dụng dịch vụ Internet.

-Tuân thủ các quy định hướng dẫn quy trình nghiệp vụ quản lý tên miền .vn do Trung tâm Internet Việt Nam ban hành.

-Thực hiện nghiêm túc việc thu phí, lệ phí đăng ký, duy trì hàng năm các tên miền cấp 3 này theo quy định của Bộ Tài chính, nộp đầy đủ các khoản khí, lệ phí này về Trung tâm Internet Việt Nam và được hưởng hoa hồng theo quy định cụ thể trong Hợp đồng phát triển tên miền.