Theo Thông tư liên tịch số 14/2008/TTLT-BTC-BTNMT ban hành ngày 31-1-2008 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25-5-2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai thì thủ tục ghi nợ tiền sử dụng đất được thực hiện như sau:

1. Các trường hợp được ghi nợ tiền sử dụng đất

Hộ gia đình, cá nhân chưa đủ khả năng nộp tiền sử dụng đất mà có nguyện vọng ghi nợ thì được ghi nợ tiền sử dụng đất trên GCN quyền sử dụng đất (gọi là GCN) trong các trường hợp sau đây:

- Hộ gia đình, cá nhân được chuyển mục đích sử dụng đất, được cấp GCN mà phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 6, Điều 8 Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất.

- Hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất tái định cư.

Thủ tục ghi nợ tiền sử dụng đất

Luật sư tư vấn luật Đất đai qua điện thoại gọi số:   1900.6162

2. Thủ tục ghi nợ tiền sử dụng đất

Kể từ ngày Nghị định số 84/2007/NĐ-CP có hiệu lực thi hành (ngày 02/7/2007) hộ gia đình, cá nhân chưa đủ khả năng nộp tiền sử dụng đất có đơn đề nghị được ghi nợ tiền sử dụng đất kèm theo hồ sơ xin cấp GCN hoặc hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất hoặc hồ sơ giao đất tái định cư thì được ghi nợ tiền sử dụng đất.

Khi thực hiện cấp GCN hoặc chỉnh lý GCN thì Phòng Tài nguyên và Môi trường phải ghi nội dung "nợ tiền sử dụng đất" (trên trang 4 của GCN); ký, đóng dấu xác nhận nội dung ghi nợ nêu trên; thông báo bằng văn bản cho cơ quan thuế biết các trường hợp ghi nợ tiền sử dụng đất.

>> Xem thêm:  Tư vấn luật hành chính miễn phí qua tổng đài: 1900.6162

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân đã nộp Đơn xin ghi nợ tiền sử dụng đất và hồ sơ (đầy đủ, hợp lệ) xin cấp GCN hoặc xin chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại khoản 4 Điều 5 Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần trước ngày 02/7/2007 mà chưa được cấp GCN thì vẫn tiếp tục được cấp GCN và được ghi nợ tiền sử dụng đất trên GCN theo quy định tại Nghị định số 17/2006/NĐ-CP và hướng dẫn tại Thông tư số 70/2006/TT-BTC ngày 02//8/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính.

Theo Bộ Tư pháp

 

(MKLAW FIRM: Bài viết được đăng tải nhằm mục đích giáo dục, phổ biến, tuyên truyền pháp luật và chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước không nhằm mục đích thương mại. Thông tin nêu trên chỉ có giá trị tham khảo vì vậy Quý khách khi đọc thông tin này cần tham khảo ý kiến luật sư, chuyên gia tư vấn trước khi áp dụng vào thực tế.)

 

>> Xem thêm:  Tư vấn pháp luật giao thông trực tuyến qua tổng đài điện thoại