Công ty cổ phần của e gồm 3 thành viên, e là đại diện pháp luật đứng tên giám đốc nay hai thành viên kia muốn rút ra khỏi công ty , đồng thời có một người anh muốn góp vốn vào công ty vậy cho e hỏi thủ tục, hồ sơ để tiến hành.

Người gửi : Đ.T.T.H

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục hỏi đáp pháp luật doanh nghiệp của công ty luật Minh Khuê,

                                 thủ tục góp vốn vào công ty cổ phần?                                 

Luật sư tư vấn pháp luật doanh nghiệp trực tuyến, gọi: 1900.6162

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi cho chúng tôi. Chúng tôi xin trả lời như sau:

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp năm 2005 

Khoản 1, Điều 77. Công ty cổ phần

1. Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó:

a) Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần;

b) Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là ba và không hạn chế số lượng tối đa;

c) Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp;

d) Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 81 và khoản 5 Điều 84 của Luật này.

Khoản 1 Điều 80 Nghĩa vụ của cổ đông phổ thông

Không được rút vốn đã góp bằng cổ phần phổ thông ra khỏi công ty dưới mọi hình thức, trừ trường hợp được công ty hoặc người khác mua lại cổ phần. Trường hợp có cổ đông rút một phần hoặc toàn bộ vốn cổ phần đã góp trái với quy định tại khoản này thì thành viên Hội đồng quản trị và người đại đại diện theo pháp luật của công ty phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi giá trị cổ phần đã bị rút.

Như vậy, công ty cổ phần của bạn hiện tại có 3 thành viên bằng số lượng cổ đông tối thiểu mà pháp luật quy định (cũng là 3 thành viên trong Hội Đồng quản trị) mà hai thành viên trong công ty bạn muốn rút vốn ra khỏi công ty. Trường hợp này công ty bạn phải tiến hành họp đại hội đồng cổ đông ( Theo Điểm b, Điều 97 Luật Doanh nghiệp năm 2005: số thành viên hội đồng quản trị còn lại ít hơn số thành viên theo qui định của pháp luật). Bên cạnh đó, cổ đông không được rút vốn đã góp ra khỏi công ty dưới mọi hình thức, trừ trường hợp được công ty hoặc người khác mua lại cổ phần.Trường hợp có cổ đông rút một phần hoặc toàn bộ vốn cổ phần đã góp trái với quy định thì thành viên Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật của công ty phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi giá trị cổ phần đã bị rút.

Trong trường hợp hai cổ đông rút vốn trái quy định mà công ty không đủ số lượng thành viên tối thiểu thì theo quy định tại Điểm c khoản Điều 157, Luật Doanh nghiệp năm 2005 Các trường hợp và điều kiện giải thể doanh nghiệp: Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn sáu tháng liên tục;

Như vậy, Trong 6 tháng liên tục từ khi hai thành viên rút khỏi công ty thì công ty bạn phải có thêm người mới góp vốn vào công ty và đảm bảo đủ số lượng tối thiểu là ba thành viên theo quy định của pháp luật hoặc chuyển đổi sang mô hình doanh nghiệp khác nếu không công ty sẽ bị giải thể.

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn. Rất cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty chúng tôi!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê