B? em dã có m?t d?i v? và hai ngu?i con trai, sau khi li hôn v?i v? tru?c, b? m? em d?n v?i nhau, không dám cu?i, không dang ký k?t hôn t? nam 1989. Ð?n nam 2006, m? em du?c bên ?y ban nhân dân xã làm cho m?t gi?y dang ký k?t hôn, và làm l?i s? h? kh?u, bìa d? d?t, t?t c? d?u có ghi tên m? em trong quan h? v?i ch? h? (là cha em) - là v?. Nhung sau dó, cha em không ký vào t? giây dang ký k?t hôn mà xé di. Hi?n t?i s? h? kh?u gia dình và bìa d?t d?u có tên m? em cùng v?i tên cha em. Sau 30 nam chung s?ng, cha em nhi?u l?n ngo?i tình (tính d?n nay dã là l?n th? 4), hay ru?u chè, say x?n, dánh d?p hành h? m? con em. Ông dã không du?i 10 l?n dánh m? em nh?p vi?n, l?n n?m vi?n lâu nh?t là 1 tháng. V?i con cái luôn thu?ng c?ng chân h? c?ng tay. M?i l?n ngo?i tình d?u dua tình nhân v? nhà, l?y ti?n c?a cho nhân tình, và hành h? m? con chúng em. Ð?n nay ông dã xây 2 nhà cho hai nhân tình cu, và cu?i cùng nhân tình b?, còn l?i n? n?n d? m? em gánh tr?. M?i l?n không có ti?n, ông ?y dánh d?p và b?t m? em di vay mu?n, vì không th? vay thêm t? ngân hàng và ngu?i thân, m? em ph?i vào phu?ng d? có ti?n chi tr?, và s? ti?n vay phu?ng m? em là ngu?i d?ng tên vay. Hi?n t?i, t?ng n? mà cha m? em ph?i tr? bao g?m: - N? tín d?ng 350 tri?u d?ng - M? em vay phu?ng d? tr? lãi tín d?ng h?ng tháng, cho cha em di bán b?o hi?m, lo các chi phí khác tính d?n nay còn 187 tri?u. Cách dây 10 tháng, khi m? em ra Hà N?i cham ch? gái em sinh em bé, cha em dã có d?u hi?u ngo?i tình. M? em v? có phát hi?n ch?ng c? nhung không bi?t ngo?i tình v?i ai. Ð?n khi m? em v? h?i tháng 7/2015, ông ?y cu x? t? b?c, thu?ng xuyên dánh d?p vô lý do d?n n?i m? em ng?t x?u, và trong m?t l?n b? du?i dánh hàng xóm dã can ngan và b?t xe cho m? em ra Hà N?i, lúc di m? em ch? mang du?c hai b? qu?n áo, còn không có dép d? di. Sau 2 tháng, ngu?i nhà ? quê có thông báo cha em công khai di l?i v?i m?t giáo viên ti?u h?c góa ch?ng có hai con trai, dang là Ð?ng viên và d?a con út c?a bà này h?c v?i em gái út c?a em. Thông tin ngo?i tình này du?c chính cha em xác nh?n, và con út c?a ngu?i dàn bà này cung dã t?ng xác nh?n v?i em gái em qua tin nh?n. Hi?n t?i cha em yêu c?u m? em li hôn và thanh toán n? n?n, tài s?n. Tuy nhiên ông ?y mu?n m? em ra di tay tr?ng vì vu cho m? em t?i "b? nhà, b? ch?ng ra di" và h?p th?c hóa vi?c ngo?i tình c?a mình. Hi?n t?i ông ta không cho phép m? em v? nhà, và cung tuyên b? s? don phuong li hôn, không cho m? em bu?c chân vào nhà. V?y em mu?n nh? van phòng lu?t su tu v?n giúp em: - N?u cha em don phuong li hôn, m? em c?n nh?ng th? t?c gì d? ch?ng minh mình có quy?n l?i trong kh?i tài s?n chung? Vì hi?n t?i gi?y ÐKKH m? em không có, dã b? cha em xé t? tru?c - Kh?i n? chung c?a c? hai ngu?i s? du?c phân chia nhu th? nào, d?c bi?t là s? n? phu?ng mà m? em dã vay du?i tên m? em. Các ch? phu?ng d?u bi?t hoàn c?nh, và bi?t lý do m?i l?n m? em di vay phu?ng. Em nghi h? d?u s?n sàng d?ng ra d?i ch?ng. - Hi?n t?i dã d?n h?n tr? n? tín d?ng, nhung nhà em không có kh? nang chi tr?, có th? s? b? ngân hàng hóa giá nhà v?i m?c giá th?p (tr? giá th?t ngôi nhà kho?ng t? 800-950 tri?u). V?y trong tru?ng h?p này m? em nên làm gì d? b?o v? quy?n l?i. - Em mu?n xin th? t?c ly hôn ?. Em xin chân thành c?m on.

Câu h?i du?c biên t?p t? chuyên m?c tu v?n pháp lu?t hôn nhân công ty Lu?t Minh Khuê.

Tr? l?i:

 

Chào b?n, C?m on b?n dã tin tu?ng và g?i câu h?i d? ngh? tu v?n lu?t d?n B? ph?n lu?t su tu v?n pháp lu?t c?a Công ty Lu?t Minh Khuê. N?i dung câu h?i c?a b?n dã du?c d?i ngu lu?t su c?a Chúng tôi nghiên c?u và tu v?n c? th? nhu sau:

1. Co s? pháp lý:

- Ngh? quy?t s? 35/2000/QH10 ngày 9/6/2000 v? vi?c thi hành Lu?t hôn nhân và gia dình

- Lu?t hôn nhân và gia dình nam 2014

2. N?i dung tu v?n:

Nhu b?n cung c?p thông tin thì b? c?a b?n dã có m?t d?i v? và hai ngu?i con trai, sau khi ly hôn v?i v? tru?c, b? m? b?n d?n v?i nhau, không dám cu?i, không dang ký k?t hôn t? nam 1989. Ð?i v?i tru?ng h?p c?a b?n:

Nam n? không dang ký k?t hôn mà chung s?ng v?i nhau nhu v? ch?ng thì không du?c pháp lu?t công nh?n là v? ch?ng. Tru?ng h?p n?u xin ly hôn thì t?i Ði?u 3 Ngh? quy?t s? 35/2000/QH10 ngày 9/6/2000 v? vi?c thi hành Lu?t hôn nhân và gia dình quy d?nh:

- Trong tru?ng h?p quan h? v? ch?ng du?c xác l?p tru?c ngày 03 tháng 01 nam 1987, ngày Lu?t hôn nhân và gia dình nam 1986 có hi?u l?c mà chua dang ký k?t hôn thì du?c khuy?n khích dang ký k?t hôn; trong tru?ng h?p có yêu c?u ly hôn thì du?c Toà án th? lý gi?i quy?t theo quy d?nh v? ly hôn c?a Lu?t hôn nhân và gia dình nam 2000;

- Nam và n? chung s?ng v?i nhau nhu v? ch?ng t? ngày 03 tháng 01 nam 1987 d?n ngày 01 tháng 01 nam 2001, mà có d? di?u ki?n k?t hôn theo quy d?nh c?a Lu?t này thì có nghia v? dang ký k?t hôn trong th?i h?n hai nam, k? t? ngày Lu?t này có hi?u l?c cho d?n ngày 01 tháng 01 nam 2003; trong th?i h?n này mà h? không dang ký k?t hôn, nhung có yêu c?u ly hôn thì Toà án áp d?ng các quy d?nh v? ly hôn c?a Lu?t hôn nhân và gia dình nam 2000 d? gi?i quy?t.

T? sau ngày 01 tháng 01 nam 2003 mà h? không dang ký k?t hôn thì pháp lu?t không công nh?n là v? ch?ng;

- K? t? ngày 01 tháng 01 nam 2001 tr? di, tr? 2 tru?ng h?p trên nam và n? chung s?ng v?i nhau nhu v? ch?ng mà không dang ký k?t hôn, d?u không du?c pháp lu?t công nh?n là v? ch?ng; n?u có yêu c?u ly hôn thì Toà án th? lý và tuyên b? không công nh?n quan h? v? ch?ng; n?u có yêu c?u v? con và tài s?n thì Toà án áp d?ng kho?n 2 và kho?n 3 Ði?u 17 c?a Lu?t hôn nhân và gia dình nam 2000 d? gi?i quy?t.

Tuy nhiên, d?i v?i tru?ng h?p c?a b? và m? b?n thì h? chung s?ng v?i nhau nhu v? ch?ng vào th?i di?m nam 1989, không thu?c tru?ng h?p pháp lu?t nêu trên vì th? tru?ng h?p c?a b? và m? b?n s? không pháp lu?t công nh?n. Vi?c b? m? b?n chung s?ng v?i nhau nhu v? ch?ng không dang ký k?t hôn s? không du?c pháp lu?t th?a nh?n nên vi?c gi?i quy?t h?u qu? v? tài s?n và quy?n nuôi con khi nam n? s?ng chung du?c quy d?nh t?i di?u 14 Lu?t hôn nhân gia dình 2014 nhu sau:

"Ði?u 14. Gi?i quy?t h?u qu? c?a vi?c nam, n? chung s?ng v?i nhau nhu v? ch?ng mà không dang ký k?t hôn

1. Nam, n? có d? di?u ki?n k?t hôn theo quy d?nh c?a Lu?t này chung s?ng v?i nhau nhu v? ch?ng mà không dang ký k?t hôn thì không làm phát sinh quy?n, nghia v? gi?a v? và ch?ng. Quy?n, nghia v? d?i v?i con, tài s?n, nghia v? và h?p d?ng gi?a các bên du?c gi?i quy?t theo quy d?nh t?i Ði?u 15 và Ði?u 16 c?a Lu?t này.

2. Trong tru?ng h?p nam, n? chung s?ng v?i nhau nhu v? ch?ng theo quy d?nh t?i kho?n 1 Ði?u này nhung sau dó th?c hi?n vi?c dang ký k?t hôn theo quy d?nh c?a pháp lu?t thì quan h? hôn nhân du?c xác l?p t? th?i di?m dang ký k?t hôn."

"Ði?u 16. Gi?i quy?t quan h? tài s?n, nghia v? và h?p d?ng c?a nam, n? chung s?ng v?i nhau nhu v? ch?ng mà không dang ký k?t hôn

1. Quan h? tài s?n, nghia v? và h?p d?ng c?a nam, n? chung s?ng v?i nhau nhu v? ch?ng mà không dang ký k?t hôn du?c gi?i quy?t theo th?a thu?n gi?a các bên; trong tru?ng h?p không có th?a thu?n thì gi?i quy?t theo quy d?nh c?a B? lu?t dân s? và các quy d?nh khác c?a pháp lu?t có liên quan.

2. Vi?c gi?i quy?t quan h? tài s?n ph?i b?o d?m quy?n, l?i ích h?p pháp c?a ph? n? và con; công vi?c n?i tr? và công vi?c khác có liên quan d? duy trì d?i s?ng chung du?c coi nhu lao d?ng có thu nh?p."

Do gi?a b? m? b?n không có quan h? v? ch?ng nên không phát sinh quy?n và nghia v? gi?a v? ch?ng. Quan h? tài s?n s? du?c gi?i quy?t theo th?a thu?n gi?a các bên; trong tru?ng h?p không có th?a thu?n thì gi?i quy?t theo quy d?nh c?a B? lu?t dân s? và các quy d?nh khác c?a pháp lu?t có liên quan. Tài s?n riêng c?a ai thì v?n thu?c s? h?u c?a ngu?i dó, d?i v?i tài s?n chung c?a b? và m? b?n thì du?c chia theo th?a thu?n c?a hai ngu?i theo dúng nguyên t?c dân s?, nên các kho?n vay là n? tín d?ng 350 tri?u d?ng và ti?n m? b?n vay phu?ng thì n?u không th?a thu?n du?c v?i b? c?a b?n thì m? b?n s? ph?i th?c hi?n nghia v? tr? n? vì m? c?a b?n là ngu?i d?ng tên trên các kho?n n? này.

Ð?i v?i v?n d? m? c?a b?n mu?n ly hôn thÌ theo Ði?u 53 Lu?t hôn nhân gia dình nam 2014,

Ði?u 53. Th? lý don yêu c?u ly hôn

1. Tòa án th? lý don yêu c?u ly hôn theo quy d?nh c?a pháp lu?t v? t? t?ng dân s?.

2. Trong tru?ng h?p không dang ký k?t hôn mà có yêu c?u ly hôn thì Tòa án th? lý và tuyên b? không công nh?n quan h? v? ch?ng theo quy d?nh t?i kho?n 1 Ði?u 14 c?a Lu?t này; n?u có yêu c?u v? con và tài s?n thì gi?i quy?t theo quy d?nh t?i Ði?u 15 và Ði?u 16 c?a Lu?t này.

*   H? so ly hôn bao g?m:
+   
Ðon xin ly hôn;
+   Gi?y xác nh?n c?a d?a phuong v? quá trình chung s?ng c?a 2 ngu?i;
+   Ch?ng minh nhân dân c?a v?, ch?ng;
+   Gi?y khai sinh c?a con chung (b?n sao có công ch?ng);
+   Gi?y t? ch?ng nh?n v? quy?n s? h?u tài s?n (trong tru?ng h?p v? ch?ng có yêu c?u tòa án chia tài s?n chung c?a v? ch?ng).
*   Th?m quy?n gi?i quy?t ly hôn:
Hai bên có quy?n th?a thu?n, l?a ch?n n?p don ki?n t?i co quan có th?m quy?n gi?i quy?t: TAND qu?n (huy?n) noi c? 2 bên ho?c m?t trong các bên có h? kh?u thu?ng trú, t?m trú; n?u 2 bên có h? kh?u thu?ng trú ? 2 noi khác nhau thì don ki?n s? n?p t?i TAND qu?n (huy?n) noi b? don có h? kh?u thu?ng trú, t?m trú (di?m a kho?n 1 di?u 35 BLTTDS) gi?i quy?t. Tòa án s? tuyên b? không công nh?n quan h? v? ch?ng

 

Trên dây là ý ki?n tu v?n c?a chúng tôi v? câu h?i c?a quý khách hàng. Vi?c dua ra ý ki?n tu v?n nêu trên can c? vào các quy d?nh c?a pháp lu?t và thông tin do quý khách hàng cung c?p. M?c dích dua ra n?i dung tu v?n này là d? các cá nhân, t? ch?c tham kh?o.

Tru?ng h?p trong n?i dung tu v?n có di?u gì gây nh?m l?n, chua rõ ràng ho?c thông tin nêu trong n?i dung tu v?n khi?n quý khách chua hi?u h?t v?n d? ho?c/ và có s? vu?ng ng?i, th?c m?c, chúng tôi r?t mong nh?n du?c ý ki?n ph?n h?i c?a quý khách hàng.

M?i vu?ng m?c bác vui lòng trao d?i tr?c ti?p v?i b? ph?n lu?t su tu v?n pháp lu?t tr?c tuy?n qua t?ng dài 24/7 g?i s?: 1900.6162 ho?c g?i qua email: Tư vấn pháp luật hôn nhân gia đình miễn phí qua Email d? nh?n du?c s? tu v?n, h? tr? t? Lu?t Minh Khuê.

R?t mong nh?n du?c s? h?p tác!

Trân tr?ng./.

B? PH?N TU V?N PHÁP LU?T HÔN NHÂN VÀ GIA ÐÌNH.