Các loại hình phòng khám tư nhân?

Phòng khám tư nhân được tổ chức thành các hình thức

 • Phòng khám đa khoa,
 • Phòng khám chuyên khoa,
 • Phòng khám bác sỹ gia đình,
 • Phòng chẩn trị y học cổ truyền và bệnh xá;

  Điều kiện mở phòng khám tư nhân

  Theo Điều 42, Luật khám chữa bệnh 2012 thì điều kiện hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh như sau:

  Điều 42. Điều kiện hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

  1. Có quyết định thành lập của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Nhà nước thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư theo quy định của pháp luật đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác.

  2. Có giấy phép hoạt động do Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hoặc Giám đốc Sở Y tế cấp.

  – Thủ tục xin cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh.

  Theo quy định Điều 7, Thông tư 41/2015/TT-BYT .

  Điều 7. Thủ tục cấp, cấp lại chứng chhành nghề và điều chnh phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề

  1. Hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề và điều chỉnh phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề theo quy định tại Điều 5 và Điều 6 Thông tư này được thực hiện như sau:

  a) Người đề nghị cấp, cấp lại chứng chhành nghề và điều chnh phạm vi hoạt động chuyên môn trong chng chỉ hành nghề thuộc thm quyền quy định tại Khoản 1 Điều 26 Luật khám bệnh, chữa bệnh:

  - Gi 01 bộ hsơ về Cục Quản lý khám, chữa bệnh - Bộ Y tế; đối với người hành nghề y học ctruyền gửi 01 bộ hsơ về Cục Quản lý y, dược ctruyền;

  - Trường hợp người hành nghề đã được Bộ Y tế cấp chứng chỉ hành nghề nhưng tại thời điểm đề nghị bổ sung hoặc thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn, người hành nghề làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền qun lý của SY tế thì nộp hồ sơ về Sở Y tế để đề nghị bổ sung hoặc thay đi phạm vi hoạt động chuyên môn.

  - Trường hợp người hành nghề được Sở Y tế cấp chứng chỉ hành nghề nhưng tại thời điểm đề nghị bổ sung hoặc thay đi phạm vi hoạt động chuyên môn, người hành nghề làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế hoặc Sở Y tế khác thì nộp hồ sơ về Bộ Y tế hoặc Sở Y tế có thẩm quyền quản lý cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đang hành nghề để đề nghị bổ sung hoặc thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn.

  - Trường hợp tại thời điểm đề nghị cấp, cấp lại hoặc điều chnh phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề, người hành nghề không làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nào thì nộp hồ sơ về Sở Y tế nơi có hộ khu thường trú đđề nghị cấp, bổ sung hoặc thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn.

  b) Người đề nghị cấp, cấp lại hoặc điều chnh phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chhành nghề thuộc thẩm quyền quy định tại Khoản 2 Điều 26 Luật khám bệnh, chữa bệnh gửi 01 bộ hồ sơ về Sở Y tế tnh.

  2. Trình tự xem xét đề nghị cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề hoặc điều chỉnh phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề:

  a) Khi nhận được hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề hoặc điều chnh phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề, Bộ Y tế hoặc Sở Y tế tỉnh (sau đây gọi tt là cơ quan tiếp nhận hồ sơ) gửi cho người đề nghị cấp, cấp lại chứng chhành nghề hoặc điều chỉnh phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề Phiếu tiếp nhận hồ sơ theo quy định tại Phụ lục 03 ban hành kèm theo Thông tư này;

  b) Trong thời gian quy định tại các khoản 2, 3 Điều 28 Luật khám bệnh, chữa bệnh ktừ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, Tthư ký quy định tại Điều 9 Thông tư này phải tiến hành thẩm định hồ sơ. Nếu không có yêu cầu bổ sung thì phi trình thủ trưởng cơ quan tiếp nhận hồ sơ để cấp, cấp lại chứng chhành nghề hoặc điều chnh phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề; nếu không cấp, cp lại chứng chỉ hành nghề hoặc điều chỉnh phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề thì phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do;

  Trường hợp hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại chứng chhành nghề hoặc điều chnh phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề chưa hợp lthì trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phi có văn bản thông báo cho người đề nghị cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề hoặc điều chỉnh phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề đ hoàn chnh hồ sơ. Văn bn thông báo phải nêu cụ thể là bổ sung thêm những tài liệu nào, sa đi nội dung gì;

  c) Khi nhận được văn bản yêu cầu hoàn chỉnh hồ sơ, người đề nghị cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề hoặc điều chỉnh phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề phải sửa đổi, bổ sung theo đúng những nội dung đã được ghi trong văn bản và gửi về cơ quan tiếp nhận hồ sơ. Ngày tiếp nhận hồ sơ bổ sung được ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ. Nếu cơ quan tiếp nhận hồ sơ không có văn bn yêu cầu sửa đổi, bổ sung thì phi cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề hoặc điều chỉnh phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chhành nghề trong thời gian quy định tại Điểm b Khoản này;

  d) Trường hợp người đề nghị cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề hoặc điều chnh phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề đã bổ sung hồ sơ nhưng không đúng với yêu cầu thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ sẽ thông báo cho người đề nghị cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề hoặc điều chỉnh phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề để tiếp tục hoàn chnh hồ sơ theo quy định tại các điểm c, d Khoản 2 Điều này”.

  3. Chứng chỉ hành nghề, quyết định cấp bổ sung, thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề do Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Giám đốc Sở Y tế tỉnh cấp theo mẫu quy định tại Phụ lục 4a và theo mã số quy định tại Phụ lục 05 ban hành kèm theo Thông tư này và mỗi cá nhân chỉ được cấp một chứng chỉ hành nghề. Phôi chứng chỉ hành nghề do Bộ Y tế quản lý và cung cấp.

  4. Bản sao chứng chỉ hành nghề, quyết định cấp bổ sung, thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh và hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề hoặc điều chỉnh phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề được lưu tại cơ quan cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề hoặc điều chỉnh phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề.” Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Khuê về vấn đề bạn hỏi và quan tâm. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ cần luật sư giải đáp, bạn vui lòng gọi đến Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến 1900.6162 của chúng tôi để được hỗ trợ kịp thời.