Thừa kế theo di chúc là việc dịch chuyển tài sản của người đã chết cho những người còn sống theo quyết định của người để lại di sản trước khi chết thể hiện qua di chúc (Xt. Di chúc).