Thuế tiêu thụ (sales tax) là hình thức của thuế gián thu, được tính vào giá bán của hàng hoá và người mua hàng phải chịu. Thuế tiêu thụ bao gồm cả thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt.