Thương lượng tập thể (collective bargaining) là cuộc thương lượng giữa những người lao động (mà đại diện là công đoàn) và người chủ về quy tắc và phương pháp xác định điều kiện lao động và tiền lương. Thông thường, những cuộc thương lượng này gắn với việc hai bên cùng nhau điều chỉnh những quy định đã nhất trí.