Tiền gửi tách riêng là tiền gửi khi khách hàng trình chi phiếu đã ký hậu, sẽ nhận một phẩn của số tiền được kỷ gửi bằng tiền mặt. Tiền gửi tách riêng là nguồn sai sót và gian lận chủ yếu của các giao dịch viên trong các báo cáo khách hàng.