Trả lời:

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:
I. Cơ sở pháp lý

Luật đất đai năm 2013;

Nghị định số 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật đất đai;

Nghị định 45/2014/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất;

Nghị định 102/2014/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

II. Nội dung tư vấn

Xin chào văn phòng Luật sư Minh Khuê! Tôi xin nhờ Luật sư tư vấn vấn đề như sau: Bà nội tôi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng khu đất 2200 m2 gồm 200 m2 đất ở, còn lại là đất vườn (GCNQSDĐ năm 1997, đất nhiều đời ông bà để lại, không có tranh chấp). Đến nay, bà muốn chuyển toàn bộ diện tích đất trên thành đất ở để chia đều cho 4 người con. Tại sao khi nộp hồ sơ tại Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố lại được yêu cầu tìm 10 người làm chứng về quyền sử dụng đất trong khi thửa đất đã có GCNQSDĐ ? XIN HỎI: 1. Có được chuyển toàn bộ diện tích đất nêu trên thành đất ở không ? Nếu không có thì giới hạn diện tích được chuyển đổi là bao nhiêu ? 2. Phòng TN&MT yêu cầu có 10 người địa phương làm chứng là đúng hay sai ? 3. Thủ tục chuyển đổi như thế nào ? (Bên người dân ? Bên cơ quan nhà nước) 4. Lệ phí chuyển đổi ?

 Căn cứ vào khoản 4 Điều 39 Luật đất đai năm 2013 về nội dung kế hoạch sử dụng đất cấp Tỉnh như sau:

"4. Nội dung kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh bao gồm:

a) Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh kỳ trước;

>> Xem thêm:  Mức thuế xây dựng phải đóng khi xây nhà ở ? Cách xin giấy phép xây dựng ?

b) Xác định diện tích các loại đất quy định tại điểm b khoản 2 Điều này trong kỳ kế hoạch sử dụng đất theo từng năm và đến từng đơn vị hành chính cấp huyện;

c) Xác định diện tích các loại đất cần chuyển mục đích sử dụng đất quy định tại các điểm a, b, c, d và e khoản 1 Điều 57 của Luật này trong kỳ kế hoạch sử dụng đất theo từng năm và đến từng đơn vị hành chính cấp huyện;

d) Xác định quy mô, địa điểm công trình, dự án cấp quốc gia và cấp tỉnh sử dụng đất vào các mục đích quy định tại Điều 61 và Điều 62 của Luật này thực hiện trong kỳ kế hoạch sử dụng đất theo từng năm và đến từng đơn vị hành chính cấp huyện;

Đối với dự án hạ tầng kỹ thuật, xây dựng, chỉnh trang khu đô thị, khu dân cư nông thôn thì phải đồng thời xác định vị trí, diện tích đất thu hồi trong vùng phụ cận để đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án nhà ở, thương mại, dịch vụ, sản xuất, kinh doanh;

đ) Lập bản đồ kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh;

e) Giải pháp thực hiện kế hoạch sử dụng đất."

Từ quy định trên cho thấy nêu toàn bộ diện tích đất vườn của gia đình bạn nằm trong diện tích đất nông nghiệp được phép chuyển đổi mục đích sang đất phi nông nghiệp theo kế hoạch sử dụng đất hàng năm thì gia đình bạn sẽ được chuyển đổi toàn bộ diện tích nếu gia định bạn có điều kiện.

Điều 69 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật đất đai quy định về trình tự, thủ tục như sau:

"Điều 69. Trình tự, thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

1. Người sử dụng đất nộp đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất kèm theo Giấy chứng nhận đến cơ quan tài nguyên và môi trường.

>> Xem thêm:  Mẫu giấy ủy quyền tham gia đấu giá tài sản, đất đai mới 2020

2. Cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ; xác minh thực địa, thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất; hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

Đối với trường hợp nhà đầu tư nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của người đang sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thì thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất đồng thời với thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

3. Người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định"

Hồ sơ chuyển mục đích theo Điều 6 Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất :

"Điều 6. Hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất 
1. Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; hồ sơ gồm: 
a) Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư này; 
b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. 
2. Hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất gồm: 
a) Các giấy tờ quy định tại Khoản 1 Điều này; 
b) Biên bản xác minh thực địa; 
c) Bản sao bản thuyết minh dự án đầu tư đối với dự án không phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt, dự án không phải cấp giấy chứng nhận đầu tư; bản sao báo cáo kinh tế - kỹ thuật của tổ chức sử dụng đất đối với trường hợp không phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình; văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất; thẩm định điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất quy định tại Khoản 3 Điều 58 của Luật Đất đai và Điều 14 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP đã lập khi cấp giấy chứng nhận đầu tư hoặc thẩm định dự án đầu tư hoặc xét duyệt dự án đối với dự án phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt, phải cấp giấy chứng nhận đầu tư; 
d) Văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất, thẩm định điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất quy định tại Khoản 3 Điều 58 của Luật Đất đai và Điều 14 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP đối với dự án không phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt, không phải cấp giấy chứng nhận đầu tư và trường hợp không phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình. 
Trường hợp hộ gia đình, cá nhân xin chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ với diện tích từ 0,5 héc ta trở lên thì phải bổ sung văn bản chấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 59 của Luật Đất đai; 
đ) Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất; 
e) Tờ trình kèm theo dự thảo quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo Mẫu số 05 ban hành kèm theo Thông tư này."

- Tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất. Khoản 2 Điều 57 Luật đất đai năm 2013 quy định rằng:

". Khi chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại khoản 1 Điều này thì người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; chế độ sử dụng đất, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất được áp dụng theo loại đất sau khi được chuyển mục đích sử dụng."

Vây, khi chuyển mục đích sử dụng đất gia đình bạn sẽ nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định 45/2014/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất:

"2. Đối với hộ gia đình, cá nhân:

a) Chuyển từ đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở thuộc khu dân cư không được công nhận là đất ở theo quy định tại Khoản 6 Điều 103 Luật Đất đai sang làm đất ở; chuyển từ đất có nguồn gốc là đất vườn, ao gắn liền nhà ở nhưng người sử dụng đất tách ra để chuyển quyền hoặc do đơn vị đo đạc khi đo vẽ bản đồ địa chính từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 đã tự đo đạc tách thành các thửa riêng sang đất ở thì thu tiền sử dụng đất bằng 50% chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

>> Xem thêm:  Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng mới nhất năm 2020

b) Chuyển từ đất nông nghiệp được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất sang đất ở thì thu tiền sử dụng đất bằng mức chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

c) Chuyển mục đích từ đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở thì thu tiền sử dụng đất như sau:

- Trường hợp đang sử dụng đất phi nông nghiệp đã được Nhà nước công nhận quyền sử dụngđất có thời hạn sử dụng ổn định, lâu dài trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 mà không phải là đất được Nhà nước giao hoặc cho thuê, khi chuyển mục đích sang đất ở thì không phải nộp tiền sử dụng đất.

- Trường hợp đang sử dụng đất phi nông nghiệp dưới hình thức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014, khi được chuyển mục đích sang đất ở thì thu tiền sử dụng đất bằng chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất phi nông nghiệp của thời hạn sử dụng đất còn lại tại thời điểm có quyết địnhchuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Trường hợp được Nhà nước cho thuê đất phi nông nghiệp không phải là đất ở dưới hình thức trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, khi được chuyển mục đích sang đất ở đồng thời với chuyển từ thuê đất sang giao đất thì nộp tiền sử dụng đất bằng mức chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở trừ (-) tiền thuê đất phải nộp một lần tính theo giá đất phi nông nghiệp của thời hạn sử dụng đất còn lại tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Trường hợp đang sử dụng đất phi nông nghiệp không phải là đất ở dưới hình thức được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê hàng năm thì thu tiền sử dụng đất bằng 100% tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

d) Chuyển mục đích sử dụng đất có nguồn gốc từ nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hợp pháp theo pháp luật đất đai của người sử dụng đất sang đất ở thì căn cứ vào nguồn gốc đất nhận chuyển nhượng để thu tiền sử dụng đất theo mức quy định tại Điểm a, Điểm b, Điểm c Khoản này."

Vây, khi được phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất thì gia đình bạn sẽ nộp hồ sơ trên phòng tài nguyên và môi trường và sau đó trình UBND cấp Huyện quyết định cho phép chuyển đổi mục đích. Qua thủ tục trên cho thấy không có quy định là người địa phương làm chứng trong việc chuyển đổi mục đích. 

Xin chào luật sư! Gia đình tôi có mảnh đất rộng 715m2 (đất ở đất ao không chia tách diện tích cụ thể) tại xã Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội. Chúng tôi muốn chuyển sang đất ở hết và chia tách thành 8-10 mảnh có diện tích 60-70m2. Vậy xin hỏi chúng tôi chuyển được bao nhiêu m2 đất ao sang đất ở và kinh phí để chuyển là bao nhiêu. Xin Chân thành cảm ơn.

Thông tin pháp luật mà chúng tôi cung cấp ở câu trả lời trên thì không giời hạn diện tích chuyển khi mảnh đất của gia đình bạn thuộc kế hoạch sử dụng đất hàng năm và cần chuyển đổi mục đích sử dụng đất thì gia đình bạn chuyển đổi bình thường. Nghĩa vụ tài chính khi chuyển mục đích sử dụng đất chúng tôi đã cung cấp câu trả lời ở phần câu hỏi trên.

Ở thị trấn em có một hộ gia đình tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp (xây dựng lán trại trên đất nông nghiệp) vậy có xử lý vi phạm hành chính được không? bước đầu tiên phải thực hiện như thế nào? Nếu trong trường hợp gia đình không chấp hành thi hành Quyết định thì các bước thủ tục cưỡng chế như thế nào?

Theo quy định tại Điều 57 Luật đất đai năm 2013 về chuyển đổi mục đích sử dụng đất như sau:

>> Xem thêm:  Mẫu đơn cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới 2020

"Điều 57. Chuyển mục đích sử dụng đất

1. Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm:

a) Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối;

b) Chuyển đất trồng cây hàng năm khác sang đất nuôi trồng thủy sản nước mặn, đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản dưới hình thức ao, hồ, đầm;

c) Chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang sử dụng vào mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp;

d) Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;

đ) Chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất;

e) Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở;

g) Chuyển đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ sang đất thương mại, dịch vụ; chuyển đất thương mại, dịch vụ, đất xây dựng công trình sự nghiệp sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.

2. Khi chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại khoản 1 Điều này thì người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; chế độ sử dụng đất, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất được áp dụng theo loại đất sau khi được chuyển mục đích sử dụng."

>> Xem thêm:  Chênh lệch diện tích đất trên sổ đỏ và trên giấy tờ mua bán xử lý thế nào ?

Theo thông tin bạn cung cấp thì hộ gia đình kia đang sử dụng đất nông nghiệp nhưng lại chưa cung cấp thông tin sử dụng đất gì trong nhóm đất nông nghiệp vì xây lán trại để chăn nuôi thì cũng sử dụng vào mục đích nông nghiệp. Nếu chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang sử dụng vào mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp thì hộ gia đình đó phải làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng. Nếu tự ý chuyển đổi sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 7 Nghị định 102/2014/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

"Điều 7. Tự ý chuyển mục đích sử dụng đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép

1. Chuyển mục đích sử dụng sang đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối, đất nông nghiệp khác thì hình thức và mức xử phạt như sau:

a) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép dưới 05 héc ta;

b) Phạt tiền từ trên 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép từ 05 héc ta đến dưới 10 héc ta;

c) Phạt tiền từ trên 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép từ 10 héc ta trở lên.

2. Chuyển mục đích sử dụng sang đất phi nông nghiệp thì hình thức và mức xử phạt như sau:

a) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép dưới 05 héc ta;

b) Phạt tiền từ trên 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép từ 05 héc ta đến dưới 10 héc ta;

c) Phạt tiền từ trên 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép từ 10 héc ta trở lên.

>> Xem thêm:  Tư vấn về chuyển đổi mục đích sử dụng của đất thuê ?

3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc khôi phục lại tình trạng của đất trước khi vi phạm đối với hành vi quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này;

b) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này."

Nếu không tự nguyện thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính thì cơ quan có thẩm quyền có quyền ra quyết định cưỡng chế và tổ chức cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 86 Luật xử phạt vi phạm hành chính năm 2012:

"Điều 86. Cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính

1. Cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt được áp dụng trong trường hợp cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính không tự nguyện chấp hành quyết định xử phạt theo quy định tại Điều 73 của Luật này.

2. Các biện pháp cưỡng chế bao gồm:

a) Khấu trừ một phần lương hoặc một phần thu nhập, khấu trừ tiền từ tài khoản của cá nhân, tổ chức vi phạm;

b) Kê biên tài sản có giá trị tương ứng với số tiền phạt để bán đấu giá;

c) Thu tiền, tài sản khác của đối tượng bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính do cá nhân, tổ chức khác đang giữ trong trường hợp cá nhân, tổ chức sau khi vi phạm cố tình tẩu tán tài sản.

>> Xem thêm:  Không trúng thầu đấu giá quyền sử dụng đất có được trả lại tiền đặt cọc không ?

d) Buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 1 Điều 28 của Luật này.

3. Chính phủ quy định cụ thể về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính."

Kính gửi công ty Luật Minh Khuê! Qua các thông tin tôi được biết công ty có hỗ trợ tư vấn luật qua email. Nay tôi nhờ quý công ty tư vấn giúp tôi như sau: Hiện tại tôi muốn thuê đất nông nghiệp (đang trồng lúa) tại địa phương để chuyển sang mô hình trang trại nuôi bò, nuôi cá. Vậy thủ tục tôi cần làm những gì? và đất nông nghiệp này sẽ làm thủ tục thuê với xã hay với những người dân sở hữu đất. Mong nhận được hồi âm sớm từ công ty. Tôi xin chân thành cảm ơn.

- Trường hợp 1. Nếu sử dụng với quy mô nhỏ thì trong trường hợp này đất đang trồng lúa và hộ gia đình khác đang sử dụng mà bạn có như cầu thuê để nuôi gia súc, nuôi thủy sản thì bạn không thể tự chuyển mục đích. Hộ gia đình đó chuyển mục đích sử dụng đất xong sau đó ký hợp đồng thuế đất với bạn hoặc bạn phải ghi rõ quyền được chuyển mục đích sử dụng đất của bạn trong nội dung hợp đồng thuê.

- Trường hợp 2. Nếu muốn thuê đất nông nghiêp của xã thì theo quy định tại Điều 132 Luật đất đai năm 2013 thì

"Điều 132. Đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích

1. Căn cứ vào quỹ đất, đặc điểm và nhu cầu của địa phương, mỗi xã, phường, thị trấn được lập quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích không quá 5% tổng diện tích đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản để phục vụ cho các nhu cầu công ích của địa phương.

Đất nông nghiệp do tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trả lại hoặc tặng cho quyền sử dụng cho Nhà nước, đất khai hoang, đất nông nghiệp thu hồi là nguồn để hình thành hoặc bổ sung cho quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn.

Đối với những nơi đã để lại quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích vượt quá 5% thì diện tích ngoài mức 5% được sử dụng để xây dựng hoặc bồi thường khi sử dụng đất khác để xây dựng các công trình công cộng của địa phương; giao cho hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản tại địa phương chưa được giao đất hoặc thiếu đất sản xuất.

2. Quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn để sử dụng vào các mục đích sau đây:

a) Xây dựng các công trình công cộng của xã, phường, thị trấn bao gồm công trình văn hóa, thể dục thể thao, vui chơi, giải trí công cộng, y tế, giáo dục, chợ, nghĩa trang, nghĩa địa và các công trình công cộng khác theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

>> Xem thêm:  Hỏi về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chưa thu tiền sử dụng đất ?

b) Bồi thường cho người có đất được sử dụng để xây dựng các công trình công cộng quy định tại điểm a khoản này;

c) Xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương.

3. Đối với diện tích đất chưa sử dụng vào các mục đích quy định tại khoản 2 Điều này thì Ủy ban nhân dân cấp xã cho hộ gia đình, cá nhân tại địa phương thuê để sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản theo hình thức đấu giá để cho thuê. Thời hạn sử dụng đất đối với mỗi lần thuê không quá 05 năm.

Tiền thu được từ việc cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích phải nộp vào ngân sách nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý và chỉ được dùng cho nhu cầu công ích của xã, phường, thị trấn theo quy định của pháp luật.

4. Quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn do Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất quản lý, sử dụng theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt."

Vậy nếu quỹ đất nông nghiệp thuộc quỹ đất sử dụng vào mục đích công ích thì bạn được thuê đất trong thời hạn là 5 năm.

Thưa các anh! Em có việc này không rõ, mong các anh giúp đỡ. Gia đình em có mảnh đất rộng hơn 2.000m nhưng lại nằm trong khu quy hoạch đất dịch vụ thương mại. Ba mẹ đã chia cho các con và người thân trong gia đình mỗi người 150m (gia đình không biết đất đã quy hoạch dịch vụ thương mại), ba mẹ còn lại 1.000m. Với mục đích đã được quy hoạch là dịch vụ thương mại thì gia đình em muốn chuyển đổi mục đích như thế nào ? Đất nằm ngay mặt đường được áp giá là 2,4 triệu/m2, thủ tục như thế nào ? Với mục đích là thương mại, dịch vụ nếu không chuyển đổi khi bị thu hồi sẽ áp giá theo giá Nhà nước đúng không ?. Em mong các anh chị hướng dẫn giúp gia đình em! Xin cảm ơn ạ.

Theo căn cứ pháp lý về thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất và nghĩa vụ tài chính khi chuyển đổi sang đất dịch vụ thương mại chúng tôi đã cung cấp ở phần trả lời câu hỏi bên trên và quý khách có thể tham khảo.

Các trường hợp nhà nước thu hồi đất theo quy định tại Điều 16 Luật đất đai năm 2013 như sau:

"Điều 16. Nhà nước quyết định thu hồi đất, trưng dụng đất

1. Nhà nước quyết định thu hồi đất trong các trường hợp sau đây:

>> Xem thêm:  Giải quyết các tranh chấp về lối đi chung và quyền trổ cửa ?

a) Thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng;

b) Thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai;

c) Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người.

2. Nhà nước quyết định trưng dụng đất trong trường hợp thật cần thiết để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh hoặc trong tình trạng chiến tranh, tình trạng khẩn cấp, phòng, chống thiên tai."

Vậy, không có trường hợp nào thu hồi đất do không chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Nếu nhà nước thu hồi vì mục đích phát triển kinh tế- xã hội thì sẽ bồi thường theo giá đất tại thời điểm thu hồi do UBND cấp Tỉnh phê duyệt.

Tôi muốn chăn nuôi gia súc, gia cầm trên đất 5% có được không ? Nếu không thì cần phải làm những thủ tục gì để chuyển đổi. Trân trọng cảm ơn ban tư vấn.

Đất 5% là đất thuộc quỹ đất sử dụng vào mục đích công ích của UBND xã, nếu sau khi sử dụng vào các mục đích công ích của xã còn đất chưa sử dụng thì bạn sẽ được thuê theo hình thức đấu giá căn cứ vào khoản 3 Điều 132 Luật đất đai năm 2013 để dùng sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận Tư vấn Pháp luật đấi đai - Công ty luật Minh Khuê.

>> Xem thêm:  Muốn làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sổ đỏ thì cần những thủ tục gì ?

>> Xem thêm:  Sang tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên ký hợp đồng mua bán chuyển nhượng hay tặng cho ?