TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 11446:2016

PHỤ GIA THỰC PHẨM - MONOAMONI L-GLUTAMAT

Food additives-Monoamonium L-glutamate

Lời nói đầu

TCVN 11446:2016 được xây dựng trên cơ sở tham khảo JECFA (2006) Monoamonium L-glutamate;

TCVN 11446:2016 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F4 Gia vị và phụ gia thực phm biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

 

PHỤ GIA THỰC PHẨM -MONOAMONI L-GLUTAMAT

Food additives-Monoamonium L-glutamate

>> Xem thêm:  Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9436:2012 về Nền đường ô tô - Thi công và nghiệm thu

 

1  Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này áp dụng đối với monoamoni L-glutamat được sử dụng làm phụ gia thực phẩm.

2  Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố  thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).

TCVN 6469:2010, Phụ gia thực phẩm - Phương pháp đánh giá ngoại quan và xác định các chỉ tiêu vật lý

TCVN 6534:2010, Phụ gia thực phẩm - Phép thử nhận biết

TCVN 8900-2:2012, Phụ gia thực phẩm - Xác định các thành phần vô cơ- Phần 2: Hao hụt khối lượng khi sấy, hàm lượng tro, chất không tan trong nước và chất không tan trong axit

TCVN 8900-6:2012, Phụ gia thực phẩm - Xác định các thành phần vô cơ - Phần 6: Định lượng antimon, bari, cadimi, crom, đồng, chì và kẽm bằng đo phổ hấp thụ nguyên từ ngọn lửa

TCVN 8900-8:2012, Phụ gia thực phẩm - Xác định các thành phần vô cơ - Phần 8: Định lượng chì và cadimi bằng đo phhấp thụ nguyên tử dùng lò graphit

>> Xem thêm:  Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10380:2014 Đường giao thông nông thôn - Yêu cầu thiết kế

TCVN 9052:2012, Phụ gia thực phẩm - Xác định các thành phần hữu cơ

3 Mô tả

3.1 Tên gọi

Tên hóa học: Monoamoni L-glutamat monohydrat

Tên khác: Amoni glutamat

3.2 Kí hiệu

INS (mã số quốc tế về phụ gia thực phẩm): 624

C.A.S (mã số hóa chất): 7558-63-6

3.3 Công thức hoá học. C5H12N2O4.H2O

3.4  Công thức cấu tạo (xem Hình 1)

>> Xem thêm:  Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10307:2014 về Kết cấu cầu thép - Yêu cầu kỹ thuật chung về chế tạo, lắp ráp và nghiệm thu

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11446:2016 về Phụ gia thực phẩm - Monoamoni L-glutamat

Hình 1 - Công thức cấu tạo của monoamoni L-glutamat

3.5 Khối lượng phân tử: 182,18

3.6  Chức năng sử dụng: Chất điều vị, chất thay thế muối

4 Các yêu cầu

4.1  Nhận biết

4.1.1   Cảm quan

Tinh thể hoặc bột tinh thể màu trắng, gần như không mùi.

4.1.2 Độ hòa tan

>> Xem thêm:  Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4519:1988 về hệ thống cấp thoát nước bên trong nhà và công trình - quy phạm nghiệm thu và thi công

Dễ tan trong nước.

CHÚ THÍCH: Theo TCVN 6469:2010, chất được coi là "dễ tan" nếu chỉ cần từ 1 đến dưới 10 phần dung môi để hòa tan 1 phần chất tan.

4.1.3  Phép thử glutamat

Đạt yêu cầu của phép thử nêu trong 5.2.

4.1.4  Phép thử amoni

Đạt yêu cầu của phép thử nêu trong 5.3.

4.2 Các ch tiêu lí - hóa

Các chỉ tiêu lí - hóa của monoamoni L-glutamat theo quy định trong Bảng 1.

Bảng 1 - Chỉ tiêu lí - hóa của monoamoni L-glutamat

Tên ch tiêu

Mức yêu cầu

1. Hàm lượng monoamoni L-glutamat, % khối lượng chất khô, không nhỏ hơn

99,0

2. Hao hụt khối lượng khi sấy, % khối lượng, không lớn hơn

0,5

3. pH (dung dịch 1/20 phần thể tích)

từ 6,0 đến 7,0

4. Góc quay cực riêng, [α]D 20

từ +25,4° đến +26,4°

5. Hàm lượng tro sulfat, % khối lượng, không lớn hơn

0,1

6. Hàm lượng axit pyrolidon carboxylic

Đạt yêu cầu của phép thử nêu trong 5.9

7. Hàm lượng chì, mg/kg, không lớn hơn

1

5    Phương pháp thử

>> Xem thêm:  Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9212:2012 về Bệnh viện đa khoa khu vực – Tiêu chuẩn thiết kế

5.1  Xác định độ hòa tan, theo 3.7 của TCVN 6469:2010.

5.2  Phép th glutamat, theo 4.2.7 của TCVN 6534:2010.

5.3 Phép thửamoni, theo 4.1.12 của TCVN 6534:2010.

5.4 Xác định hàm lượng monoamoni L-glutamat

5.4.1 Thuốc thử

5.4.1.1  Axit formic.

5.4.1.2  Axit axetic băng.

5.4.1.3 Dung dịch axit percloric, 0,1 N.

5.4.2  Thiết bị, dụng cụ

Sử dụng thiết bị, dụng cụ của phòng thử nghiệm thông thường và các thiết bị, dụng cụ sau đây:

>> Xem thêm:  Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12870:2020 về Biệt thự nghỉ dưỡng - Yêu cầu chung về thiết kế

5.4.2.1 Cân phân tích, có thể cân chính xác đến 0,1 mg.

5.4.2.2 Thiết bị chuẩn độ điện thế.

5.4.2.3 Pipet.

5.4.3 Cách tiến hành

Cân khoảng 200 mg mẫu thử đã được làm khô, chính xác đến 0,1 mg, hòa tan trong 6 ml axit formic (5.4.1.1), thêm 100 ml axit axetic băng (5.4.1.2). Chuẩn độ với dung dịch axit percloric 0,1 N (5.4.1.3), xác định điểm kết thúc chuẩn độ bằng đo điện thế.

Tiến hành làm mẫu trắng song song để hiệu chỉnh nền.

5.4.4 Tính kết quả

Hàm lượng monoamoni L-glutamat có trong mẫu thử, X, biểu thị bằng phần trăm khối lượng tính theo chất khô, tính theo công thức sau:

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11446:2016 về Phụ gia thực phẩm - Monoamoni L-glutamat

>> Xem thêm:  Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 1858:2018 về Trứng gà

Trong đó:

V là thể tích dung dịch axit percloric 0,1 N đã dùng để chuẩn độ, tính bằng mililit (ml);

9,106 là số miligam C5H12N2O4.H2O tương đương với 1 ml dung dịch axit percloric 0,1 N;

w là khối lượng mẫu thử tính theo chất khô, tính bằng miligam (mg).

5.5  Xác định hao hụt khối lượng sau khi sấy, theo 5.1 của TCVN 8900-2:2012.

Thực hiện ở nhiệt độ 50 °C trong 4 h.

5.6 Xác định pH, theo 3.8 của TCVN 6469:2010.

5.7 Xác định góc quay cực riêng, theo 3.6 của TCVN 6469:2010, sử dụng dung dịch mẫu thử 10 % (khối lượng/thể tích) trong axit clohydric 2 N.

5.8 Xác định hàm lượng tro sulfat, theo 5.3.3 (Phương pháp I) của TCVN 8900-2:2012, sử dụng 1 g mẫu thử.

5.9 Phép thử axit pyrolidon carboxylic, theo 2.11 của TCVN 9052:2012.

>> Xem thêm:  Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10952:2015 về Cáp dự ứng lực bọc epoxy từng sợi đơn

5.10  Xác định hàm lượng chì, theo TCVN 8900-6:2012 hoặc TCVN 8900-8:2012.